ON
YOMEDIA

Hỏi đáp về Sinh trưởng ở thực vật - Sinh học 11

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (148 câu):

 • Lê Gia Bảo Cách đây 8 tháng

  a. 1 - tầng phân sinh bên, 2-  gỗ dác, 3- mạch rây thứ cấp; 4 – tầng sinh bần; 5-  bần; 6 – gỗ lõi

  b. 1-  gỗ dác, 2 – tầng phân sinh bên, 3- mạch rây thứ cấp; 4 – tầng sinh bần; 5-  bần; 6 – gỗ lõi

  c. 1-  gỗ dác, 2- mạch rây thứ cấp; 3 – tầng phân sinh bên, 4 – tầng sinh bần; 5-  bần; 6 – gỗ lõi

  d. 1 – bần; 2 – tầng sinh bần; 3 – mạch rây thứ cấp; 4 – tầng phân sinh bên, 5 – gỗ dác; 6 – gỗ lõi

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Nguyễn Minh Hải Cách đây 8 tháng

  a. Đặc điểm di truyền và ánh sáng

  b. Đặc điểm di truyền, ánh sáng và nhiệt độ

  c. Nhân tố bên trong và nhân tố bên ngoài

  d. Nước, nhiệt độ, ánh sáng, dinh dưỡng

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hong Van Cách đây 8 tháng

  a. Tuổi thọ trung bình của cây ứng với số vòng gỗ

  b. Mỗi năm, sinh trưởng thứ cấp của cây tạo ra một hoặc một số vòng gỗ ở một số loài

  c. Mỗi năm đều có một tầng sinh trụ được hình thành mới tạo thành một vòng gỗ

  d. Không thể tính được số tuổi của cây dựa vào vòng gỗ

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Hạ Lan Cách đây 8 tháng

  a. Xitokinin

  b. AAB

  c. Auxin

  d. Etylen

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoa Hong Cách đây 8 tháng

  a. Xitokinin

  b. Axetilen

  c. Auxin

  d. AAB

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thiên Mai Cách đây 8 tháng

  a. Mô phân sinh ngọn được phân chia liên tục làm cho cây cao lên

  b. Auxin được tạo ra ở mô phân sinh ngọn ức chế sinh trưởng của các chồi bên

  c. Cây chỉ phát triển cành lá ở ngọn

  d. Các hormone sinh trưởng đều tập trung ở mô phân sinh ngọn

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Van Dung Cách đây 8 tháng

  a. Kích thích cây phát triển chiều ngang

  b. Loại bỏ ưu thế ngọn

  c. Tăng cường ưu thể ngọn

  d. Làm cho cây chóng ra hoa tạo quả

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • minh vương Cách đây 8 tháng

  a. Duy trì ưu thế đỉnh để giúp thân dài nhất

  b. Để cho thân cây to, có nhiều nhánh

  c. Kích thích mọc các nhánh bên để nâng cao hiệu quả kinh tế

  d. Để cây có thể vươn đón ánh sáng

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Xuân Ngạn Cách đây 8 tháng

  a. quá trình tăng về kích thước (lớn lên) của cơ thể do tăng về kích thước và số lượng tế bào

  b. quá trình tăng về kích thước (lớn lên) của cơ thể do tăng về số lượng tế bào và các mô

  c. quá trình tăng về kích thước (lớn lên) của cơ thể do tăng về kích thước tế bào và mô

  d. quá trình tăng về kích thước (lớn lên) của cơ thể do tăng về kích thước và phân hoá tế bào

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phan Thị Trinh Cách đây 8 tháng

  a. Kích thước tế bào tăng lên

  b. Quá trình tăng lên về khối lượng tế bào

  c. Sự giảm phân của các tế bào mô phân sinh

  d. Sự nguyên phân  của các tế bào mô phân sinh

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Hiền Cách đây 8 tháng

  a. Nhóm các tế bào chưa phân hóa, nhưng khả năng nguyên phân rất hạn chế

  b. Nhóm các tế bào chưa phân hóa, duy trì được khả năng nguyên phân

  c. Nhóm các tế bào chưa phân hóa, mất dần khả năng nguyên phân

  d. Nhóm các tế bào phân hóa, chuyên hóa về chức năng

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Phương Khanh Cách đây 8 tháng

  a. Nhóm các tế bào chưa phân hóa, nhưng khả năng nguyên phân rất hạn chế

  b. Nhóm các tế bào chưa phân hóa, duy trì được khả năng nguyên phân

  c. Nhóm các tế bào chưa phân hóa, mất dần khả năng nguyên phân

  d. Nhóm các tế bào phân hóa, chuyên hóa về chức năng

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Anh Hưng Cách đây 8 tháng

  a. Ở thân

  b. Ở chồi nách

  c. Ở đỉnh rễ

  d. Ở chồi đỉnh

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Van Tho Cách đây 8 tháng

  a. thân cây Một lá mầm

  b. thân cây Hai lá mầm

  c. cả cây Một lá mầm và Hai lá mầm

  d. mô phân sinh bên có ở thân cây Hai lá mầm, còn mô phân sinh lóng có ở thân cây Một lá mầm

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Trần Cách đây 8 tháng

  a. mô phân sinh đỉnh → mô phân sinh bên → mô phân sinh đỉnh rễ

  b. mô phân sinh đỉnh → mô phân sinh đỉnh rễ → mô phân sinh bên

  c. mô phân sinh đỉnh rễ → mô phân sinh đỉnh → mô phân sinh bên

  d. mô phân sinh bên → mô phân sinh đỉnh → mô phân sinh đỉnh rễ

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Lệ Diễm Cách đây 8 tháng

  a. Sự sinh trưởng của thân và rễ theo chiều dài do hoạt động của mô phân sinh đỉnh.

  b. Sự tăng trưởng chiều dài của cây do hoạt động phân hoá của mô phân sinh đỉnh thân và đỉnh rễ ở cây một lá mầm và cây hai lá mầm

  c.  Sự tăng trưởng chiều dài của cây do hoạt động nguyên phân của mô phân sinh đỉnh thân và đỉnh rễ chỉ có ở cây cây hai lá mầm.

  d. Sự tăng trưởng chiều dài của cây do hoạt động nguyên phân của mô phân sinh đỉnh thân và đỉnh rễ chỉ có ở cây cây một lá mầm.

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hi hi Cách đây 8 tháng

  a. Làm cho cây lớn và cao lên do sự phân chia  tế bào mô phân sinh bên

  b. Được thấy ở đa số cây một lá mầm

  c. Các bó mạch trong thân xếp lộn xộn do thân thường có kích thước bé

  d. Thời gian sống ngắn

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ngọc Trinh Cách đây 8 tháng

  a. Làm cho cây to ra theo chiều ngang

  b. Làm phát sinh cành bên và rễ nhánh

  c. Làm cho cây ra hoa, tạo quả

  d. Tất cả các biểu hiện trên

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hai trieu Cách đây 8 tháng

  a. Vỏ → Biểu bì → Mạch rây sơ cấp → Tầng sinh mạch → Gỗ sơ cấp → Tuỷ.

  b. Biểu bì → Vỏ → Mạch rây sơ cấp → Tầng sinh mạch → Gỗ sơ cấp → Tuỷ

  c. Biểu bì → Vỏ → Gỗ sơ cấp → Tầng sinh mạch → Mạch rây sơ cấp → Tuỷ.

  d. Biểu bì → Vỏ → Tầng sinh mạch → Mạch rây sơ cấp → Gỗ sơ cấp → Tuỷ.

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Hoài Thương Cách đây 8 tháng

  a. Cả hai đều nằm phía ngoài tầng sinh mạch, trong đó gỗ thứ cấp nằm phía trong và gỗ sơ cấp nằm phía ngoài

  b. Cả hai đều nằm phía ngoài tầng sinh mạch, trong đó gỗ thứ cấp nằm phía ngoài còn gỗ sơ cấp nằm phía trong

  c. Cả hai đều nằm phía trong tầng sinh mạch, trong đó gỗ thứ cấp nằm phía ngoài còn gỗ sơ cấp nằm phía trong

  d. Cả hai đều nằm phía trong tầng sinh mạch, trong đó gỗ thứ cấp nằm phía trong và gỗ sơ cấp nằm phía ngoài

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Vu Thy Cách đây 8 tháng

  a. Bần

  b. Ròng

  c. Dác

  d. Mạch rây

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Pham Thi Cách đây 8 tháng

  a. Bần → tầng sinh bần → mạch rây sơ cấp → mạch rây thứ cấp → tầng sinh mạch → gỗ thứ cấp → gỗ sơ cấp → tuỷ.

  b. Bần → tầng sinh bần →mạch rây thứ cấp  → mạch rây sơ cấp → tầng sinh mạch → gỗ thứ cấp → gỗ sơ cấp → tuỷ.

  c. Bần → tầng sinh bần → mạch rây sơ cấp → mạch rây thứ cấp → tầng sinh mạch → gỗ sơ cấp → gỗ thứ cấp → tuỷ.

  d. Tầng sinh bần → bần → mạch rây sơ cấp → mạch rây thứ cấp → tầng sinh mạch → gỗ thứ cấp → gỗ sơ cấp → tuỷ.

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lan Anh Cách đây 8 tháng

  a. Nhân tố bên trong

  b. Ánh sáng và nhiệt độ

  c. Nhân tố bên ngoài

  d. Cả A và C

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • can tu Cách đây 8 tháng

  a. nồng độ sử dụng tối thích.

  b. thỏa mãn nhu cầu về nước, phân bón và khí hậu.

  c. tính đối kháng hỗ trợ giữa các phitocrom.

  d. các điều kiện sinh thái liên quan đến cây trồng.

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hà trang Cách đây 8 tháng

  a. chiều cao cây

  b. đường kính thân

  c. số lá

  d. đường kính tán lá

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)