Trắc nghiệm Lịch sử 10 Bài 28 Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến

Quảng cáo

Câu hỏi trắc nghiệm (9 câu):

 • Câu 1:

  Truyền thuyết nào lí giải nguồn gốc dân tộc Việt?

  • A. Tiên Dung – Chử Đổng Tử
  • B. Mỵ Châu – Trọng Thủy
  • C. Lạc Long Quân – Âu cơ
  • D. Thánh Gióng
 • Câu 2:

  Vị trí của thời kì Văn Lang - Âu Lạc trong lịch sử dân tộc là

  • A. Định hình bản sắc, truyền thống của dân tộc Việt Nam
  • B. Mở đầu thời kì dựng nước, định hình bản sắc, truyền thống của dân tộc Việt Nam
  • C. Mở đầu thời kì dựng nước, phát triển bản sắc, truyền thống của dân tộc Việt Nam
  • D. Giữ vững bản sắc, truyền thống của dân tộc Việt Nam
 • Câu 3:

  Đánh bại quân xâm lược Tần, nhà nước Âu Lạc đã đánh dấu

  • A. Bước phát triển mới của lòng yêu nước
  • B. Lòng yêu nước của dân tộc ta hình thành
  • C. Tinh thần đoàn kết của 54 dân tộc được hình thành
  • D. Nhân dân ta bước vào thời kì độc lập lâu dài
 • Câu 4:

  Trong tâm thức của dân tộc Việt, vấn đề dân tộc thống nhất thể hiện đầu tiên và cụ thể nhất qua sự kiện nào?

  • A. Thống nhất 12 quân của Đinh Bộ Lĩnh
  • B. Chiến tranh Nam – Bắc triều thời Lê – Mạc
  • C. Sự phân chia đất nước giữa hai họ Trịnh – Nguyễn
  • D. Sự thống nhất hai bộ tộc Lạc Việt và Âu Việt thành lập nước Âu Lạc
 • Câu 5:

  Hai chữ “đồng bào” nói lên truyền thống nào của dân tộc ta

  • A. Lao động sáng tạo
  • B. Thương yêu, đùm bọc lẫn nhau
  • C. Yêu nước và dung cảm
  • D. Kiên cường, bất khuất
 • Câu 6:

  Ý không phản ánh đúng yếu tố hình thành truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam là

  • A. Sự nảy sinh và phát triển tình cảm yêu thương, gắn bó của cư dân Văn Lang - Âu Lạc
  • B. Các mối quan hệ kinh tế – chính trị của quốc gia cổ trên đất nước ta
  • C. Cuộc đầu tranh chống ngoại xâm đê giữ nước Âu Lạc, nhất là các cuộc đấu tranh giành độc lập thời Bắc thuộc
  • D. Cuộc chiến đấu chống quân Mông – Nguyên xâm lược
 • Câu 7:

  Nguyên nhân quan trọng nhất quyết định thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược trong lịch sử dân tộc là

  • A. Sự lãnh đạo tài giỏi của người chỉ huy
  • B. Tinh thần chiến đấu dũng cảm của dân tộc
  • C. Truyền thống yêu nước, đoàn kết của nhân dân
  • D. Địa hình, khí hậu nước ta bất lợi cho địch
 • Câu 8:

  Truyền thống yêu nước của dân tộc ta được thể hiện rõ nét nhất trong việc

  • A. Xây dựng nền kinh tế tự chủ
  • B. Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc
  • C. Kháng chiến chống ngoại xâm
  • D. Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các nước láng giềng
 • Câu 9:

  Nét nổi bật nhất của truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến là

  • A. Xây dựng, phát triển một nền kinh tế tự chủ
  • B. Phát triển nền văn minh Đại Việt
  • C. Chống giặc ngoại xâm, bảo vệ nền độc lập dân tộc
  • D. Giữ gìn những giá trị truyền thống của dân tộc: đoàn kết, thương dân,….
Quảng cáo

Được đề xuất cho bạn