ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính nhiệt lượng mà cơ thể ta hấp thụ khi uống 0,5 lít nước ở nhiệt độ 60⁰C ?

Bài 1: Một thỏi đồng 450g được đun nóng đến 230⁰C rồi thả vào chậu nhôm khối lượng 200g chứa nước cùng ở nhiệt độ 25⁰C. Khi cân bằng nhiệt nhiệt độ là 30⁰C. Tìm khối lượng nước trong chậu. Biết nhiệt dung riêng của đồng, nhôm, nước lần lượt là:

c1 = 3805 J/kg.K; c2 = 880 J/kg.K; c3 = 4200 J/kg.K.

Bài 2: Phải pha trộn bao nhiêu nước ở 80⁰C vào nước ở 20⁰C để được 90kg nước ở 60⁰C. Nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K.

Bài 3: Tính nhiệt lượng mà cơ thể ta hấp thụ khi uống 0,5 lít nước ở nhiệt độ 60⁰C. Nhiệt độ cơ thể là 37⁰C.

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (39)

 
 
 
 • -Bài 1: tóm tắt

  m1 = 450g = 0,45 kg ; t1 = 230 độ C

  m2 = 200g = 0,2 kg ; t2 = t3 = 25 độ C

  t = 30 độ C

  c1 = 3805 J/kg.k ; c2 = 880 J/kg.k ; c3 = 4200 J/kg.k

  m3 = ?

  giải

  -Nhiệt lượng thỏi đồng tỏa ra từ 230 độ C xuống 30 độ C là:

  Q = m1.c1.(t1-t)=0,45.3805.(230-30)=342450 J

  -Nhiệt lượng chậu nhôm và nước thu vào để tăng nhiệt độ từ 25 độ C lên 30 độ C là:

  Q' = (m2.c2 + m3.c3).(t - t2)

  = (0,2.880 + m3.4200).(30-25)

  = (176 + m3.4200).5

  = 880 + m3.21000

  -Theo PT cân bằng nhiệt ta có :

  Q =Q'

  \(\Rightarrow\) 342450 = 880 + m3.21000

  \(\Leftrightarrow\) 341570 = m3.21000

  \(\Leftrightarrow\) m3 = 16,26 kg

    bởi nguyễn bích ngọc 19/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • giúp mình với mai thi rồi:Nêu tất tần tật các công thức vật lí 8 ?

    bởi khanh nguyen 20/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • * Nhớ đến đâu mình ghi đến đây, có gì thì lên mạng tra hoặc mở sách ra nhé !

  * Công thức tính áp suất : \(p=\dfrac{F}{S}\)

  * Công thức tính áp suất chất lỏng : \(p=d.h\)

  * Công thức tính lực đẩy Ác-si-mét : \(F_A=d_n.V\)

  * Công thức tính công : \(A=F.s\)

  * Công thức công suất : \(P=\dfrac{A}{t}\)

  * Công thức tính hiệu suất : \(H=\dfrac{A_{ci}}{A_{tp}}.100\%\)

  * Công thức tính quãng đường : \(s=v.t\)

  * Công thức tính nhiệt lượng : \(Q=m.c.\left(t_2-t_1\right)\)

  \(\left\{{}\begin{matrix}Q_{tỏa}=m_1.c_1.\left(t_1-t\right)\\Q_2=m_2.c_2.\left(t-t_2\right)\end{matrix}\right.\)

  * Công thức tính nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra : \(Q=q.m\)

  * Hiệu suất của động cơ nhiệt : \(H=\dfrac{A}{Q}\)

    bởi Lon Ton Mèo Con 20/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Dùng ngọn lửa đèn cồn để làm nóng một lượng nước trong cốc

  - nhiệt lượng mà nước nhận được phụ thuộc vào các yếu tố nào ?Tại sao?

  - Hãy đưa ra những phương án thí nghiệm để kiểm tra Điều khẳng định đó

  2 có cách nào không dùng đèn cồn mà cũng làm cho nước trong cốc nóng lên được mô tả cách làm tại sao lại làm được như vậy.?

  3 Đỗ 2 cốc nước có nhiệt độ khác nhau vào nhau thì nhiệt độ cuối cùng của nước ở trong khoảng nào? vì sao em đoán được như vậy?

    bởi truc lam 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • -nhiệt lượng mà nước nhận được phụ thuộc vào nhiệt được chuyển từ ngọn lửa

  - ta dung 2 coc dựng nước như nhau sau đó ta đưa một ngọn lửa đèn cồn vào dưới 1 cốc

  tiếp theo ta sử dụng nhiệt kế đo nhiệt độ nước của 2 cốc nhiệt độ của cốc được ngọn lửa làm nóng sẽ có nhiệt độ lớn hơn từ đó ta suy ra được nhiệt lượng của cốc nước phụ thuộc vào ngọn lửa đèn cồn

    bởi Nhật Ánh 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một người thả 420g chì ở nhiệt độ 100 độ C vào 260g nước ở nhiệt độ 58 độ C làm cho nước nóng tới 60 độ C . Cho nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K và bỏ qua sự hao phí nhiệt ra môi trường bên ngoài . Hãy tính

  a , Nhiệt độ của chì khi cân bằng nhiệt

  b , NHiệt lượng nước đã thu vào ?

  c , Nhiệt dung riêng của chì ?

  d , Nếu muốn nước và chì nóng tới nhiệt độ 75 độ C thì cần thêm vào một lượng chì ở nhiệt độ 150 độ C là bao nhiêu ?

    bởi Hoàng My 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a) Vì khi cân bằng nhiệt, nhiệt độ của nước và của chì là như nhau nên khi đó ta có to3 = to4 = 60oC

  b) 260g = 0,26kg

  Nhiệt lượng nước đã thu vào là:

  Q2 = m2c2(to4 - to2) = 0,26 . 4200 . (60 - 58) = 2184 (J)

  Vậy...

  c) 420g = 0,42kg

  Vì nhiệt lượng chì ở 100oC tỏa ra bằng nhiệt lượng nước thu vào nên ta có:

  Q1 = Q2 => m1c1(to1 - to3) = Q2

  => 0,42 . c1 (100 - 60) = 2184

  => 16,8c1 = 2184 => c1 = 130 (J/kg.K)

  Vậy...

  d) Nhiệt lượng chì ở 150oC tỏa ra để hạ nhiệt độ xuống 75oC là:

  Q3 = m3c1(to5 - to6) = m3 . 130 . (150 - 75) = 9750m3 (J)

  Nhiệt lượng chì ở 100oC tỏa ra để hạ nhiệt độ xuống 75oC là:

  Q4 = m1c1(to1 - to6) = 0,42 . 130 . (150 - 75) = 4095 (J)

  Nhiệt lượng nước thu vào để tăng nhiệt độ lên 75oC là:

  Q5 = m2c2(to6 - to2) = 0,26 . 4200 . (75 - 58) = 18564 (J)

  Vì tổng nhiệt lượng chì ở 150oC và 100oC tỏa ra bằng nhiệt lượng nước thu vào nên ta có: Q3 + Q4 = Q5

  => 9750m3 + 4095 = 18564

  => 9750m3 = 14469

  => m3 = 1,484 (kg)

  Vậy...

    bởi Nguyen Hai 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • giúp mình nhé cảm ơn nhiều. a một ấm nhôm có khối lượng 0,4 kg chứa 2l nước ở nhiệt độ 25độ C hãy tính nhiệt lượng cần thiết để đun sôi nước biết nhiệt dung riêng của nhôm và nước lầm lượt là C1=880J/kg.K,C2=4200J/kg.K

  b, rót vào ấm đó một lượng m3 nước ở nhiệt độ 20 độ C thì nhiệt độ khi cân bằng của hỗn hợp là 65 độ C hãy tính khối lượng m3 đã rót vào

  liên quan đến vật lí lớp 8

    bởi minh thuận 24/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tóm tắt
  m1=0,4 kg
  c1=880 J/kg.K
  v2=2l=>m2=2 kg
  c2=4200 J/kg.K
  t1=25 độ C
  t2=100 độ C
  _______________
  A.Q=?

  B.m3=? (t3=20 độ C, t=65 độ C)
  A.Bài làm
  Nhiệt lượng cần thiết để đun sôi nước
  Q=Q1+Q2
  <=> m1.c1(t2-t1)+m2.c2(t2-t1)
  <=>(t2-t1)(m1.c1+m2.c2)

  <=>(100-25)(0,4.880+2.4200)

  <=>656400J

  B.

  Theo phương trình cân bằng nhiệt ta có:

  Qtỏa=Qthu

  <=>m2.c2(t2-t)=m3.c2(t-t3)

  <=>\(\dfrac{m2}{m3}=\dfrac{t-t3}{t2-t}\\ < =>\dfrac{2}{m3}=\dfrac{65-20}{100-65}\\ < =>m3=\dfrac{2\left(100-65\right)}{65-20}=1,56kg\)

  mình ko bt có đúng hay không, bạn tính lại xem sao nha

  mình làm ngắn gọn mong bạn sẽ hiểuhaha

    bởi Trương Ngọc 24/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một máy khi hoạt động với công suất \(P\) = 1500W thì nâng được vật nặng m =120kg lên độ cao 16m trong 20 giây .

  a, Tính công mà máy đã thực hiện được trong thời gian nâng vật ?

  b, Tính hiệu suất của máy trong quá trính làm việc ?

  c, Nêu một vài nguyên nhân khiến hiệu suất máy không đạt 100%

    bởi Nguyễn Xuân Ngạn 27/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a) Công máy đã thực hiện khi nâng vật là :

  \(A=\text{P}\cdot t=1500\cdot20=30000\left(J\right)\)

  b) Công có ích máy đã thực hiện là :

  \(A_i=P\cdot h=10m\cdot h=10\cdot120\cdot16=19200\left(J\right)\)

  Hiệu suất của máy trong quá trình làm việc là :

  \(H=\dfrac{A_i}{A}\cdot100=\dfrac{19200}{30000}\cdot100=64\%\)

  c) Nguyên nhân dãn đến hiệu suất không đạt 100%:

  - Sức cản của không khí

    bởi Ngọc Vũ 27/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một miếng sắt có klg 1kg được nung nóng tới 150oC rồi thả vào 1 ấm nhôm chứa nước ở to 15oC. Biết klg ấm nhôm là 0,5 kg. Klg nước trong ấm là 1,25kg và Csắt=460 \(\dfrac{J}{kg.K}\); Cnhôm=880\(\dfrac{J}{kg.K}\); Cnước=4200\(\dfrac{J}{kg.K}\). Tính to cân bằng của hệ thống?

    bởi Trần Thị Trang 30/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Nhiệt lượng do miếng sắt tỏa ra để hạ từ 150oC về toCb là:

  Qtỏa= m1.C1. (150oC-toCb)

  = 1.460. (150-toCb)

  Nhiệt lượng do miếng ấm nhôm và nước thu vào để tăng từ 150oC đến toCb là:

  Qthu= (m2.C2 + m3.C3). (toCb-15oC)

  = (0,5.880+1,25.4200). (toCb-15)

  Áp dụng PT cân bằng nhiệt, ta có:

  Qtỏa=Qthu

  <=> 460 (150 - toCb) = 5690 (toCb - 15)

  <=> 69000 - 460toCb= 5690toCb - 85350

  <=> 154350 = 6150toCb

  <=> toCb = 25,1 (oC)

  Vậy nhiệt độ trung bình của hệ thống là 25,1oC

    bởi Minh Tú Quang 30/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một cái ấm bằng nhôm có khối lượng 0,3kg chứa 2 lít nước ở 20 độ C . Muốn đun sôi ấm nước này cần nhiệt lượng bao nhiêu ?

    bởi Nguyễn Lệ Diễm 02/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Giải:

  Khi nước sôi thì nhiệt độ của ấm nhôm và của nước đều bằng \(100^oC\)

  Nhiệt lượng nước cần thu vào là :

  \(Q_1=m_1.c_1.\Delta t=2.4200.\left(100-20\right)=672000\left(J\right)\)

  Nhiệt lượng ấm nhôm cần thu vào là :

  \(Q_2=m_2.c_2.\Delta t=0,3.880.\left(100-20\right)=21120\left(J\right)\)

  Nhiệt lượng đun sôi ấm nước là :

  \(Q=Q_1+Q_2=672000+21120=693120\left(J\right)\)

  Vậy ...

    bởi Đặng Hồng Khải 02/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Lưc đẩy trung bình của động cơ là:

  \(A=\dfrac{P}{v}=\dfrac{6400}{\dfrac{50}{3}}=384\left(J\right)\)

  Lực đẩy trung bình của động cơ là:

  \(F=\dfrac{A}{v}=\dfrac{384}{\dfrac{50}{3}}=23,04\left(N\right)\)

    bởi Lương Trần 06/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một ấm nhôm nặng 0,5kg chứa 2kg nước ở 20 độ C

  a , Tính nhiệt lượng cần đun sôi ấm nước .

  b, Người ta dùng một bếp dầu để đun sôi ấm nước trên . Biết chỉ có 40% nhiệt lượng dầu đốt cháy tỏa ra là cung cấp cho ấm nước. Tính lượng dầu cần đốt ( Với q = 44.10^6J/kg.K )

    bởi bich thu 11/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • đề thiếu không

  Nhiệt lượng cần để đun sôi ấm nước là: \(Q=\Delta t.\left(m_{nhom}.c_{nhom}+m_{nuoc}.c_{nuoc}\right)=\left(100-20\right)\left(0,5.880+2.4200\right)=707200\left(J\right)\)

  b, Nhiệt tỏa ra của dầy là: \(Q_1=Q:40\%=1768000\left(J\right)\)

  Lượng dầu cần đốt là: \(m=\dfrac{Q_1}{P}=\dfrac{1768000}{44.10^6}\simeq0,04\left(kg\right)=4g\)

    bởi Nguyễn Văn An 11/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Người ta thả miếng nhôm có khối lượng 0,5 kg vào 500 g nước . Miếng nhôm nguội đi từ 90 độ C xuống 20 độ C . Hỏi nước nhận một nhiệt lượng bằng bao nhiêu và nóng thêm bao nhiêu ? biết \(C_{nước}=\) 4200J/kg.K ; \(C_{đồng}\) = 880J/kg.K

    bởi thùy trang 16/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Nước nhận thêm một nhiệt lượng bằng:

  Qthu = Qtỏa

  ⇔Qthu = m.c.Δt

  ⇔Qthu = 0,5.880.(90 - 20)

  ⇔Qthu = 30800(J).

  Nước đã nóng lên thêm:

  Qthu = m.c.Δt

  ⇔Qthu = 0,5.4200.(20 - x)

  ⇔Qthu = 42000 - 2100x

  ⇔30800 = 42000 - 2100x

  ⇔-2100x = 30800 - 42000

  ⇔-2100x = -11200

  ⇔x = \(\dfrac{16}{3}\)oC.

  #Netflix

    bởi Nguyen Huynh Minh Thuan 16/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tính nhiệt lượng cần thiết để đun nóng 3 lít nước từ 20 độ C lên 50 độ C , biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K

    bởi Lan Anh 21/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Cho biết:

  \(m=3kg\)

  \(t_1=20^oC\)

  \(t_2=50^oC\)

  C = 4200J/kg.K

  Tìm: Q = ?

  Giải:

  Nhiệt lượng cần thiết để đun nóng là:

  \(Q=mC\)(\(t_2-t_1\))

  Q = 3.4200.(50 - 20)

  Q = 378000(J)

  Đáp số: Q = 378000J

    bởi Linh Zang Nguyen 22/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tính hiệu suất của một bếp dầu , biết rằng phải tốn 120g dầu mới đun sôi được 5 lít nước ở 25 độ C . Cho biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K , năng suất tỏa nhiệt \(44.10^6\) J/kg.K

    bởi Lê Nhật Minh 28/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Giải :

  Nhiệt lượng nước thu vào:

  \(Q_1=m_1.c_1.\Delta t=5.4200.\left(100-25\right)=1575000\left(J\right)\)

  Nhiệt lượng 120g dầu tỏa ra khi đốt :

  \(Q_2=q.m_2=44.10^6.0,12=5280000\left(J\right)\)

  Hiệu suất bếp dầu :

  \(H\%=\dfrac{Q_1}{Q_2}.100=\dfrac{1575000}{5280000}.100\approx30\%\)

  Vậy ...

    bởi đào ngọc bích 28/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Người ta cung cấp cho 10 lít nước ở 15 độ C một nhiệt lượng là 840kJ . Hỏi nhiệt lượng sau cùng của nước là bao nhiêu độ ?

    bởi Nguyễn Thanh Thảo 06/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 840 kJ = 840 000 kJ

  10 l = 10 dm3 = 0,01 m3

  Khối lượng nước:

  D = \(\dfrac{m}{V}\) \(\Rightarrow\) m = D.V = 1000 . 0,01 = 10 kg

  Nhiệt độ sau cùng của nước:

  Q = m.c.\(\Delta\)t \(\Leftrightarrow\) Q = m.c.(t2 - t1) \(\Leftrightarrow\) 840 000 = 10 . 4200 . (t2 - 15)

  \(\Rightarrow\) t2 = 35 oC

    bởi nguyễn ngọc lan 06/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Hai bình nước giống nhau chứa cùng một lượng nước như nhau. Bình thứ nhất có nhiệt độ t1=20C, bình thứ hai có nhiệt độ t2= 3 t1. Sau khi trộn lẫn với nhau. Tình nhiệt độ khi cân bằng nhiệt? Bỏ qua sự mất nhiệt do môi trường?

    bởi thu hằng 13/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Cho biết

  \(m_1=m_2\)

  \(C_1=C_2\)

  \(t_1=20^oC\)

  \(t_1'=3t_1=3.20=60^oC\)

  Tìm: \(t_2=?\)

  Giải:

  Áp dụng phương trình cân bằng nhiệt, ta có:

  \(Q_1=Q_2\)

  \(m_1C_1\left(t_1-t_2\right)=m_2C_2\left(t_2-t_1'\right)\)

  \(20-t_2=t_2-60\)

  \(-t_2-t_2=-60-20\)

  \(-2t_2=-80\)

  \(t_2=40\left(^oC\right)\)

  Đáp số: \(t_2=40^oC\)

    bởi Trương Sơn 13/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Để xác định nhiệt dung riêng của một kim loại, một học sinh thả 310gam kim loại đó được nung nóng đến 100C và 0,25kg nước ở 58,5C, Khi có cân bằng nhiệt thì nhiệt độ của nước và kim loại đó là 60C.
  a) Tính nhiệt lượng nước thu vào?
  b) Tính nhiệt dung riêng của kim loại trên và cho biết kim loại đó là chất gì? lấy nhiệt dung riêng của nước là 4190 J/kg.k

    bởi Ban Mai 21/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Cho biết:

  \(m_1=310g=0,31kg\)

  \(t_1=100^oC\)

  \(m_2=0,25kg\)

  \(t_1'=58,5^oC\)

  \(t_2=60^oC\)

  \(C_2=4190J\)/kg.K

  Tìm: a) \(Q_2=?\)

  b) \(C_1=?\)

  Giải:

  a) Nhiệt lượng của nước thu vào :

  \(Q_2=m_2C_2\left(t_2-t_1'\right)\)

  \(Q_2=0,25.4190.\left(60-58,5\right)\)

  \(Q_2=1571,25\left(J\right)\)

  b) Áp dụng phương trình cân bằng nhiệt, ta có:

  \(Q_1=Q_2\)

  Hay \(m_1C_1\left(t_1-t_2\right)\)= 1571,25

  0,31.\(C_1\)(100-60)= 1571,25

  12,4\(C_1\)= 1571,25

  \(C_1\approx127\)(J/kg.K)(chì)

  Đáp số: a) \(Q_2=1571,25J\)

  b) \(C_1=127J\)/kg.K

    bởi Điệp Hồng 21/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • thả một miếng đồng được đun nóng tới 120oC vào 3 lít nước ở 35oC đựng trong bình cách nhiệt. Khi cân bằng, nhiệt độ của nước là 50oC. Coi sự trao đổi nhiệt này chỉ xảy ra giữa miếng đồng và nước

  a) Nhiệt độ của miếng đồng khi cân bằng nhiệt bằng bao nhiêu ?

  b) Tính nhiệt lượng của nước thu vào để nóng lên

  c) Tính khối lượng của miếng đồng

  Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K và của Nhôm là 380J/Kg.K

    bởi Nguyễn Lê Tín 29/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tóm tắt :

  \(t_{đồng}=120^oC\)

  \(c_{đồng}\) = 380 J/kg.K

  Vnước = 3 lít

  tnước = 35oC

  \(c_{nước}\) = 4200 J/kg.K

  t = 50oC

  a) \(t_{đồng}\) khi cân bằng nhiệt : ? oC

  b) Qthu vào = ? J

  c) \(m_{đồng}\) = ? kg

  Giải :

  a) Nhiệt độ của miếng đồng khi cân bằng nhiệt : 50oC

  (vì khi cân bằng, nhiệt độ của nước = nhiệt độ của miếng đồng)

  b) Vnước = 3 lít => mnước = 3kg

  Theo CT : \(Q=m.c.\Delta t\)

  => Qthu vào = mnước . cnước . (t - tnước) = 3 . 4200 . (50 - 35) = 189 000 J

  c) Qtỏa ra = Qthu vào = 189 000 J

  Theo CT : \(Q=m.c.\Delta t\)

  => m \(=\dfrac{Q}{c.\Delta t}\)

  => \(m_{đồng}=\dfrac{Q_{tỏa}}{c_{đồng}.\left(t_{đồng}-t\right)}=\dfrac{189000}{380.\left(120-50\right)}\approx7\)

  Đ/s : ............... (tự ghi)

    bởi Trường Như 29/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • người ta thả ba miếng đồng, nhôm, thép có cùng khối lượng và cùng nhiệt độ ban đầu vào một cốc nước nóng. Trong ba miếng kim loại trên thì miếng nào thu nhiệt nhiều nhất, ít nhất vì sao ?

    bởi Hoa Lan 06/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Ta có nhiệt dung riêng của đồng, nhôm, thép lần lượt là: 380, 880, 460.

  Do cùng khối lượng thụ vào, cùng cung cấp một nhiệt lượng như nhau. Nên vật có nhiệt dung riêng càng nhỏ thì nhiệt độ càng lớn.

  => Nhiêt của kim loại đồng thi nhiều nhất

  => Nhiệt của kim loại nhôm thu ít nhất

    bởi Đặng Hiền 06/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • giúp mk thanks nhìu nhìu...... tóm tắt đề bài rùi giải cho mk nha

  người ta thả 1 cục sắt có khối lương 2kg ở nhiệt độ 240 độ C vào 2 lit nc nhiệt đooj của cục sắt giảm xuống còn 35 độ C

  a, nc nhận đc nhiệt lương là bao nhiêu

  b,nc nóng lên thêm bao nhiêu độ ( C sắt =460J/kg.k ;C nc =4200J/kg.k )

    bởi Mai Trang 15/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tóm tắt:

  m1 = 2kg ; t1 = 240°C ; c1 = 460J/kg.K

  m2 = 2l = 2 kg ; c2 = 4200J/kg.K

  t = 35°C

  ___________________________________

  a) Qthu = ?

  b) t2 = ?

  Giải:

  a) Qthu = Qtỏa

  <=> Qthu = m1.c1(t1 - t) = 2.460(240 - 35) = 188600 J.

  b) Qthu = Qtỏa

  <=> m2.c2(t - t2) = m1.c1(t1 - t)

  <=> 294000 - 8400t2 = 188600

  <=> 294000 - 188600 = 8400t2

  <=> 105400 = 8400t2

  <=> t2 ~ 12,55

  Vậy nước nóng thêm là:

  t - t2 = 35 - 12,55 = 22,45°C.

    bởi Thương Nguyễn 15/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • hai bình nước giống nhau chứa 2 lượng nước giống nhau bình 1 có nhiệt độ t1 bình 2 có nhiệt độ t2=2t1 . sau khi trộn lẫn với nhau nhiệt độ khi cân bằng nhiệt là 24°C . tìm các nhiệt độ ban đầu của các bình

    bởi thuy tien 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Gọi khối lượng của nước trong bình 1 là : m

  => Khối lượng của nước trong bình 2 cũng là : m

  Ta có phương trình cân bằng nhiệt :

  \(Q_{tỏa}=Q_{thu}\)

  \(\Rightarrow m.c.\left(t-t_1\right)=m.c\left(t_2-t\right)\)

  \(\Rightarrow t-t_1=t_2-t\)

  \(\Rightarrow t-t_1=2t_1-t\)

  \(\Rightarrow2t=3t_1\)

  \(\Rightarrow2.24=3t_1\)

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}t_1=\dfrac{2.24}{3}=16^oC\\t_2=2t_1=32^oC\end{matrix}\right.\)

  Vậy các nhiệt độ ban đầu của các bình lần lượt là 16oC, 32oC.

    bởi Sứ Giả Tuyệt Mệnh 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1