ON
YOMEDIA
VIDEO

Viết chương trình nhập số liệu từ file?

1. Số liệu được nhập từ một file văn bản INPUT.TXT và có dạng sau:

- Dòng đầu tiên ghi số tự nhiên N (N <20).

- N dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi một dãy số, các số cách nhau bởi dấu cách. Số lượng phần tử của các dãy có thể khác nhau.

Viết chương trình nhập số liệu từ file trên, sắp xếp n dãy trên theo thứ tự tăng dần và ghi kết quả ra file OUTPUT.TXT có dạng tương tự như file nhập liệu.

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Var      fin, fou: text;

  n, m, i, j, k, kmax: integer;

  a: array[1..100] of real;

  atg: real;

  Begin

  assign(fin, 'input.txt');              reset(fin);

  assign(fou, 'output.txt');           rewrite(fou);

  Readln(fin, n);             Writeln(fou, n);

  For i:=1 to n do

  Begin

  j:=1; 

  While not(seekeoln(fin)) do

  Begin

  Read(fin,a[j]);

  inc(j);

  End;

  Readln(fin);

  m:=j-1;

  For j:=1 to m-1 do

  Begin

  kmax:=j;

  For k:=j to m do

   

  If (a[k]>a[kmax]) then kmax:=k;

  atg:=a[j];

  a[j]:=a[kmax];

  a[kmax]:=atg;

  End;

  For j:=1 to m do

  Write(fou,a[j]:8:2);

  Writeln(fou);

  End;

  close(fin);        close(fou);

  {kiểm tra}

  assign(fou,'output.txt');            reset(fou);

  Readln(fou,n);

  For i:=1 to n do

  Begin

  While not(seekeoln(fou)) do

  Begin

  Read(fou,atg);

  Write(atg:8:2);

  End;

  Readln(fou);

  Writeln;

  Writeln;

  End;

  close(fou);

  Readln;

  End.

    bởi Hoàng Anh Trường 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1