Trắc nghiệm Lịch sử 7 Bài 23 Kinh tế, văn hoá thế kỉ XVI - XVIII

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):