Hoàng Anh Trường's Profile

Hoàng Anh Trường

Hoàng Anh Trường

18/08/2004

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 1
Điểm 5
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (4)

 • Hoàng Anh Trường đã đặt câu hỏi: Trường học Cách đây 5 tháng

  Cho mình xin hỏi, ở đây có ai là học sinh trường THCS Trần Quang Khải, quận Tân Phú không, nếu có thì hãy cho mình xin biết tên và lớp nhé. XIN CẢM ƠN!

 • Hoàng Anh Trường đã đặt câu hỏi: Giúp mình với Cách đây 5 tháng

  viet doan van khoang 100 tu ve vai tro cua viec biet lang nghe nguoi khac

 • Hoàng Anh Trường đã trả lời trong câu hỏi: Viết chương trình nhập số liệu từ file? Cách đây 5 tháng

  Var      fin, fou: text;

  n, m, i, j, k, kmax: integer;

  a: array[1..100] of real;

  atg: real;

  Begin

  assign(fin, 'input.txt');              reset(fin);

  assign(fou, 'output.txt');           rewrite(fou);

  Readln(fin, n);             Writeln(fou, n);

  For i:=1 to n do

  Begin

  j:=1; 

  While not(seekeoln(fin)) do

  Begin

  Read(fin,a[j]);

  inc(j);

  End;

  Readln(fin);

  m:=j-1;

  For j:=1 to m-1 do

  Begin

  kmax:=j;

  For k:=j to m do

   

  If (a[k]>a[kmax]) then kmax:=k;

  atg:=a[j];

  a[j]:=a[kmax];

  a[kmax]:=atg;

  End;

  For j:=1 to m do

  Write(fou,a[j]:8:2);

  Writeln(fou);

  End;

  close(fin);        close(fou);

  {kiểm tra}

  assign(fou,'output.txt');            reset(fou);

  Readln(fou,n);

  For i:=1 to n do

  Begin

  While not(seekeoln(fou)) do

  Begin

  Read(fou,atg);

  Write(atg:8:2);

  End;

  Readln(fou);

  Writeln;

  Writeln;

  End;

  close(fou);

  Readln;

  End.

 • Hoàng Anh Trường đã đặt câu hỏi: Giúp mình giải vs Cách đây 5 tháng

  1. Số liệu được nhập từ một file văn bản INPUT.TXT và có dạng sau:

  - Dòng đầu tiên ghi số tự nhiên N (N <20).

  - N dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi một dãy số, các số cách nhau bởi dấu cách. Số lượng phần tử của các dãy có thể khác nhau.

  Viết chương trình nhập số liệu từ file trên, sắp xếp n dãy trên theo thứ tự tăng dần và ghi kết quả ra file OUTPUT.TXT có dạng tương tự như file nhập liệu.

Điểm thưởng gần đây (1)

 • Hoàng Anh Trường: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng