nguyễn chi's Profile

nguyễn chi

nguyễn chi

12/05/2000

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (20)

 • nguyễn chi đã đặt câu hỏi: Toán nâng cao Cách đây 2 tháng

  Cho tam giác ABC có\angle B=45\circ ,\angle C=120\circ.Trên tia đối của tia CB lấy điểm D sao cho CD=2CB. Tính\angle ADB

 • nguyễn chi đã đặt câu hỏi: Toán nâng cao Cách đây 2 tháng

  Cho tam giác ABC có\angle B=45\circ ,\angle C=120\circ.Trên tia đối của tia CB lấy điểm D sao cho CD=2CB. Tính\angle ADB

 • nguyễn chi đã đặt câu hỏi: Toán nâng cao Cách đây 2 tháng

  Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH.CMR:BC+AH>AB+AC

 • nguyễn chi đã đặt câu hỏi: Toán nâng cao Cách đây 2 tháng

  Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH.CMR:BC+AH>AB+AC

 • nguyễn chi đã đặt câu hỏi: Toán nâng cao Cách đây 2 tháng

  Cho 3 số a,b,c thỏa mãn:b\neqc và a+b\neqc

  Và c2=2(ac+bc-ab)

  Chứng minh rằng:\frac{a^2+(a-c)^2}{b^2+(b-c)^2}=\frac{a-c}{b-c}

 • nguyễn chi đã đặt câu hỏi: Toán nâng cao Cách đây 2 tháng

  Cho tam giác ABC có\angle B=45\circ ,\angle C=120\circ.Trên tia đối của tia CB lấy điểm D sao cho CD=2CB. Tính\angle ADB

 • nguyễn chi đã đặt câu hỏi: Toán nâng cao Cách đây 2 tháng

  Cho tam giác ABC có\angle B=45\circ ,\angle C=120\circ.Trên tia đối của tia CB lấy điểm D sao cho CD=2CB. Tính\angle ADB

 • nguyễn chi đã đặt câu hỏi: Toán nâng cao Cách đây 2 tháng

  Cho 3 số a,b,c thỏa mãn:b\neqc và a+b\neqc

  Và c2=2(ac+bc-ab)

  Chứng minh rằng:\frac{a^2+(a-c)^2}{b^2+(b-c)^2}=\frac{a-c}{b-c}

 • nguyễn chi đã đặt câu hỏi: Toán nâng cao Cách đây 3 tháng

  a)Cho P(x) là 1 đa thức bậc 4. Biết P(1)=P(-1) và P(2)=P(-2).Chứng minh rằng P(x)=P(-x) vs mọi x thuộc R

  b) Vẽ đồ thị hàm số y=\frac{x}{\left | x\right |}

  c)Tìm các số nguyên tố x và y sao cho x2-2y2-1=0

 • nguyễn chi đã đặt câu hỏi: Toán nâng cao Cách đây 3 tháng

  a)Cho P(x) là 1 đa thức bậc 4. Biết P(1)=P(-1) và P(2)=P(-2).Chứng minh rằng P(x)=P(-x) vs mọi x thuộc R

  b) Vẽ đồ thị hàm số y=\frac{x}{\left | x\right |}

  c)Tìm các số nguyên tố x và y sao cho x2-2y2-1=0

Không có Điểm thưởng gần đây