YOMEDIA
ZUNIA12

Tính nhiệt lượng 100 kg nước để tăng nhiệt độ từ 20 °C->100°C ?

Tính nhiệt lượng 100 kg nước để tăng nhiệt độ từ 20 °C->100°C helpppp

Theo dõi Vi phạm
ANYMIND360

Trả lời (35)

 • Tóm tắt:

  m=100kg

  C=4200 J/kg.K

  \(t_1=20^oC\)

  \(t_2=100^oC\)

  --------------------

  Q=?

  Giải:

  Nhiệt lượng cần dùng để 100 kg nước từ 20o C đến 100o C là:

  \(Q=m.c.\left(t_2-t_1\right)\)

  \(\Leftrightarrow Q=100.4200.\left(100-20\right)\)

  \(\Leftrightarrow Q=33600000J\)

  Đ/S:.

    bởi Nguyễn Ngọc Hường 20/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Khi đun nóng 5L rượu cần cấp một nhiệt lượng là 80K J. Hỏi rượu nóng thêm bao nhiêu độ? Biết khối lượng riêng của rượu là 800 kg/m3 nhiệt dung riêng của rượu là 2500J/kg K

    bởi Thuy Kim 20/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tóm tắt :

  \(V=5l=5dm^3=0,005m^3\)

  \(Q=80kJ=80000J\)

  \(D=800kg/m^3\)

  \(c=2500J/kg.K\)

  \(\Delta t=?\)

  GIẢI :

  Khối lượng của rượu là :

  \(m=D.V=800.0,005=4\left(kg\right)\)

  Nhiệt độ để rượu nóng thêm là :

  \(Q=m.c.\Delta t\)

  \(\Rightarrow80000=4.2500.\Delta t\)

  \(\Rightarrow\Delta t=\dfrac{80000}{4.2500}=8^oC\)

  Vậy rượu nóng thêm nhiệt độ là 8oC.

    bởi Hoàng Hữu Dương 20/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • một nồi đồng có khối lượng 3kg đựng 2kg nước ở nhiệt độ 250C. hỏi phải truyền cho nồi một nhiệt lượng bằng bao nhiêu để nước trong nồi sôi. Biết nhiệt dung riêng của đồng là 380 J/kg.K, của nước là 4200 J/kg.K

    bởi thu hằng 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tóm tắt:

  m1=3kg

  m2=2kg

  t1=250C

  t2=1000C

  c1=380j/kg.k

  c2=4200j/kg.k

  Q=?

  Giải :

  Nhiệt lượng để ấm đồng nóng lên là :

  Q1=m1.c1. Δt=3.380.(100-25)=85500(J)

  Nhiệt lượng cần thiết để nước nóng lên là:

  Q2=m2.c2. Δt =2.4200.(100-25)=630000(J)

  Nhiệt lượng tối thiểu để đun sôi ấm nước là:

  Q=Q1+Q2=85500+630000=715500(J)

  Vậy................

    bởi Huỳnh Trúc 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một học sinh thả 300g chì ở 100\(^0C\) vào 250g nước ở 58,5\(^0C\) làm cho nước nóng tới 60\(^0C\)

  a. hỏi nhiệt độ của chì ngau khi có cân bằng nhiệt?

  b. tính nhiệt lượng nước thu vào biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K.

  c. tính nhiệt dung riêng của chì

    bởi Lê Minh Bảo Bảo 23/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a, Nhiệt độ ân bằng của chì là 60

  b,Nhiệt lượng mà nước thu vào là:

  \(Q_1=m_1.c_1\Delta t_1=0,25.4200.\left(60-58,5\right)=1575\left(J\right)\)

  c, nhiệt dung riêng củ chi là đồng là:

  \(c_2=\dfrac{Q_1}{m_2.\Delta_2}=\dfrac{1575}{0,3.\left(100-60\right)}=131,25\left(\dfrac{J}{kg}.K\right)\)

    bởi Lê Thuỷ Ngân 23/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Nói nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K có nghĩa là gì? Nếu cung cấp cho 1kg nước một nhiệt lượng là 21000J thì nước nóng lên thêm bao nhiêu độ?

    bởi Bo Bo 25/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • -Nói nhiệt dung riêng của nước là 4200J/(kg.K) cho biết nhiệt lượng cần truyền để 1 kg nước tăng thêm 10 C là 4200J.

  -Tóm tắt

  c=4200J/(kg.K)

  mnuoc =1kg

  Q=21000J

  Độ tăng nhiệt độ của nước là

  \(\Delta t=\dfrac{Q}{m.c}=\dfrac{21000}{1.4200}=5^0C\)

    bởi Nguyễn Pii 25/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • nhiệt lượng là gì ? nhiệt lương thu vat de nong len phu thuoc the nao vao khối luọng vật ,độ tăng nhiệt độ , chất làm vật

    bởi Anh Nguyễn 27/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Nhiệt lượng là phần nhiệt năg mà vật nhận thêm được hay mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt . đơn vị J

    bởi Tran Van Hien 27/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • một ấm nhôm có khối lượng 400g chứa 1 lít nước.Tính nhiệt lượng tối thiểu cần thiết để đung sôi nước trong ấm.Cho nhiệt dung riêng của nhôm và của nước lần lượt là \(c_1\)=880J/kg.K và \(c_2\)=4200J/kg.K. Nhiệt độ ban đầu của nước là \(24^0C\)

    bởi Sam sung 30/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tóm tắt:

  Nước Ấm nhôm

  to1 = 24oC to2 = 24oC

  Vnc = 1 lít = 0,001 m3 m2 = 400 g = 0,4 kg

  c1 = 4200 J/Kg.K c2 = 880 J/Kg.K

  Dnc = 1000 Kg/m3

  - Tính nhiệt lượng cần để nước trong ấm sôi (ở 100oC) ?

  Giải

  Khối lượng nước trong ấm là:

  m1 = Dnc.Vnc = 1000.0,001 = 1 (kg)

  Nhiệt lượng để ấm nhôm nóng lên tới 100oC là:

  Q2 = m2.c2.△to2 = m2.c2.(100 - to2) = 0,4.880.(100 - 24) = 26752 (J)

  Nhiệt lượng để nước nóng lên tới 100oC là:

  Q1 = m1.c1.△to1 = m1.c1.(100 - to2) = 1.4200.(100 - 24) = 319200 (J)

  Nhiệt lượng để nước trong ấm nhôm sôi (ở 100oC) là:

  Q = Q1 + Q2 = 319200 + 26752 = 345952 (J)

  Vậy nhiệt lượng cần để nước trong ấm nhôm sôi là: 345952 (J)

    bởi Krygama Hito 30/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một ấm đun nước bằng nhôm có khối lượng 0,5kg chúa 1lít nước ở 200C . Muốn đun sôi ấm nước này cần 1 nhiệt lượng bằng bao nhiêu?Biết nhiệt dung riêng của nhôm là 880j/kg.k của nước là 4200j/kg.k

    bởi Phan Quân 03/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • tóm tắt;

  m1=0,5kg giải;

  v1'=1l=1kg Nhiệt lượng thu vào của ấm nhôm;

  t1'=20*C Q1=m1.c1(t2-t1)=0,5.880.(100-20)

  t2=100*c =35200(J)

  C1=880J\kg.k Nhiệt lượng nước thu vào;

  C2=4200J\kg.k Q1'=m1'.c1'(t2-t1)=1.4200.80=336000(J)

  Q=? Nhiệt lượng cần thiết;

  Q=Q1+Q1'=35200+336000=371200(j)

    bởi Hoàng Ngọc 03/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tính nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi 0.5L nước từ nhiệt độ 20°C. Biết khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3 nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg K

    bởi Hoai Hoai 07/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tóm tắt

  V = 0,5 l = 0,0005 m\(^3\)

  t\(_1\)= 20\(^0C\)

  t\(_2=100^0C\)

  D = 1000 kg/m\(^3\)

  C = 4200 J/kg.k

  Q= ?

  Giải

  Khối lượng của 0,5 lít nước là:

  Ta có : D=\(\dfrac{m}{V}\Rightarrow m=D.V=1000.0,0005=0,5\left(kg\right)\)

  Nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi 0,5 lít nước là:

  Q = m.C.(\(t_2-t_1\))=0,5.4200.(100 - 20) = 168000 (J)

    bởi Ngô Quỳnh Ngân 07/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Cấp 1 nhiệt lượng 780J để đốt nóng một miếng đồng nặng 400g đang ở 30°C. Tính nhiệt độ sau cùng của miếng đồng. Biết nhiệt dung riêng của đồng là 390J/kg K

    bởi Ban Mai 11/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tóm tắt

  Q = 780 J

  m = 400g = 0,4 kg

  \(t_1=30^oC\)

  C = 390 J/kg.k

  t\(_2\) =?

  Giải

  Nhiệt độ sau cùng của miếng đồng là:

  Ta có: Q = m.C.(t\(_2-t_1\))

  \(\Rightarrow t_2=\dfrac{Q}{m.C}+t_1=\dfrac{780}{0,4.390}+30=35^0C\)

    bởi Nguyễn Ấn 11/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tính nhiệt lượng cần truyền cho 5kg đồng để tăng nhiệt độ từ 200C lên500C biết nhiệt dung riêng của đồng là 380J/Kg.K

    bởi Cam Ngan 16/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Gọi \(m,C,\Delta t,t_1,t_2\) là khối lượng ,nhiệt dung riêng,độ tăng nhiệt độ, nhiệt độ ban đầu, nhiệt độ lúc sau của miếng đồng.

  Nhiệt năng cần truyền cho 5kg đồng để tăng từ \(20^oC\) lên \(50^oC\) là:
  \(Q=m.C.\Delta t=m.C.\left(t_2-t_1\right)=5.380.\left(50-20\right)=57000\left(J\right)\)

  Vậy...

    bởi Trần Tý 16/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Dùng bếp dầu để đun sôi 1,5 lít nước từ 25 độ C

  a) Tính nhiệt lượng có ích của bếp khi đun nước.

  b)Tính lượng dầu cần thiết để đun nước biết hiệu suất của bếp là 50%.

    bởi Nguyễn Thị Thu Huệ 22/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a) Nhiệt lượng có ích của bếp khi đun nước là:

  \(Q_i=q\cdot m=44\cdot10^6\cdot1,5=66000000\left(J\right)\)

  b)Nhiệt lượng dầu cần thiết để đun nước là:

  \(H=\dfrac{Q_i}{Q_{TP}}\cdot100\%\Rightarrow Q_{TP}=\dfrac{Q_i\cdot100\%}{H}=132000000\left(J\right)=132000\left(KJ\right)\)

    bởi Phi Yến Trong Mưa 22/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Đốt cháy hoàn toàn 1kg dầu hỏa tỏa ra nhiệt lượng gấp bao nhiêu lần khi đốt cháy 1kg củi khô? Cho năng suất tỏa nhiệt của dầu hỏa và củi khô lần lượt là 44.10^6J/kg và 10.10^6J/kg.

    bởi Lê Chí Thiện 28/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Nhiệt lượng đề đốt cháy hoàn toàn 1kg dầu hỏa là

  \(Q_1=q_1\cdot m_1=44\cdot10^6\cdot1=44\cdot10^6\left(J\right)\)

  Nhiệt lượng để đốt cháy hoàn toàn 1kg củi khô là

  \(Q_2=q_2\cdot m_2=10\cdot10^6\cdot1=10\cdot10^6\left(J\right)\)

  Vậy \(Q_1=\dfrac{44\cdot10^6}{10\cdot10^6}\cdot Q_2\Leftrightarrow Q_1=4,4\cdot Q_2\)

    bởi P. Linh Lê 28/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Người ta thả miếng đồng khối lượng 0,5kg vào nước nóng. Miếng đồng nguội từ 80 độ C xuống còn 20 độ C. Biết nhiệt độ ban đầu của nước là 15 độ C, nhiệt dung riêng của đồng là 380J/kg.K ; của nước là 4200J/kg.k.Tính khối lượng của nước.

    bởi Thu Hang 06/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Cho biết:

  \(m_1=0,5kg\)

  \(t_1=80^oC\)

  \(t_2=20^oC\)

  \(t_1'=15^oC\)

  \(C_1=380J\)/kg.K

  \(C_2=4200J\)/kg.K

  Tìm: \(m_2=?\)

  Giải:

  Áp dụng phương trình cân bằng nhiệt, ta có:

  \(Q_1=Q_2\)

  \(m_1C_1\left(t_1-t_2\right)=m_2C_2\left(t_2-t_1'\right)\)

  \(0,5.380\left(80-20\right)=m_2.4200\left(20-15\right)\)

  \(11400=21000m_2\)

  \(m_2\approx0,543\left(kg\right)\)

  Đáp số: \(m_2=0,543kg\)

    bởi Hoàng Hoàng 06/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Dùng bếp dầu hỏa để đun sôi 2kg nước ở 30 độ C đựng trong ấm nhôm có khôi lượng 0,5kg.

  a)Tính nhiệt lượng cần để đun nước.

  b)Tính lượng dầu hỏa cần dùng.(Bỏ qua sự mất mát nhiệt ra môi trường xung quanh)

  Biết nhiệt dung riếng của nước là 4200J/kg.K; của nhôm là 880J/kg.K và năng suất tỏa nhiệt của dầu là 44.10^6J/kg

    bởi hà trang 13/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a) Gọi m1;m2 lần lượt là khối lượng nc và khối lượng nhôm Nhiệt lg cần đun sôi nc trong ấm là: Q1=m1.c1.(t-t1)=2.4200.(100-30)=588000 Nhiệt lg cần để làm ấm nhôm là Q2=m2.c2.(t-t2)=0,5.880.(100-30)=30800 Nhiệt lg cần để đun nc là: Q1+Q2= 618800 b) Lượng dầu hoả cần dùng là: 618800: 44.10^6= 8,412377792.10^5

    bởi Nguyễn thị cẩm vy 13/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Người ta đun nóng 18kg nước từ nhiệt độ ban đầu t1 biết rằng nước tăng đến t2=80oC khi đó nó hấp thụ nhiệt lượng 3820 KgJ. Tính nhiệt độ ban đầu của nước

  Các bạn tóm tắt và giải dùm mình nhé :))

    bởi Quynh Nhu 21/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tóm tắt :

  \(m=18kg\)

  \(t_2=80^oC\)

  \(Q=3820kJ=3820000J\)

  \(c=4200J/kg.K\)

  \(t_1=?\)

  GIẢI :

  Nhiệt độ ban đầu của nước là :

  \(Q=m.c.\Delta t=m.c.\left(t_2-t_1\right)\)

  \(\Leftrightarrow3820000=18.4200.\left(80-t_1\right)\)

  \(\Leftrightarrow3820000=6048000-75600t_1\)

  \(\Leftrightarrow3820000-6048000=-75600t_1\)

  \(\Leftrightarrow-2228000=-75600t_1\)

  \(\Rightarrow t_1\approx29,47^oC\)

  Vậy nhiệt độ ban đầu của nước là 29,47oC.

    bởi nguyễn bích ngọc 21/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Cần bao nhiêu nhiệt lượng để đun sôi 2lít rượu từ 20°C

    bởi My Le 29/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tóm tắt:

  V=2 lít => m=2kg

  t=20

  t1=1000C

  c=2500 J/kg.K

  ____________

  Q=?

  Gỉai:

  Nhiệtluợng cần để sun sôi 2 lít rượu từ 200C là:

  Q=m.c.Δt

  =m.c.(t1-t)

  => Q=2.2500.(100-20)

  =>Q=400000(J)

  vậy nhiệtluợng cần để sun sôi 2 lít rượu từ 200C là:400000 (J)

    bởi Nguyễn Cầm 29/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một ấm đồng khối lượng 500g chứa 2 lít nước ở 20C . Cho nhiệt dung riêng của đồng và nước lần lượt là 380J/kg.k và 4200J/kg.k .

  a. Tính nhiệt lượng cần thiết để đun sôi ấm nước trên

  b. Biết trung bình mỗi giây bếp truyền cho ấm nước nhiệt lượng là 1000J. Tính thời gian đun sôi nước❓

    bởi Nguyễn Thủy 06/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tóm tắt:

  m=500g=0.5kg

  V=2l=>M=2kg

  t=200C t'=1000C

  c1=380J/kg.K

  c2=4200J/Kg.K

  Q=?J b)T=?

  Giải:

  a)Nhiệt lượng cần thiết để đun sôi lượng nước trên là:

  Q=(mc1+Mc2)(t'-t)=(0.5x380+2x4200)(100-20)

  Q=687000(J)

  b) Vì mỗi giây bếp truyền một lượng là 1000J

  => Thời gian kể từ lúc bắt đầu đun đến lúc nước sôi là:
  T=Q/1000=687000/1000=687(seconds)


    bởi Trần Quang 06/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON