YOMEDIA

Tìm nhiệt độ của hỗn hợp sau khi cân bằng nhiệt được thiết lập ?

bởi minh thuận 21/01/2019

Rót nước ở nhiệt độ t1 = 200C vào một nhiệt lượng kế(Bình cách nhiệt). Thả trong nước một cục nước đá có khối lượng m2 = 0,5kg và nhiệt độ t2 = - 150C. Hãy tìm nhiệt độ của hỗn hợp sau khi cân bằng nhiệt được thiết lập. Biết khối lượng nước đổ vào m1 = m2. Cho nhiệt dung riêng của nước C1 = 4200J/Kgđộ; Của nước đá C2 = 2100J/Kgđộ; Nhiệt nóng chảy của nước đá λ = 3,4.105J/kg. Bỏ qua khối lượng của nhiệt lượng Rót nước ở nhiệt độ t1 = 200C vào một nhiệt lượng kế(Bình cách nhiệt). Thả trong nước một cục nước đá có khối lượng m2 = 0,5kg và nhiệt độ t2 = - 150C. Hãy tìm nhiệt độ của hỗn hợp sau khi cân bằng nhiệt được thiết lập. Biết khối lượng nước đổ vào m1 = m2. Cho nhiệt dung riêng của nước C1 = 4200J/Kgđộ; Của nước đá C2 = 2100J/Kgđộ; Nhiệt nóng chảy của nước đá λ = 3,4.105J/kg. Bỏ qua khối lượng của nhiệt lượng kế

ADSENSE

Câu trả lời (31)

 • Khi được làm lạnh tới 00C, nước toả ra một nhiệt lượng bằng: Q1 = m1.C1(t – 0) = 0,5.4200.20 = 42 000JĐể làm “nóng” nước đá tới 00C cần tốn một nhiệt lượng:Q2 = m2.C2(0 – t2) = 0,5.2100.15 = 15 750JBây giờ muốn làm cho toàn bộ nước đá ở 00C tan thành nước cũng ở 00C cần một nhiệt lượng là: Q3 = λ.m2 = 3,4.105.0,5 = 170 000JNhận xét:+ Q1 > Q2 : Nước đá có thể nóng tới 00C bằng cách nhận nhiệt lượng do nước toả ra+ Q1 – Q2 < Q3 : Nước đá không thể tan hoàn toàn mà chỉ tan một phần.Vậy sau khi cân bằng nhiệt được thiết lập nước đá không tan hoàn toàn và nhiệt độ của hỗn hợp là 00C

   

  bởi Nguyễn Quốc Thái 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Câu 1: Thả 500g đồng ở 100'C vào 350g nước ở 35'C. Tính nhiệt độ bắt đầu khi cân bằng nhiệt.

  Câu 2: Phải pha bao nhiêu ;ít nước ở 20'C vào 3 lít nước ở 100'C để nước pha có nhiệt độ là 40'C.

  Câu 3 Người ta thả đồng thời 200g sắt ở 15'C và 450g đồng ở 25'C vào 150g nước ở 80'C. Tính nhiệt độ khi cân bằng.

  bởi Nguyễn Thị Thu Huệ 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Câu 1:

  Tóm tắt

  m1 = 500g = 0,5kg ; t1 = 100oC ; c1 = 380J/kg.K

  m2 = 350g = 0,35kg ; t2 = 35oC ; c2 = 4200J/kg.K

  __________________________________________________________

  t = ?

  Khi thả miếng đồng có nhiệt độ cao vào nước có nhiệt độ thấp hơn thì miếng đồng truyền nhiệt cho nước.

  Nhiệt lượng miếng đồng tỏa ra khi hạ nhiệt độ từ t1 = 100oC xuống toC :

  \(Q_1=m_1.c_1\left(t_1-t\right)\)

  Nhiệt lượng nước thu vào khi tăng nhiệt độ từ t2 = 35oC lên toC là:

  \(Q_2=m_2.c_2\left(t-t_2\right)\)

  Theo phương trình cân bằng nhiệt:

  \(Q_1=Q_2\\ \Rightarrow m_1.c_1\left(t_1-t\right)=m_2.c_2\left(t-t_2\right)\\ \Rightarrow m_1.c_1.t_1-m_1.c_1.t=m_2.c_2.t-m_2c_2.t_2\\ \Rightarrow m_1.c_1.t_1+m_2c_2.t_2=t\left(m_1.c_1+m_2.c_2\right)\\ \Rightarrow t=\dfrac{m_1.c_1.t_1+m_2c_2.t_2}{m_1.c_1+m_2.c_2}\\ \Rightarrow t=\dfrac{0,5.380.100+0,35.4200.35}{0,5.380+0,35.4200}\approx42,44\left(^oC\right)\)

  Vậy khi cân bằng nhiệt thì nước có nhiệt độ 42,44oC

  bởi Đặng Ánh 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Dùng một ca múc nước ở thùng chứa nước A có nhiệt độ t1= 800 C và ở thùng chứa nước B có nhiệt độ t2= 200C rồi đổ vào thùng chứa nước C. Biết rằng trước khi đổ, trong thùng chứa nước c đã có sẵn một lượng nước ở nhiệt độ t3=400C và và bằng tổng số ca nước vừa đổ thêm và nó. Tính số ca nước ở mỗi thùng A và B để có nhiệt độ nước ở thùng C là t4= 500C. Bỏ qua trao đỏi nhiệt với môi trường, với bình chứa và ca múc

  bởi Mai Anh 23/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • gọi m là khối lượng nước múc từ ca

  na,nb lần lượt là ca múc từ thùng A và thùng B

  ta có phương trình cân bằng nhiệt:

  QA=QB+QC

  \(\Leftrightarrow m_AC\left(t_A-t\right)=m_BC\left(t-t_B\right)+m_CC\left(t-t_C\right)\)

  \(\Leftrightarrow n_Am\left(t_A-t\right)=n_Bm\left(t-t_B\right)+\left(n_A+n_B\right)m\left(t-t_C\right)\)

  \(\Leftrightarrow n_A\left(80-50\right)=n_B\left(50-30\right)+\left(n_A+n_B\right)\left(50-40\right)\)

  \(\Leftrightarrow30n_A=30n_B+10n_A+10n_B\)

  \(\Leftrightarrow20n_A=40n_B\)

  \(\Rightarrow n_A=2n_B\)

  vậy số ca múc ở thùng B gấp hai lần số ca múc ở thùng A

  bởi Lê Hải Anh 23/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • người tacung cấp một lượng nhiệt 672kj để đun sôi nước là 20 *C tính khối lượng nước đá đun

  bởi Nguyễn Hiền 24/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • đổi 672 kj = 672000 j

  khối lượng của nước đã được đun là

  Q = m * c * ( t1 - t )

  672000 = m * 4200 * ( 100 -20 )

  => m = \(\dfrac{672000}{336000}=2\)

  Vậy khối lượng nước đã đun là 2 kg

  bởi Ngô Quỳnh Ngân 24/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • người ta cung cấp một lượng nhiệt 672kj để đun sôi nước là 20*C . tính khối lượng nước đá đun

  bởi Nguyễn Thị Thanh 26/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 672kJ = 672000J

  Khối lượng nước đã đun:

  Qthu = m.C.(t2-t1) => m = \(\dfrac{Q_{thu}}{C.\left(t_2-t_1\right)}=\dfrac{672000}{4200.80}=2\) kg

  bởi Nguyễn Hà 26/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Bài 1: Một người đi xe đạp trên đoạn đường đầu dài 24km với vận tốc 12km/h, đi đoạn đường tiếp theo dài 12km mất 45 phút. Hỏi:

  a, Thời gian người đó đạp xe trên quãng đường đầu?

  b, Vận tốc trung bình cửa người đó trên cả quãng đường?

  Bài 2: Hai người đi xe đạp người thứ nhất đi quãng đường 600m hết 2 phút. Người thứ hai đi quãng đường 10,8 km hết 0,75h. Hỏi:

  a, Tính vận tốc của mỗi người. Người nào đi nhanh hơn?

  b, Nếu tại cùng một thời điểm, hai người cùng khởi hành một lúc và đi ngược chiều nhau với vận tốc như trên thì trong 20 phút, hai người cách nhau bao nhiêu km ?

  bởi Phan Thiện Hải 29/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Bài 1: Tóm tắt

  \(S_1=24km\)

  \(V_1=12km\)/\(h\)

  \(S_2=12km\)

  \(V_2=45'=0,75h\)

  _______________

  a) \(t_1=?\)

  b) \(V_{TB}\)

  Giải

  a) Thời gian người đó đạp xe trên quãng đường đầu là: \(t_1=\frac{S_1}{V_1}=\frac{24}{12}=2\left(h\right)\)

  b) Ta có công thức tính vận tốc trung bình là: \(V=\frac{S_1+S_2+....+S_n}{t_1+t_2+t_3+....+t_n}\)

  Vậy vận tốc trung bình của người đó trên quãng đường là:

  \(V_{TB}=\frac{S_1+S_2}{t_1+t_2}=\frac{24+12}{2+0,75}\approx13\)(km/h)

  Bài 2: Tóm tắt

  \(S_1=600m=0,6km\)

  \(t_1=2'=\frac{1}{30}\left(h\right)\)

  \(S_2=10,8km\)

  \(t_2=0,75h\)

  _________________

  a) \(V_1=?;V_2=?\)

  b) \(S_{KC}=?\)

  Giải

  a) Vận tốc của người thứ nhất là: \(V_1=\frac{S_1}{t_1}=\frac{0,6}{\frac{1}{30}}=18\)(km/h)

  Vận tốc của người thứ 2 là: \(V_2=\frac{S_2}{t_2}=\frac{10,8}{0,75}=14,4\) (km/h)

  => Người thứ nhất đi nhanh hơn người thứ 2.

  b) Do đi cùng lúc => thời gian đi của 2 người là như nhau và vận tốc đã cho

  => Hai người cách nhau số km là: \(S-t\left(V_1+V_2\right)=S-\frac{1}{3}\left(18+14,4\right)=S-10,8\)

  Theo đề thì còn cần phải dựa vào khoảng cách của 2 người khi 2 người bắt đầu đi nữa.

   

  bởi Hồng Thắm 29/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Viết tất cả các công thức lí học từ 6 đến 8.

  bởi bich thu 01/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Mình nhớ nhiu đây thui :

  m = V*D ( V là thể tích, D là khối lượng riêng)

  Pchất rắn = \(\dfrac{F}{s}\)(F là lực tác dụng, s là diện tích bị ép)

  FAcximet= d*V( d là trọng lượng riêng chất lỏng, V là thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ)

  D*10= d ( D klr, d tlr)

  P= m*10( m là khối lượng, P là trọngluowngj)

  P= d*v ( lên trên coi)

  S(km)= v*t ( vận tóc * thời gian)

  Pchất lỏng = d*h ( d tlr, h là chiều cao tới mặt thoáng chất lỏng

  Flò xo(N) = (ldãn - lco )k

  Hiệu suất H= Aci/Atp *100%

  Công A(j)= F*S = P* h

  Công suất = A/t(s)

  Hết nhớ r

  bởi Lê Trần Thủy 01/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • có 2 bình chứa 2 chất lỏng khác nhau dùng 1 nhiệt kế đo nhiệt độ ở bình 1 rồi ở binhf2 và cứ lặp đi lặp lại như thế sồ chỉ nhiệt kế là 10,100,12,97,... a)xác định nhiệt độ 2 lần rót tiếp theo b) nếu cứ nhúng đi nhúng lại nhiều lần như thế số chỉ kế là bao nhiêu

  bởi thùy trang 04/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Gọi q1 là nhiệt dung của bình chứa chất lỏng 1, q2 là nhiệt dung của bình chứa chất lỏng 2, q là nhiệt dung của nhiệt kế

   Theo đề ra ta có phương trình nhiệt

  1) q( 100-12)= q1( 12-10)

  => 44q=q1

  2) q( 97-12)= q2( 100-97)

  => 85q=3q2==> q2= 85/3q

   Hai lần nhúng tiếp theo là lần 3 với lần 4 thì cũng tương tự như vậy nha bạn Bàng

   

  bởi Phạm Tuyết Trinh 04/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Có 2 bình chứa chất lỏng khác nhau. Dùng một nhiệt ké đo nhiệt độ ở bình 1 rồi đo bình 2 và cứ lặp đi lặp lại như thế, số chỉ nhiệt kế là 130C, 980C, 150C, 940C.

  a) Xác định nhiêt độ 2 lần nhúng tiếp theo.

  b) Nếu nhúng đi nhúng lại nhiều lần thì chỉ số nhiệt kế là bao nhiêu?

  bởi Lê Bảo An 08/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a) Nhiệt kế được xem là vật trung gian truyền nhiệt giữa 2 bình nhiệt lượng kế.
  Gọi q1, q2, q3 là nhiệt dung của nhiệt lượng kế 1, nhiệt lượng kế 2 và nhiệt kế.
  Nhiệt độ ban đầu của nhiệt lượng kế 1 là 130, của nhiệt kế và nhiệt lượng kế 2 là 980.

  - Nhúng nhiệt kế trở lại vào bình 1 nhiệt độ cân bằng của lần này là 150.

  Ta có phương trình cân bằng nhiệt:
  \(q_1(15-13)=q_3(98-15)\)
  \(\Rightarrow 2.q_1=83.q_3 \Rightarrow q_1=41,5.q_3\) (1)

  - Ở lần nhúng tiếp theo, nhiệt độ của nhiệt kế là 15, nhiệt độ nhiệt lượng kế 2 là 98, nhiệt độ cân bằng là 94.

  Ta có phương trình cân bằng nhiệt:
  \(q_3(94-15)=q_2(98-94)\)

  \(\Rightarrow 79.q_3=4.q_2\Rightarrow q_2=19,75.q_3\) (2)
  Lần nhúng tiếp theo, nhiệt kế có nhiệt độ 940, nhiệt lượng kế 1 có nhiệt độ là 150. Phương trình cân bằng nhiệt lần 3:
  \(q_1(t-15)=q_3(94-t)\)
  Thay (1) vào pt trên ta được: \(41,5.q_3.(t-15)=q_3(94-t)\)

  \(\Rightarrow 41,5.(t-15)=(94-t)\)

  \(\Rightarrow t=16,9^0C\)
  b) Gọi \(t_x\) là nhiệt độ sau rất nhiều lần nhúng, thì \(t_x\) là nhiệt độ cân bằng của cả 2 bình và nhiệt kế.

  Ta có PT cân bằng nhiệt:

  \(q_1(t_x-13)=(q_2+q_3)(98-t_x)\) (ta tính từ nhiệt độ ban đầu)

  \(\Rightarrow 41,5.q_3.(t_x-13)=(19,75.q_3+q_3)(98-t_x)\)

  \(\Rightarrow 41,5(t_x-13)=20,75(98-t_x)\)

  \(\Rightarrow t_x=41,5^0C\)

  bởi Ngu-ễn Thảo Trang 08/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • bài 1 : 3 vật có cùng khối lượng cùng tỏa ra lượng nhiệt như nhau thì độ giảm nhiệt độ của chúng giảm dần theo thứ tự là t1 > t3 >t2 . hãy so sánh nhiệt dung riêng c1 , c2,c3 
  Bài 2 : 
   Thả 3 vật được làm bằng nhôm , kẽm ,sắt có cùng khối lượng và cùng được nung đến 100 độ C vào trong 3 cốc nước lạnh giống nhau ở nhiệt độ t . So sánh nhiệt độ cuối cùng của nước ở trong 3 cốc khi xảy ra sự cân bằng nhiệt . Biết nhiệt dung riêng  của chúng lần lượt là 880J/kg.K ; 210J/kg.K ; 40J/kg.k  

  Bài 3 : 
   Người ta thả 3kg đồng ở 25 độ C vào 1 ấm nhôm có khối lượng bằng 300g đựng nước sôi . Khi xảy ra sự cân bằng nhiệt thì nhiệt độ của hỗn hợp là 90 độ C . Biết nhiệt dung riêng của đồng , nhôm và nước lần lượt là 380 J/kg.K , 880J / kg.K ; 4200J/kg.K Tính khối lượng nước ở trong ấm
  bởi Nguyễn Hiền 13/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • mình giải bài 3 nha các bài trên mình có đáp án nhưng không dám đứa sợ sai hihihihagianroi

  tóm tắt :

  m1=3kg m3=0,3kg m2=?

  C1=380J/kg.k C3=880J/kg.k C2=4200J/kg.k

  t1=25oC t3=100oC t2=100oC

  t=90oC

  nhiệt lượng do 3kg đồng ở nhiệt độ 25oC thu vào là :

  Qthu=3.380.(90-25)=74100J

  nhiệt lượng do 0,3kg nhôm và m2kg nước sôi toả ra là :

  Qtoa=(m2.4200+0,3.880)(100-90)=42000m1+2640

  ta có PTCBN:Qthu=Qtoa

  =>74100=42000m1+2640

  =>71460=42000m1=>m1~1,7kg

  bởi Nguyễn Tuấn Hùng 13/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • bài 1 : 3 vật có cùng khối lượng cùng tỏa ra lượng nhiệt như nhau thì độ giảm nhiệt độ của chúng giảm dần theo thứ tự là t1 > t3 >t2 . hãy so sánh nhiệt dung riêng c1 , c2,c3 
  Bài 2 : 
   Thả 3 vật được làm bằng nhôm , kẽm ,sắt có cùng khối lượng và cùng được nung đến 100 độ C vào trong 3 cốc nước lạnh giống nhau ở nhiệt độ t . So sánh nhiệt độ cuối cùng của nước ở trong 3 cốc khi xảy ra sự cân bằng nhiệt . Biết nhiệt dung riêng  của chúng lần lượt là 880J/kg.K ; 210J/kg.K ; 40J/kg.k  

  Bài 3 : 
   Người ta thả 3kg đồng ở 25 độ C vào 1 ấm nhôm có khối lượng bằng 300g đựng nước sôi . Khi xảy ra sự cân bằng nhiệt thì nhiệt độ của hỗn hợp là 90 độ C . Biết nhiệt dung riêng của đồng , nhôm và nước lần lượt là 380 J/kg.K , 880J / kg.K ; 4200J/kg.K Tính khối lượng nước ở trong ấm
  bởi Lan Ha 18/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • tóm tắt :

  m1=3kg m3=0,3kg m2=?

  C1=380J/kg.k C3=880J/kg.k C2=4200J/kg.k

  t1=25oC t3=100oC t2=100oC

  t=90oC

  nhiệt lượng do 3kg đồng ở nhiệt độ 25oC thu vào là :

  Qthu=3.380.(90-25)=74100J

  nhiệt lượng do 0,3kg nhôm và m2kg nước sôi toả ra là :

  Qtoa=(m2.4200+0,3.880)(100-90)=42000m1+2640

  ta có PTCBN:Qthu=Qtoa

  =>74100=42000m1+2640

  =>71460=42000m1=>m1~1,7kg

  bởi Nguyễn Thanh Huyền 18/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • bài 1 : 3 vật có cùng khối lượng cùng tỏa ra lượng nhiệt như nhau thì độ giảm nhiệt độ của chúng giảm dần theo thứ tự là t1 > t3 >t2 . hãy so sánh nhiệt dung riêng c1 , c2,c3 
  Bài 2 : 
   Thả 3 vật được làm bằng nhôm , kẽm ,sắt có cùng khối lượng và cùng được nung đến 100 độ C vào trong 3 cốc nước lạnh giống nhau ở nhiệt độ t . So sánh nhiệt độ cuối cùng của nước ở trong 3 cốc khi xảy ra sự cân bằng nhiệt . Biết nhiệt dung riêng  của chúng lần lượt là 880J/kg.K ; 210J/kg.K ; 40J/kg.k  

  Bài 3 : 
   Người ta thả 3kg đồng ở 25 độ C vào 1 ấm nhôm có khối lượng bằng 300g đựng nước sôi . Khi xảy ra sự cân bằng nhiệt thì nhiệt độ của hỗn hợp là 90 độ C . Biết nhiệt dung riêng của đồng , nhôm và nước lần lượt là 380 J/kg.K , 880J / kg.K ; 4200J/kg.K Tính khối lượng nước ở trong ấm

  giúp em vs ạ !
  bởi Nguyễn Tiểu Ly 23/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • bài 1:theo mình thì bài 1 thế này:

  do chúng tỏa ra nhiệt lượng bằng nhau nên:

  Q1=Q3

  \(\Leftrightarrow m_1C_1t_1=m_3C_3t_3\)

  \(\Leftrightarrow C_1t_1=C_3t_3\)

  do t1>t3 nên C3>C1(1)

  ta lại có:

  do ba chất tỏa ra nhiệt lượng bằng nhau nên:

  \(Q_2=Q_3\)

  \(\Leftrightarrow m_2C_2t_2=m_3C_3t_3\)

  \(\Leftrightarrow C_2t_2=C_3t_3\)

  do t3>t2 nên C2>C3(2)

  từ (1) và (2) ta suy ra C2>C3>C1

  bởi Đời Phiêu Lãng 23/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một cục nước đá có khối lượng 200g ở nhiệt độ - 10*C : a/ Để cục nước đá chuyển hoàn toàn sang thể hơi ở 100*C thì phải cần một nhiệt lượng là bao nhiêu kJ ? Cho nhiệt dung riêng của nước và nước đá là C1 = 4200J/kg.K ; C2 = 1800 J/kg.K. Nhiệt nóng chảy của nước đá là λ = 3,4.105 J/kg ; nhiệt hoá hơi của nước là L = 2,3.106 J/kg.b/ Nếu bỏ cục nước đá trên vào ca nhôm đựng nước ở 20*C thì khi có cân bằng nhiệt, người ta thấy có 50g nước đá còn sót lại chưa tan hết. Tính khối lượng nước đựng trong ca nhôm lúc đầu biết ca nhôm có khối lượng 100g và nhiệt dung riêng của nhôm là C3 = 880 J/kg.K ? ( Trong cả hai câu đều bỏ qua sự mất nhiệt vời môi trường ngoài )

   

  bởi Lê Thánh Tông 01/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 200g=0,2kg

  50g=0,05kg

  100g=0,1kg

  ta có phương trình cân bằng nhiệt:

  Qtỏa=Qthu

  \(\Leftrightarrow Q=m_1C_1\left(0--10\right)+m_1\lambda+m_1C_2\left(100-0\right)+m_1L\)

  \(\Leftrightarrow Q=3600+68000+84000+460000\)

  \(\Leftrightarrow Q=615600J\)

  nếu bỏ cục nước đá vào nước thì phương trình cân bằng nhiệt là:

  Qtỏa=Qthu

  \(\Leftrightarrow Q_n+Q_{nh}=Q_{nđ}\)

  \(\Leftrightarrow Q_2+Q_3=Q_1\)

  \(\Leftrightarrow m_2C_2\left(t_2-t\right)+m_3C_3\left(t_3-t\right)=m_1C_1\left(t-t_1\right)+\left(m_1-0,05\right)\lambda\)

  \(\Leftrightarrow4200m_2\left(20-0\right)+88\left(20-0\right)=360\left(0--10\right)+3,4.10^5\left(0,2-0,05\right)\)

  \(\Leftrightarrow84000m_2+1760=54600\)

  \(\Rightarrow m_2=0,63kg\)

  bởi Đặng Ánh 01/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Giúp mình vs các bạn

  Bỏ một vật rắn m=100g nhiệt độ là 100°c vào 500g nước ở nhiệt độ 15°c thì nhiệt độ sau cùng của vật rắn là 16°c. Thay nước bằng 800g chất lỏng khác ở 10°c thì nđộ sau cùng là 13°c. Tìm NDR vật rắn và của chất lỏng. Biết NDR nước là 4200J/kg. K

  bởi can chu 08/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Có phương trình cân bằng nhiệt:

  \(Q_1=Q_2\Leftrightarrow0,1.c_1.\left(100-6\right)=0,5.4200\left(16-15\right)\)

  \(\Leftrightarrow8,4.c_1=2100\Rightarrow1=\frac{250J}{kg.K}\)

  Thay nước bằng chất lỏng khác ta có :

  \(Q_1'=Q_3\Leftrightarrow0,1.250\left(100-13\right)=0,8.C_3\left(13-10\right)\)

  \(\Leftrightarrow2175=2,4.c_3\Leftrightarrow c_3=906,25\frac{J}{kg.K}\)

  bởi Nguyễn Thị Kim Nguyên 08/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • D. Nhiệt độ của miếng đồng truyền cho nước cao nhất, rồi đến miếng nhôm, miếng chì.
  bởi thùy trang 15/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Ai giúp mk vs.

  Thả 1 quả cầu = thép có m= 0,5kg ở n.độ là 120vào 1 chậu chứa 20kg nước ở n.độ 25 thì khi có CBN n.độ của nước tăng lên bao nhiêu ? Biết rằng phần nhiệt lượng tỏa vào môi trường ko đáng kể

  bởi thi trang 22/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • ta có phương trình cân bằng nhiệt:

  Q1=Q2

  \(\Leftrightarrow m_1C_1\left(t_1-t\right)=m_2C_2\left(t-t_2\right)\)

  \(\Leftrightarrow230\left(120-t\right)=84000\left(t-25\right)\)

  giải phương trình ta có:

  t=25.26 độ C

  vậy nhiệt độ nước tăng lên là 25.26-25=0.26 độ C

   

  bởi Kiều Huynh 22/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Võ Xuân Tùng

  Một bộ trao đổi nhiệt của bộ phận cất nước gồm một ống trụ dài và một ống xoắn ruột gà lắp bên trong. Trong mỗi đơn vị thời gian có m1 =0,5 kg hơi nước ở nhiệt độ t1= 100oC đi vào ống xoắn từ trên xuống. Để làm hơi nước ngưng tụ và nguội đến nhiệt độ phòng t2= 20oC, người ta cho cho chảy qua ống trụ một khối lượng m2 = 10 kg theo chiều ngược lại trong cùng một đơn vị thời gian ấy với nhiệt độ lối vào là 20oC. Hãy xác định nhiệt độ cuối cùng của nước ở lối ra. Cho biết nhiệt hóa hơi và nhiệt dung riêng của nước lần lượt là: L=2,26.10^6 J/kg; c=4,2.10^3 J/kg.độ. Bơ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường xung quanh.

 • Nguyễn Quang Ngọc

  Câu 1: Ở lớp 6, chúng ta đã biết 1 quả bóng bàn bị bẹp được nhúng vào nước nóng lại phồng lên như cũ. Hãy giải thích hiện tượng bằng sự truyền và chuyển hoá năng lượng.
  Câu 2: Đun nóng 1 ống kim loại có không khí được đậy kín bằng 1 lớp cao su. Người ta thấy không khí bên trong ống nóng dần lên, tới 1 lúc nào đó không khí bật nút cao su lên, đồng thời có khói trắng xuất hiện ở miệng ống. Hỏi có những quá trình truyền và biến đổi năng lượng nào khi:
  a) Không khí trong ống nóng dần lên
  b) Nút cao su bật lên
  c) Khói trắng xuất hiện
  Câu 3: Thả 1 cục nước đá có khối lượng = 50g ở nhiệt độ -5oC vào 1 cốc nhôm có khối lượng = 80g đựng 150g nước ở 30oC. Tính nhiệt độ của nước trong cốc khi cục đá vừa tan hết. Biết NDR của nước đá là 2090J/kg.K ; Nước là 4180J/kg.K ; Nhôm là 880J/kg.K. Để cho 1kg nước đá chảy hoàn toàn ở 0oC thì cần cung cấp nhiệt lượng là 0,34.10^6 J

 • Nguyễn Hà Trang

  Một học sinh thả 300g chì ở 100 độ vào 250g nước ở 58,5 độ làm cho nước nóng lên đến 60 độ

  a) Tính nhiệt độ chì ngay khi có sự cân bằng nhiệt

  b) Tính nhiệt lượng nước thu vào

  c) Tính nhiệt dung riêng của chì. Lấy nhiệt dung riêng của nước là 4190J/kg.K

 • Vũ Đặng Hiền

  Để xác định nhiệt dung riêng của dầu cx người ta thực hiện thí nghiệm như sau. Đổ khối lượng nước ma vào nhiệt lượng kế khối lượng mk .Cho dòng điện chạy qua nhiệt lượng kế để đun nóng nước.

  Sau thời gian t1 nhiệt độ của nhiệt lượng kế tăng lên \Deltat1 (oC). Thay nước bằng dầu KL md và lặp lại các bước thí nghiệm như trên.Sau tg nung tnhiệt độ của nhiệt lượng kế và dầu tăng thêm \Deltat2 (oC) Để tiện tính toán có thể chọn ma=md=mk.Bỏ qua sụ mất mát của nhiệt lượng trong quá trình nung nóng
  a)Lập biêu thức tính nhiệt dung riêng cx cho bt NDR của nước và nhiệt lượng kế là cn và ck
  b)Áp dụng bằng số: Cho cn=4200 (J/kg.k); ck=380(J/kg.k): t1=1 phút : \Deltat1=9,2oC ; t2=4 phút;\Deltat2=16,2oC .Hãy tính cx.

 • Hoàng Ánh Ngọc

  một bình nhiệt lượng kế bằng nhôm có khối lượng m1=250g bên trong bình chứa nước khối lượng=50g nhiệt độ của nước và bình là t=27 độC  

  a/đổ thêm vào bình m gam nước ở nhiệt độ t2=5độC sau khi cân bằng nhiệt thì nhiệt độ chung t2=9 độC .Tìm m

  b/sau khi đã đổ thêm m gam nước ta bỏ vào bình một cục nước đá có khối lượng M ở nhiệt độ-10độC .Sau khi cân bằng nhiệt cục nước đá không tan hết lấy phần chưa tan mang ra cân thì được 200g.Tính M

  Cho biết giữa bình nhôm và môi trường ngoài cách nhiệt hoàn toàn nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kgK của nước là 2100J/kgK của nhôm là 880J/kgK nhiệt nóng chảy của nước đá là  λ=34.10^4 J/kgK

   

 • Nguyễn Thị Anh Trúc

  Cho các dụng cụ sau: lực kế, sợi dây không dãn (có khối lượng không đáng kể), bình có nước. Hãy trình bày cách xác định khối lượng riêng của viên sỏi, biết viên sỏi bỏ lọt và ngập trong bình nước, trọng lượng riêng của nước là do.

 • Phạm Ngọc

  bình A chứa 3kg nước ở 20C .Binh B chứa 4kg nước ử 30C .Dầu tiên trút 1 ca nước từ bình A sang bình B .Sau khi cân bằng nhiệt trrút 2 ca nước từ bình B sang bình A .Nhiệt độ cân bằng của bình A là 24C. Tính nhiệt độ của bình B khi cân bằng nhiệt và khối lượng của ca nước .Cho ragừ khối lượng của ca nước bằng nhau và chỉ có sự trao đổi nhiệt của nước 2 bình

 • Trần Hương Giang

  hai quả cầu kim loại có khối lượng bằng nhau được treo vào hai đĩa của 1 cân đòn. hai quả cầu có khối lượng lần lượt là D1 là 7,8g/cm D2 là 2,6 g/cm nhúng qua cầu thứ nhất vào chất lỏng có khối lượng riêng D3 quả cầu hai vaò chất lỏng có klr D4 thif cân mất thăng bằng . để cân thăng bằng trở lại ta phải bỏ vào đĩa có quả cầu thứ hai một khối lượng m1 bàng 17g đổi hai chậu chất lỏng cho nhau để cân thăng bằng ta phải thêm m2 =27g cũng vào đĩa cân thứ hai. tim tỉ số hai KLR của hai chất lỏng

 • Mạn Châu

  Bài 1: Một chiếc xe phải đi từ A đến B trong khoảng thời gian quy định là t ( giờ). Nếu xe chuyển động từ A đến  B với vận tốc là 48km/h, xe sẽ đi đến B sớm hơn 15 phút so với thời gian quy định . Nếu xe chuyển động từ A đến B với vận tốc là 12km/h xe sẽ đén B trễ hơn so với thời gian quy định.

  a)tìm chiều dài quãng đường Ab và thời gian quy định
  b) Để chuyển động A đến B đúng thời gian quy định t, xe chuyển động từ A đến C ( trên quãng đường AB) với vận tốc là 48km/h rồi tiếp tục chuyển động từ C đến B với vận tốc là 12km/h. Tính chiều dài quãng đường AC.
  Bài 2 Một bình thông nhau hình chữ U mỗi nhánh có tiết diện 5 cen ti mét khối chứa nước có trọng lượng riêng là 10000. Người ta đổ vào nhánh trái lượng dầu có trọng lượng là 8000 thì thấy mực chất lỏng trong hai  nhánh chênh lệch nhau 8cm.Tính
  a) Tính độ cao của cột dầu ở nhánh trái.
  b) Khối lượng dầu đã đổ vào nhánh trái.
  Bài 3: Cho hai bình cách nhiệt. Bình một chứa 4kg nước ở nhiệt độ là 20°C bình hai chứa 8kg nước ở nhiệt độ là 40°C. Người ta rót m=1kg nước từ bình hai sang bình một. Sau khi nhiệt độ ở bình một cân bằng , người ta rót một lượng nước m từ bình một sang bình hai.Hãy tính nhiệt độ ở bình hai sau khi có sự cân bằng nhiệt.
   

 • Dell dell

  Bài 1: Một nồi nhôm khối lượng 0,4 kg đựng 0,2 kg nước được đun trên bếp. Hỏi nồi cần nhận nhiệt lượng bao nhiêu để làm cho nồi nước nóng lên từ 30⁰C đến 100⁰C.

  Bài 2: Một hỗn hợp gồm ba chất lỏng không có tác dụng hoá học với nhau có khối lượng lần lượt là m1 = 1 kg, m2 = 2 kg, m3 = 3 kg. Biết nhiệt dung riêng và nhiệt độ của chúng lần lượt là:

  c1 = 2000 J/kg.K, t1 = 10⁰C, c2 = 4000 J/kg.K, t2 = 10⁰C,

  c3 = 3000 J/kg.K, t3 = 50⁰C.

  Tìm:

  a. Nhiệt độ hỗn hợp khi cân bằng nhiệt.

  b. Nhiệt lượng để làm nóng hỗn hợp từ điều kiện ban đầu đến 30⁰C.

 • thúy ngọc

  Một cái bình bằng đồng có k/l bằng 120g chứa 0,8 lít nước ở nhiệt độ \(18^0C\)người ta thả vào bình nước một thời chỉ có k/l 450g và nhiệt độ \(95^0C\) . Tính nhiệt độ của thời chi , nước và bình khi cân bằng nhiệt .Cho biết NRR của nước là 4200J/kg.K, của chi là 130J/Kg.K , của đồng là 380 J/Kg.K

 • Lê Minh Bảo Bảo

  Bài 1: Một thỏi đồng 450g được đun nóng đến 230⁰C rồi thả vào chậu nhôm khối lượng 200g chứa nước cùng ở nhiệt độ 25⁰C. Khi cân bằng nhiệt nhiệt độ là 30⁰C. Tìm khối lượng nước trong chậu. Biết nhiệt dung riêng của đồng, nhôm, nước lần lượt là:

  c1 = 3805 J/kg.K; c2 = 880 J/kg.K; c3 = 4200 J/kg.K.

  Bài 2: Phải pha trộn bao nhiêu nước ở 80⁰C vào nước ở 20⁰C để được 90kg nước ở 60⁰C. Nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K.

  Bài 3: Tính nhiệt lượng mà cơ thể ta hấp thụ khi uống 0,5 lít nước ở nhiệt độ 60⁰C. Nhiệt độ cơ thể là 37⁰C.

 • Thuy Kim

  Người ta thả 1 miếng đồng có khối lượng 0,5kg vào 500g nước. Miếng đồng nguội đi từ 80oC xuống 20oC. Hỏi nước nhận được 1 nhiệt lượng bằng bao nhiêu và nước nóng lên thêm bao nhiêu độ? Biết nhiệt dung riêng của đồng là 380j/kg.K, của nước là 4200j/kg.K

 • Đan Nguyên

  Một nồi đồng có khối lượng 200g chứa 3l nước. Tính nhiệt lượng cần thiết để đun nồi nước này từ 20 độ c đến khi nước sôi. Nhiệt dung riêng của nước 4200J/kg. K

  Giúp mình với t2 thi r

 • minh thuận

  Có hai bình cách nhiệt. Bình 1 chứa 10kg nước ở nhiệt độ 60oC, bình 2 chứa 2kg nước ở nhiệt độ 20oC. Người ta rót một lượng nước ở bình một sang bình 2, khi có cân bằng nhiệt lại rót một lượng nước từ bình 2 sang bình 1. Khi đó nhiệt độ bình một là 58oC.

  a. Tính khối lượng nước đã rót và nhiệt độ của bình 2

  b. Tiếp tục làm như vậy rất nhiều lần, tìm nhiệt độ mỗi bình

  Cho rằng không có sự mất mát nhiệt lượng trong các quá trình rót nước giữa các bình

 • Phan Thiện Hải

  1. Tính nhiệt lượng để đun sôi 1,5 lít nước ở 30 độ C đựng trong một ấm nhôm có khối lượng là 0,45 kg, biết nhiệt dung riêng của nước là 4.200 J/Kg. K của nhôm là 880 J/Kg. K

  2. Khối chì 300 gam ở nhiệt độ 100 độ C được thả vào trong 250 gam nước ở 58,5 độ C làm cho nước nóng lên đến 60 độ C thì ngừng lại. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4.200 J/Kg. K

  a. Tính nhiệt lượng mà nước để hấp thụ.

  b. Tính nhiệt dung riêng của chì.

  Giúp mk vs. Mk chuẩn bị ktra cúi học kì rrrr

 • sap sua

  Cho một bình cách nhiệt chứa nước ở nhiệt độ t không dùng để làm nguội và 2 thanh sắt giống nhau nung nóng đến 90 độ C. Thả thanh thứ nhất vào bình , sau khi cân bằng nhiệt , nhiệt độ của nước trong bình 20 độ C .Thả tiếp thanh thứ 2 vàở bình thì nhiệt độ của nước trong bình khi có cân bằng nhiệt : 25 độ C .Tìm nhiệt độ ban đầu của nước

 • Nguyễn Trọng Nhân

  người ta thả một cục sát khối lượng 2 kg ở 100 độ C vào một xô chứa 4kg nước ở nhiệt độ 30 độ C. tính nhiệt độ trong xô nước khi đã có sự cân bằng nhiệt. cho biết nhiệt dung riêng của sát là 460J/kg.K. nhiệt lượng tỏa ra môi trường xung quanh bằng 10% nhiệt lượng do sắt tỏa ra.

 • Nguyễn Hiền

  Trong một bình nhiệt lượng kế có chứa nước đá ở t1= -5 độ C người ta đổ vào bình một lượng nước m = 0.5 kg ở t2 = 80 độ C. Sau khi cân bằng nhiệt độ thể tích trong bình là V= 12l. Tìm khối lượng của chất chứa trong bình biết Dn = 1000 kg/mét khối, D đá = 900 kg/ mét khối, c nước = 4200 J/kgK, c đá = 2100 J/kgK, nhiệt nóng chảy của đá 340000 J/kgK.

 • bach dang

  Bỏ khối nước đá m1=2kg ở nhiệt độ -5c vào xô nhôm chứa nước ở 50c sau khi có cân bằng nhiệt thấy còn sót lại 100g nước đá chưa tan hết biết xô nhôm có khối lượng 500g tính lượng nước ban đầu có trong xô

YOMEDIA