YOMEDIA

Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 45 Sinh sản hữu tính ở động vật

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 45 về Sinh sản hữu tính ở động vật online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ATNETWORK

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Thế hệ sau có sự tổ hợp vật chất di truyền có nguồn gốc khác nhau tạo ra sự đa dạng về mặt di truyền, làm xuất hiện nhiều biến dị tổ hợp và có khả năng thích nghi với sự thay đổi của môi trường.
  • B. Thế hệ sau có sự đồng nhất về mặt di truyền tạo ra khả năng thích nghi đồng loạt trước sự thay đổi ủa điều kiện môi trường.
  • C. Thế hệ sau có sự tổ hợp vật chất di truyền có nguồn gốc khác nhau tạo ra sự đa dạng về mặt di truyền, làm xuất hiện nhiều biến dị tổ hợp có hại và tăng cường khả năng thích nghi với sự thay đổi của môi trường.
  • D. Thế hệ sau có sự tổ hợp vật chất di truyền có nguồn gốc khác nhau tạo ra sự đa dạng về mặt di truyền, làm xuất hiện nhiều biến dị tổ hợp có lợi thích nghi với sự thay đổi của môi trường.
  • A. Từ vô tính đến hữu tính, từ thụ tinh ngoài đến thụ tinh trong, từ đẻ trứng đến đẻ con.
  • B. Từ hữu tính đến vô tính, từ thụ tinh ngoài đến thụ tinh trong, từ đẻ trứng đến đẻ con.
  • C. Từ vô tính đến hữu tính, từ thụ tinh trong đến thụ tinh ngoài, từ đẻ trứng đến đẻ con.
  • D. Từ vô tính đến hữu tính, thụ tinh trong đến thụ tinh ngoài, từ đẻ con đến đẻ trứng.
  • A. Thụ tinh ngoài là sự kết hợp giữa hai giao tử đực và cái diễn ra bên ngoài cơ thể con cái.
  • B. Thụ tinh ngoài là sự kết hợp giữa hai giao tử đực và cái diễn ra bên trong cơ thể con cái.
  • C. Thụ tinh trong làm tăng tỷ lệ sống sót của con non. 
  • D. Thụ tinh ngoài làm tăng hiệu quả thụ tinh.
  • A. Sự kết hợp của nhiều giao tử đực với một giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới.
  • B. Sự kết hợp của nhiều giao tử đực với một giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới.
  • C. Sự kết hợp có chọn lọc của hai giao tử đực và một giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới. 
  • D. Sự kết hợp có chọn lọc của giao tử cái với nhiều giao tử đực và một tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới.
  • A. Tạo ra được nhiều biến dị tổ hợp làm nguyên liệu cho quá trình tiến hoá và chọn giống.
  • B. Duy trì ổn định những tính trạng tốt về mặt di truyền.
  • C. Có khả năng thích nghi với những điều kiện môi trường biến đổi. 
  • D. Là hình thức sinh sản phổ biến.
  • A. Sự kết hợp của hai giao tử đực và cái.
  • B. Sự kết hợp của nhiều giao tử đực với một giao tử cái.
  • C. Sự kết hợp các nhân của nhiều giao tử đực với một nhân của giao tử cái. 
  • D. Sự kết hợp hai bộ nhiễm sắc thể đơn bội (n) của hai giao tử đực và cái tạo thành bộ nhiễm sắc thể lưỡng bộ (2n) ở hợp tử.
  • A. Động vật đơn tính chỉ sinh ra một loại giao tử đực hoặc cái.
  • B. Động vật đơn tính hay lưỡng tính chỉ có hình thức sinh sản hữu tính.
  • C. Động vật lưỡng tính sinh ra cả hai loại giao tử đực và cái. 
  • D. Có động vật có cả hai hình thức sinh sản vô tính và hữu tính.
  • A. Thụ tinh ngoài là trứng gặp tinh trùng và thụ tinh bên ngoài cơ thể con cái.
  • B. Thụ tinh trong là trứng gặp tinh trùng và thụ tinh bên trong cơ thể con cái.
  • C. Thụ tinh trong có hiệu suất cao nên cần ít trứng, tinh trùng. 
  • D. Thụ tinh ngoài có hiệu suất cao nên cần ít trứng, tinh trùng.
  • A. Không nhất thiết phải cần môi trường nước.
  • B. Không chịu ảnh hưởng của các tác nhân môi trường.
  • C. Đỡ tiêu tốn năng lượng. 
  • D. Cho hiệu suất thụ tinh cao.
  • A. Số lượng cá thể con được tạo ra nhiều.
  • B. Cơ thể con không phụ thuộc nhiều vào cơ thể mẹ.
  • C. Có nhiều cá thể cùng tham gia. 
  • D. Có nhiều cá thể cùng tham gia.
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON