Trắc nghiệm Lịch sử 10 Bài 38 Quốc tế thứ nhất và công xã Pa-ri 1871

Quảng cáo

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 • Câu 1:

  Quốc tế thứ nhất được thành lập trong hoàn cảnh nào?

  • A. Phong trào công nhân thu được nhiều thắng lợi quan trọng
  • B. Công nhân và nông dân đã đoàn kết trong một mặt trận
  • C. Giới chủ đã có những thỏa hiệp đối với công nhân
  • D. Cuộc đấu tranh của công nhân trong tình trạng phân tán về tổ chức, thiếu thống nhất về tư tưởng
 • Câu 2:

  Quốc tế thứ nhất được thành lập vào năm nào?

  • A. Năm 1848
  • B. Năm 1864
  • C. Năm 1876
  • D. Năm 1895
 • Câu 3:

  Ý nào không phải là mục đích hoạt động của Quốc tế thứ nhất?

  • A. Truyền bá học thuyết Mác trong giai cấp công nhân
  • B. Chống những tư tưởng lệnh lạc trong nội bộ
  • C. Thông qua những nghị quyết có ý nghĩa chính trị và kinh tế quan trọng
  • D. Chỉ đạo việc thành lập các chính đảng của công nhân các nước
 • Câu 4:

  Dưới sự chỉ đạo của Quốc tế thứ nhất, phong trào công nhân có nhiều biến chuyển, ngoại trừ

  • A. Nhiều chính đảng của công nhân các nước được thành lập
  • B. Công nhân tham gia ngày càng nhiều vào các phong trào đấu tranh chính trị
  • C. Các tổ chức quần chúng của công nhân được thành lập
  • D. Đoàn kết công nhân quốc tế
 • Câu 5:

  Tình hình xã hội nổi bật ở nước Pháp những năm 70 của thế kỉ XIX như thế nào?

  • A. Sản xuất công nghiệp phát triển nhanh chóng
  • B. Đội ngũ công nhân đông đảo
  • C. Tư sản tăng cường bóc lột công nhân
  • D. Mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt
 • Câu 6:

  Pháp gây chiến tranh với Phổ nhằm mục đích gì?

  • A. Dùng chiến tranh để giải quyết những khó khăn trong nước
  • B. Ngăn cản nước Đức thống nhất
  • C. Khắc phục khủng hoảng trong nước và ngăn cản công cuộc thống nhất nước Đức
  • D. Chiếm đất, giành dân, mở rộng lãnh thổ
 • Câu 7:

  Kết cục của Chiến tranh Pháp – Phổ là

  • A. Quân Phổ bại trận
  • B. Quân Pháp thua, Napôlêông III phải đầu hàng Phổ
  • C. Pháp – Phổ kí hiệp định đình chiến
  • D. Nhân dân Pari nổi dậy đòi lật đổ Đế chế II, thiết lập nền cộng hòa
 • Câu 8:

  Sự kiện nào xảy ra vào ngày 4 – 9 – 1870 ở Pari?

  • A. Nhân dân Pari khởi nghĩa lật đổ Đế chế II
  • B. Toàn bộ quân Pháp bị bắt tù binh
  • C. Công xã Pari được thành lập
  • D. Nền cộng hòa II được thiết lập
 • Câu 9:

  Quần chúng nhân dân và các tầng lớp dân nghèo Pari nổi dậy nhằm

  • A. Lật đổ Đế chế II, thiết lập nền cộng hòa
  • B. Lật đổ Đế chế II, thiết lập chính phủ tư sản
  • C. Lật đổ Đế chế II, thiết lập Công xã Pari
  • D. Khôi phục lại chế độ quân chủ
 • Câu 10:

  Quần chúng đã thành lập lực lượng nào để chống quân Phổ

  • A. Quốc dân quân
  • B. Tự vệ
  • C. Quân đội cách mạng
  • D. Tự vệ và du kích
Quảng cáo

Được đề xuất cho bạn