Trắc nghiệm Unit 1 Tiếng Anh lớp 10 phần Language Focus - A day in the life of...

Để củng cố kiến thức ngữ pháp vừa được học, mời các em làm bài tập trắc nghiệm Language Focus Unit 1 tiếng Anh lớp 10.

Câu hỏi trắc nghiệm (6 câu):

 • Choose the correct verb form.

  Câu 1:

  • A. worked
  • B. has worked
  • C. was working
  • D. had been worked
 • Câu 2:

  • A. begins/ ends
  • B. had begun/ ended
  • C. has begun/ had ended
  • D. began/ ended
 • Câu 3:

  • A. turn
  • B. are turning
  • C. have turned
  • D. turned
 • Câu 4:

  • A. never relaxes
  • B. relaxes never
  • C. often relaxes
  • D. relaxes sometimes
 • Câu 5:

  • A. had gone
  • B. went
  • C. has gone
  • D. was going
 • Câu 6:

  • A. normally get up/ I have sometimes
  • B. get normally up/ sometimes I have
  • C. normally get up/ sometimes I have
  • D. get normally up/  I sometimes have

Được đề xuất cho bạn