ADMICRO

Some styles never go ............... ................. fashion

Some styles never go ............... ................. fashion

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (2)

 
 
 
 • Some styles never go ............out of... ................. fashion

    bởi Lệ Vũ Tử 27/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • out of

    bởi ➻❥ɦʉøηɠ ღρɦø☆ 28/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • 13/04/2020 |   1 Trả lời

 • Chuyển các câu sau sangcaau bị động

  31/03/2020 |   0 Trả lời

 • 1. He believed everything would be ........ After he helf. ( well)

  2. The holidays were so cheap that they booked one .....(immediate)

  3. They couldn't sleep because of the ... (noisily)

  4. Everyone felt tired and ....., so they sat down under the tree and had a snack. (hunger)

  5. The holiday was so .... that they decided to ask for their money back. (disappoint)

  06/09/2018 |   4 Trả lời

 • We (watch) .......................................... that TV programme yet

  20/09/2018 |   1 Trả lời

 • bài tập về các thì quá khứ:

  Our teacher (tell) us yesterday that he (visit) England in 1970.

  giúp mk vs

  23/09/2018 |   1 Trả lời

 • 1, After working hard, he....with a cup of coffee and newspaper.

  a.relaxes b.passes c.raises d.makes

  2,Did you use to do a.....When you were at the university?

  a.full-time b.full-time job c.part-time d.part-time job

  3,They need to have a(n) ....ideals and information.

  a.talk b.discuss c.exchange d. fight

  4, After doing his homework, he ......the chicken's eggs.

  a.collects b.has c.takes d.picks

  5.After an hour travelling by plane, we.....Hue.

  a.went b.reached c.got d.came

  6.Everybody felt tired and hungry,so they stopped and had a.....

  a.supper b.lunch c.snack d.breakfast

  7.To reach to the beach, they have to cross a small bamboo......

  a.forestry b.shrup c.brush d.forest

  8. There are some cottages at the.....of the mountain.It is very peaceful there.

  a. leg b. foot c.shrine d.feet

  9.the first man walked on the moon....21st July 1969

  a.on b.in c.since d. for

  03/10/2018 |   2 Trả lời

 • Chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu

  1 the librarian always helps student... What they want in library

  Find, to find, finding, to finding

  2 students have two....breaks each day

  20 minutes, 20-minutes ,20 minute, 20-minute

  3 i am bored......drinking orange juice

  With, from, of, about

  4 he lives ...the sea

  On,in,at,near

  5you are right. I agree. ..You completely

  With, to, on, by

  6 this is something my wife bought me.....my birthday

  To, for, on, at

  21/10/2018 |   3 Trả lời

 • Some styles never go ............... ................. fashion

  27/10/2018 |   2 Trả lời

 • 1. chia từ trong ngoặc :

  a) Last night, the TV program was very ..................(interest)

  b) You do not have to spend your time in a .......................place (crowd)

  c) Be ...............when you shop on the Internet (care)

  d) Tam and I play for the school soccer team . We are .............(team)

  2 . Tìm và sửa lỗi sai

  a) I would like you to meet a very good friend of our

  b) You are going to come to the party , will you ?

  c) It is impossible to prevent them of quarreling each other.

  d) I do not think I could ever get used to go to work so early

  27/10/2018 |   2 Trả lời

 • 1. What do you often do at your free time?

  .........................

  2. We used to participate in many English Speaking Club in our city.

  ................................

  3. Don't you know the important of self-study?

  .....................................

  4. I've made many progress in English recently.

  ................................................

  25/11/2018 |   2 Trả lời

 • Compelete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence, using the word given.

  1. Where did you get information about Disneyland Resort? (find)

  => Where...............................................................?

  2. What time did you get out of bed this morning? (up)

  => When...............................................................?

  3. I'll read this leaflet to see what activities are organised at this attravtion. (look)

  => I'll...............................................................

  4. They're going to publish a guidebook to different beauty spots in Viet Nam. (out)

  => They're...............................................................

  5. I'm thinking with pleasure about the weekend ! (forward)

  => I'm...............................................................!

  31/12/2018 |   2 Trả lời

 • . Give the correct form of the verbs.

  32. She asked me where I (buy)_________the car.

  33. The teacher asked her why she (not do)________the test.

  34. They asked him if he (must)_______go then.

  35. If he (want)______to be better, he should (stay)______in bed.

  36. If he is taller, he can (play)_______basketball.

  37. He may get fat if he (stop)_______smoking.

  38. If Mary (know)_______your phone number, she’ll contact you immediately.

  39. The concert (start)________at 7.00 this evening.

  40. If it (not rain)_________, I can’t go out with my friends.

  27/01/2019 |   1 Trả lời

 • Mọi người giúp mình với, mình đang cần gấp, xin cảm ơn ạ

  III/ change into passive form

  1. They took a lot of photos on their trip

  -> a lot of photos........

  2. We will send these things for recycling

  -> these things......

  3. They haven't finished their homework yet

  -> their homework.........

  4. We can see the church from here

  -> the church ........

  5. They make these cars in Italy

  -> these cars.....

  19/03/2019 |   1 Trả lời

 • Dear ……….. films makers,

  I enclose details of the fifth International Documentary film Festival to …… held in Manchester from November 16th to November 23rd. There are films ……… many different countries ……….. the USA and People Republic of China. This ……….. the theme of the festival …… “People at Work”. Please fill in the attached form and send the details of …………. Films you would ……….. to show.

  Welcome ………. Manchester.

  03/07/2019 |   1 Trả lời

 • CHIA ĐỘNG TỪ VÀ DỊCH NGHĨA CỦA TỪ ĐÓ

  1. Heavy smoking makes him............... (BREATH)
  2. I have only a limited.................of computer programming. (KNOW)
  3. You cannot.........about the effects of the drug from the cases of one or two patients.
  (GENERAL)
  4. Japanese cars are known for their........... (RELY)
  5. He was always..............to his father's wishes. (OBEY)
  6. Most of the students are making good progress but Jeremy seem a.........case (HOPE)
  7. We were.........by what we saw. (HORROR)
  8. They left the house in a............mess. (FRIGHT)
  9. The children were surprised at the sudden.......of their teacher. (ENTER)
  10. You are not.......to unemployment benefit if you have never worked. (TITLE)

  20/08/2019 |   1 Trả lời

 • 1.people /go /village/have /rest /after/hard-working week.

  ...................................................................................................

  2.Nam/not learn /lesson/so/punish/teacher.

  ..................................................................................................

  3.You /have /difficulty/study/foreign/language/?

  ....................................................................................................

  4.if you/want/well/ought/stay/bed

  ................................................................................................

  5.he /have /so /books/cannot/read

  ...............................................................................................

  6.there/river/flow/across/village.

  ................................................................................................

  21/08/2019 |   1 Trả lời

 • Hoàn thành câu để viết thành 1 lá thư hoàn chỉnh

  Dear Sue

  1. I/arrive/ here / last night / after/ excellent journey

  2. Beach/ beautiful/ and / weather/ hot

  3. I / read/ the beach/ all morning / and/ finish / one book/ already

  4. I/ meet / nice people/ London/ who/ tell me/ interesting places/ visit/ nearly

  5. They/ stay / the same hotel/ me/ and/ here/ ten days/ already

  6. They / very brown/ but I/ afraid/ I/ rather red/ the moment

  7. So/ tomorrow/ I / go/ explore/ the town

  8. I/ not want/ spoil my holiday/ get sunburnt

  Love, Jill

  21/08/2019 |   1 Trả lời

 • Mọi người giúp mình với, mình đang cần gấp, xin cảm ơn ạ

  V/ supply the correct form of the word in parentheses

  1. It is important for the children to get a good (educate)...

  2. The little boy sat (silent).............for a few minutes

  3. The teacher welcomes the (correspond)...............from the students on any subject

  4. Alexander G. Bell was a (fame) .............inventor

  5. Mr. Long has an (impress)............. Collection of stamps

  6. Read these (instruct).............carefully before taking this medicine

  7. Swimming is (compel).............at my school

  8. I try to keep meat (separation)..............from other food in the fridge

  9. James has (purpose).............knocked against the other car

  10. The old man (agree)........... With the young man's impractical plan

  11. Haft of these ..(calculate)............ are wrong

  12. I am just a beginner in (compare)............... With her

  13. They are selling these toys at a very (compete).............price

  14. Some people had the (advantageous)............... Of being born into rich families

  18. We need TV serials which give a good (describe)............. Of different aspects of life

  20. It is (believe)............... That Mrs. Brown has kept many cats at home

  21/08/2019 |   1 Trả lời

 • 1- She has the keys to the dining-room, ....................................?

  1- I don’t have to come to the meeting, .................................?

  1- Everything is okay, .......................?

  1- Nobody told her, .......................................?

  1- Nothing went wrong yesterday, .............................?

  1- Something is wrong with Jane today,................................?

  1- This is Mike’s dictionary, ....................................?

  1- Have a cup of tea, ......................................?

  1- Mr. White is a tailor, .................................?

  1- The milk may be sour, .........................................?

  22/08/2019 |   1 Trả lời

 • Chia thì:

  1/ What can you do in your school____pollution(minimize)

  2/ If you don't understand the lesson, I_____it again to you(explanin)

  3/ What about_____used paper, bottles and cans every day?(collect)

  4/ The best way to reduce garbage is____and recycle things(reuse)

  28/08/2019 |   1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)