ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Peter behaved so badly at the party. I wish _____ him. a. I do not invite b. I din't invite c. I hadn't invited d. I wouldn't invite

choose a,b,c,d:

1. Peter behaved so badly at the party. I wish _____ him.

a. I do not invite b. I din't invite c. I hadn't invited d. I wouldn't invite

2. Peter wishes that he _____ part in the game, but he cannot beacause of his injured leg.

a. can take b. is taking c. were taking d. had taken

3. I wish you ______ borrowing money from me. You have never paid it back.

a. wouldn't keep b. don't keep c. aren't keeping d. haven't kept

4. Mary told her friends that she would arrive on time. She wishes she ____ to be on time because now they are waiting for her.

a. promised b. didn't promise c. wouldn't promise d. hadn't promised

5. The film was so bad. We wish _______ our money on it.

a. if we didn't spend b. that we didn't spend c. that we hadn't spent d. whether we hadn't spent

6. Peter's flat is hot. He wishes ______

a. that it were not b. if it was hot c. it had not been d. if it would not

7. We wish it ______ raining soon so that we can depart our trip.

a. stops b. will stop c. would stop d. had stopped

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1