YOMEDIA

Nguyễn Thu Hà's Profile

Nguyễn Thu Hà

Nguyễn Thu Hà

14/07/2003

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 1
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (5)

 • Nguyễn Thu Hà đã đặt câu hỏi: giải hộ em vs Cách đây 5 năm

  chứng minh rằng : sin\alpha .sin( \frac{ \pi }{3}- \alpha ).sin( \frac{ \pi }{3}+\alpha)\frac{1}{4}sin^{3}\alpha

 • Nguyễn Thu Hà đã đặt câu hỏi: chứng minh bđt Cách đây 5 năm

  cho a,b,c,d>0 cmr

  \frac{a}{b+2c+3d}+ \frac{b}{c+2d+3a}+ \frac{c}{d+2a+3b}+ \frac{d}{a+2b+3c}\geq \frac{2}{3}

   

 • Nguyễn Thu Hà đã đặt câu hỏi: bđt nesbit 4 số Cách đây 5 năm

  cho a,b,c,d >0 cmr

  \frac{a}{b+c}+\frac{b}{d+c}+\frac{c}{d+a}+\frac{d}{a+b}\geq1

 • Nguyễn Thu Hà đã đặt câu hỏi: bất đẳng thức cosi Cách đây 5 năm

  cmr với mọi a,b,c tm

  a+b+c3a\geqslanta2b +b2c +c2a\geqslant 3abc

 • Nguyễn Thu Hà đã đặt câu hỏi: giải hộ mềnh Cách đây 6 năm

  Cho tứ giác ABCD , lấy các điểm M,N lần lượt Thuộc AB và CD sao cho \underset{AM}{\rightarrow}=k\underset{AB}{\rightarrow} , \underset{DN}{\rightarrow}=k\underset{DC}{\rightarrow}

  a, chứng minh rằng \underset{MN}{\rightarrow}=(1-k)\underset{AD}{\rightarrow}+ k\underset{BC}{\rightarrow}

   

Không có Điểm thưởng gần đây

AANETWORK
 

 

AANETWORK
OFF