Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 56 Tuyến yên và Tuyến giáp

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):