Trắc nghiệm Lịch sử 10 Bài 38 Quốc tế thứ nhất và công xã Pa-ri 1871

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):