Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 11 Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, các nước tư bản đã tổ chức Hội nghị hòa bình tại đâu, vào thời gian nào?

  • A. Pari ( 1919-1920) và Luân Đôn (1920 – 1921)
  • B. Vécxai (1919 – 1920) và Oasinhtơn (1921-1922)
  • C. Luân Đôn (1919 – 1920) và Oasinhtơn (1921 – 1922)
  • D. Oasinhtơn (1919 – 1920) và Vécxai (1921 – 1922)
 • Câu 2:

  Nội dung chủ yếu của các hội nghị hòa bình được tổ chức sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là

  • A. Để kí hòa ước và các hiệp ước phân chia quyền lợi cho các nước thắng trận
  • B. Để kí hòa ước và bảo vệ quyền lợi cho nhân dân các nước tư bản
  • C. Để kí hòa ước và bảo vệ quyền lợi cho nhân dân các nước thuộc địa
  • D. Để kí hòa ước và bảo vệ quyền lợi cho nhân dân các nước chịu ảnh hưởng của chiến tranh
 • Câu 3:

  “Quan hệ hòa bình giữa các nước tư bản sau Chiến tranh thế giới thứ nhất chỉ là tạm thời và mỏng manh” vì

  • A. Hệ thống thuộc địa của các nước nhiều, ít khác nhau
  • B. Có sự phát triển không đồng đều về kinh tế
  • C. Các nước đều cho rằng mình có sức mạnh cạnh tranh riêng
  • D. Làm nảy sinh những bất đồng do mâu thuẫn về việc phân chia quyền lợi
 • Câu 4:

  Mục tiêu thành lập của tổ chức chính trị mang tính quốc tế đầu tiên là

  • A. Duy trì trật tự thế giới mới
  • B. Tăng cường an ninh giữa các nước
  • C. Đẩy mạnh hợp tác phát triển kinh tế
  • D. Thúc đẩy sự giao lưu văn hóa, khoa học giữa các nước
 • Câu 5:

  Tổ chức chính trị mạng tính quốc tế đầu tiên có sự tham gia của

  • A. 41 nước      
  • B. 42 nước
  • C. 43 nước      
  • D.  44 nước

Được đề xuất cho bạn