ON
ADMICRO
VIDEO

Choose the word which is pronounced differently from the other: A.prays B.plays C.says D.days

Choose the word which is pronounced differently from the other:
A.prays
B.plays
C.says
D.days

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • Choose the word which is pronounced differently from the other:
  A.prays
  B.plays
  C.says
  D.days

    bởi Dương Thị Hoài 09/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 • 1 . Surfing the webs made Lan happy. ---> Lan was happy...

  2 . Mary is tall enough to play volleyball. ---> Since Mary...

  3 . Getting high grades made Nhung delighted. ---> Nhung was delighted...

   

   

  02/03/2021 |   0 Trả lời

 • Rewrite the sentences, using although or in spite of,because of

  1.  Although I was hungry, I didn’t eat anything.

  => In spite of ...........................................................................................................................................................................

  2. Although the salary was low, he accepted the job.

  => Despite ..................................................................................................................................................................................

  3. In spite of their quarrel, they remain the best of friends.

  => Though .................................................................................................................................................................................

  4. In spite of the bad weather, they went out for dinner.

  => Although ..............................................................................................................................................................................

  5. In spite of the heavy rain, we decided to go to see the match.

  => Although ..............................................................................................................................................................................

  6. Although they lost, the home team played very well.

  => Despite ..................................................................................................................................................................................

  7. Even though it was raining, I still went to school on time.

  =>In spite of .............................................................................................................................................................................

  8. Although she isn’t brilliant, she studies quite well.

  => Despite ..................................................................................................................................................................................

  9. She isn’t brilliant but she studies quite well.

  => Although ..............................................................................................................................................................................

  10. I didn’t get the job even though I was extremely qualified.

  => Despite ..................................................................................................................................................................................

  11. He didn’t eat  all the fruits because they were green.

  =>Because .................................................................................................................................................................................

  12. The plane took off though the weather was bad.

  =>in spite of .............................................................................................................................................................................

  13. He took a lot of photographs because the sky was nice

  =>because of ...........................................................................................................................................................................

  14. Although she doesn’t earn much money, she spends like a millionaire.

  => Despite ..................................................................................................................................................................................

  15. Tom will not pass the examination although he studies well.

  => In spite of ...........................................................................................................................................................................

  16. He is still fat though he has been on a diet for 2 years.

  => In spite of ...........................................................................................................................................................................

  17. Although his English was good, he wasn’t chosen.
  => despite ...........................................................................................................

  18. Although Judy was severely disabled, she participated in many sports.
  => Despite...........................................................................................................

  19. She didn’t eat much though she was hungry.

  =>In spite of .............................................................................................................................................................................

  20. Although he had much experience in machinery, he didn’t succeed in repairing this machine.

  => Despite ..................................................................................................................................................................................

  21. We did the test well though it was difficult.

  =>In spite of .............................................................................................................................................................................

  22. Although he is strong, I’m not afraid of him.

  => Despite ..................................................................................................................................................................................

  23. The plane took off though the weather was bad.

  =>In spite of .............................................................................................................................................................................

  24. Though his English was good, he wasn’t chosen.

  => Despite ..................................................................................................................................................................................

  25. because the streets are narrow, few people drive in this place

  =>because of ...........................................................................................................................................................................

  26. Mr Pike doesn’t wear glasses though he is over sixty.

  => Despite ..................................................................................................................................................................................

  27. He didn’t eat  the chocolate cake because he was on diet.

  =>because of  .........................................................................................................................................................................

  27. He studies very well though his life was hard at that time.

  => Despite ..................................................................................................................................................................................

   

   

  04/03/2021 |   0 Trả lời

 • Môn anh ạ

  06/03/2021 |   0 Trả lời

 • 07/03/2021 |   0 Trả lời

 • 08/03/2021 |   3 Trả lời

 • 08/03/2021 |   0 Trả lời

 • Mọi người giải e nhé e xin cảm ơn nha

  15/03/2021 |   0 Trả lời

 •  Ai biết thuyết trình tiếng anh không cụ thể là mình chuẩn bị có 1 bài thuyết trình nhìn vào hình rồi thuyết minh sự việc hoạt động những thứ có trong hình cụ thể là vậy á . Mình đặt câu hỏi trước để biết có ai biết kĩ năng này không để sau này mình đặt có người trả lời nhanh thôi , cái đó không có lên google dịch . Thanks mn trc

  16/03/2021 |   0 Trả lời

  1. There are many reason why a particular species may become endangerning
  2. Working in dynamics environments provide people with personal satisfaction as well as money

  Giải thích hộ mình tại sao luôn với ạ!

  18/03/2021 |   1 Trả lời

 • Nhìn vào hình rồi ghi những sự việc hoạt động những thứ có trong hình ( đây bài thuyết trình mọi người ghi giống hình á ) không chép mạng spam không lên google dịch vì chép mạng vs dịch ,cô sẽ phát hiện 

  Gợi ý câu đầu vô là today i will talk about everyone activities on the lunar new year in vietnam 

  Cái này là ban đêm nên hk có nói ban ngày 

  Mọi người nấu bánh chưng cô bà thì đang làm bánh chưng tét gì đó 2 cái rổ là thịt heo vs đậu xanh

  Cha chú chơi đánh cờ 

  Cây mai. Mọi người vui vẻ quây quần bên nhau không khí ấm cúng sưởi ấm nói về những hoạt động mọi người thấy đc trong hình vậy á .Hay kể thêm giùm mình cux đc để vẽ vô thêm

   

  19/03/2021 |   0 Trả lời

 • I.CHOOSE THE WORD WHOSE UNDELINED PART IS PRONOUNCED DIFFERENTLY FROM THAT OF THE OTHERS

  1.A. sauce                          B.steam                           C.sugar                        D.stew

  2.A.tender                         B.garnish                         C.drain                         Dsprinkle.     

  3.A.grill                              B.garnish                         C.dip                             D.slice

  4.A.checkout                     B.erode                           C.exotic                         D.decision

  5.A.establish                     B.erode                           C.resort                         D.expedition 

  II. CHOOSE THE WORD WHOSE MAIN STRESS POSITION IS PLACED DIFFERENTLY FROM THAT OF THE OTHERS

  1.A.magnificence             B.destination                   C.affordable                 D.accessible

  2.A.original                      B.stimulating                   C.imperial                     D.geograhy     

  3.A.provide                      B.bilingual                       C.immersion                  D.rusty

  4.A.simplicity                   B.American                     C.obedient                     D.flexible

  5.A.magnificity                B.destination                   C.affordable                  D.accessible

  III.GIVE THE CORRECT FORM OF THE WORDS IN THE BRACKET:

  1.If you press ''CTRL + S'', you (save).............................. the file.

  2.If he (want)............................... to eat the vegetables raw, he mush them carefully.

  3.She will forget to pick you up if you (not phone)................................... her.

  4The (simple)........................................ of form makes english easy to learn.

  5.If he (study)...................................... harder he can pass an exam.

  6.If you could speak english, they (will offer)............................ yoi the job.

  7.I will remember you if you (give)............................ me a photo.

  8.I also appreciate the invitation, our friends (open)............................shown during the interviews. 

  9.If we send an invtation, our friends (come)...............................................to our party.

  10. He might get fat if he (stop)......................................... to our party.

  IV. put a/an/one/the in the blanks to complete the passage.

  This is true story about(1)........................man who chose (2)..........................worst possible time for his crime.lt happened in London in (3)....................... summer of 1972. (4) ................... man stole a barge on (5)............................. River Thames(in case you don't know,(6) .............................. barge is a river boat used for carrying goods).(7)......................... owner of (8).................. barge soon discovered that it was missing and immediately informed (9) ................ police so that they could look for it. Normally (10)............ puite(11)....................... busy place,and it would be difficult to find what you were looking for. On this day, however, there was (12)................ dock strike, and so there was only(13) ................. barge on(13)............. barge on (14).................. river.(15)...................thief was puickly found and arrested.

   

   

   

  21/03/2021 |   0 Trả lời

 • Học

  28/03/2021 |   0 Trả lời

 • Cần giải đề tiếng anh 9

  28/03/2021 |   1 Trả lời

 • Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.

  19. - Peter: It’s very kind of you to help us. Thanks a lot, Daisy!

       - Daisy: _______

  A. It doesn’t matter.          B. That’s right.                   C. You’re welcome!           D. Thanks!

  20. Tom: “When are we leaving for the concert?”

         Kyle: "______"

  A. No problem                   B. Certainly                        C. That’s right                    D. Straight away

  Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word in each of the following questions.

  21. I just want to stay at home and watch tv and take it easy.

  A. sleep                              B. sit down                         C. relax                              D. eat

  22. Many people feel nervous when they first make a speech in public

  A. impressed                     B. afraid                             C. confident                       D. upset

  Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s)in each of the following questions.

  23. In developing countries, a lot of people are still living in poverty.

  A. difficulty                        B. illiteracy                        C. health                            D. wealth

  24. You need to dress neatly and elegantly for the interview. The first impression is very important.

  A. formally                        B. shabbily                         C. untidy                            D. comfortably

  Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.

            Traditionally, rural villages in Vietnam produced handicrafts (25)­­­______ they were not busy with planting or harvesting crops. Over time, many villages developed the expertise to (26)______ specialized products and so particular villages became famous (27)______ such things as weaving, woodwork, lacquer work and metal products.

  With industrialisation many villagers moved to the cities but not maintained their craft skills and networks to produce products for the city market, for example, craft villages make furniture, grow flowers or make utensils for the urban population. Other villages changed from making (28)______ crafts to producing different products desired by an industrialised society.

  25. A. where                      B. when                              C. how                                D. why

  26. A. do                            B. get                                 C. give                                D. make

  27. A. for                           B. at                                   C. in                                   D. after

  28. A. fashional                 B. traditional                     C. natural                           D. industrial

  Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions.

             Sydney is Australia’s most exciting city. The history of Australia begins here. In 1788 Captain Athur Philips arrived in Sydney with 11 ships and 1624 passengers from Britain (including 770 prisoners). Today there are about 3. 6 million people in Sydney. It is the biggest city in Australia, the busiest port in the South Pacific and one of the most beautiful cities in the world. In Sydney, the buildings are higher, the colors are brighter and the nightlife is more exciting. There are over 20 excellent beaches close to Sydney and its warm climate and cool winter have made it a favourite city for immigrants from overseas. There are two things that make Sydney famous:its beautiful harbor, the Sydney Harbor Bridge, which was built in 1932 and the Sydney Opera House, which was opened in 1973.

  29. The first population of Sedney was ______.

  A. 1624                              B. 770                                C. 3. 600. 000                    D. 2394

  30. The things that make Sydney famous are ______.

  A. the high buildings and exciting nightlife

  B. brighter colours and exciting nightlife

  C. Sydney Harbor Bridge and Sydney Opera House

  D. warm climate and cool winter

  31. Which of the following statements is NOT true about Sydney?

  A. Sydney is one of the most beautiful cities in the world.

  B. Sydney is the most exciting city in Australia.

  C. Sydney is not a favourite city for people from overseas to immigrate into.

  D. Sydney is the busiest port in the South Pacific.

  32. Which of the following should be the title of the reading passage?

  A. Sydney Opera House.                                               B. The History of Sydney.

  C. Sydney beaches and harbors                                   D. An introduction of Sydney

  Mark letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to the original sentence in each of the following questions.

  33. They are going to celebrate their 25th wedding anniversary in Nha Trang.

  A. Their 25th wedding anniversary are going to celebrate in Nha Trang

  B. Their 25th wedding anniversary is going to be celebrated in Nha Trang

  C. Their 25th wedding anniversary are going to be celebrate in Nha Trang

  D. Their 25th wedding anniversary is going to be celebrate in Nha Trang

  34. We consider that Mr.Thompson was the most famous professor in English linguistics.

  A. Mr.Thompson is considered to have been the most famous professor in English linguistics.

  B. Mr.Thompson is considered to be the most famous professor in English linguistics.

  C. It is considered that Mr.Thompson to have been the most famous professor in English linguistics.

  D. It was considered that Mr.Thompson was the most famous professor in English linguistics.

  35. Elephants have the same importance now as they did in the past.

  A. Elephants now are the most important.                 B. Elephants have never been so important.

  C. Elephants are as important as ever.                       D. Elephants are as important as they will.

  36. My friend told me, "If I were you, I would not ask him for help."

  A. My friend advised me not to ask him for help.

  B. My friend told me to ask him for help.

  C. My friend prohibited me from asking him for help.

  D. My friend suggested not asking him for help.

  37. It’s difficult for me to understand what he implies.

  A. I find it difficult to understand what he implies.

  B. Understanding what he implies is found difficult.

  C. What he implies is not very difficult to understand.

  D. To understand what he really implies is difficult to find.

  38. The man was shot in the bank robbery.The doctors are operating on him.

  A. The man was shot in bank robbery where the doctors are operating on him.

  B. The man whom the doctors are operating on shot in the bank robbery.

  C. The man was whom the doctors are operating on him shot in the bank robbery.

  D. The doctors are operating on the man who was shot in the bank robbery.

  39. He said to me, “I must finish these works on time. ”

  A. He said to me that I must finish these works on time.

  B. He said to me that he must finish these works on time.

  C. He said to me that he had to finish these works on time.

  D. He said to me that I must finish those works on time.

  40. He is too short to play basketball.

  A. If he were not short, he could play basketball.

  B. If he is not short, he could play basketball.

  C. If he were not short, he will play basketball.

  D. If he were short, he could play basketball.

   

  _____The end_____

   

   

   

  30/03/2021 |   1 Trả lời

 • mexican/enjoy/learn/you/ fajitas/dish/you/10 how/should/could/thí/in

   

  03/04/2021 |   0 Trả lời

 • 09/04/2021 |   0 Trả lời

 •  

   

  10/04/2021 |   0 Trả lời

 • Giúp mk vs

  11/04/2021 |   0 Trả lời

 •   6 : It took me half an hour  _______ to Hai Duong City yesterday.

  A. get  B. gettingC. to get                         D. got

    7: He loves his parents very much and wants them to be ___________.

  A. happily                             B. happiness                         C. happy                               D. happiest

    8.I wish you ________ a longer vacation.

            A. don't have                                B. had                                        C. have                                       D. having  

    9.Do you have to learn these new words ________?

            A.with heart                                  B. by heart                                C.in mind                                   D. with mind             

   10.He ________ English for 4 years.

            A. learns                                         B. learnt                                     C. has learnt                              D. will learn               

  11.  He asked me_________.

                  A. what my phone number                                                                B. what my phone number was.

                  C. what my phone number is.                                                           D. what my phone number had.

  12.They have learnt English ______ 5 years.

  A. since                                     B. in                                     C. for                                      D. from 

  13. _________being sick , She tried to finish her job in time.

                  A. Because                                            B. so that                               C. In spite of                         D. so that

  14. Mai speaks English……………….. than you.

          A. much  more fluent      B. much more fluently                        C. much more fast                      D.more faster         

  15: John is the boy ________ is wearing a white T-shirt.                

               A. which                                   B. whose                                     C. who                                  D. whom

  16.   The doctor _________ that I should do morning exercises every morning .

          A. asked                                        B. talked                                  C. suggested                        D. smiled

  17.   Don’t worry about me. I can _________ myself.

                  A. look after                                         B. look for                                C. look at           D. look forward

  18. How much time do you spend............on the web a week?

        A. posting                        B. surfing                                              C. using                 D. taking

  19 : If you ________ your best, you will pass the exam.

               A. will try                                 B. try                                            C. tried                                  D. are trying

  20. Everything is not expensive here ...........?.

  A. is it                                     B. isn't it                                 C. are they         D.  aren’t they

   

  12/04/2021 |   1 Trả lời

 • Giải giúp ạ

  13/04/2021 |   0 Trả lời

 • 1. We have to............ the natural resources of our country 

      A. waste     B. use up     C. serve     D. conserve

  2. If we........... wasting electricity, we will have to pay a lot next month

      A. Come on     B. Turn on     C. Go on     D. live on 

  3. Many people become............ because of the natural disasters every year

      A. home     B. homeless     C.home sick     D. homework

  17/04/2021 |   0 Trả lời

 • 19/04/2021 |   0 Trả lời

 • Talking about your favourite festival

  20/04/2021 |   0 Trả lời

 • Kien thuc ngay nay is one of the most popular magazines
  a.liked by many people  b.daily  c.famous  d.disliked by many people

  21/04/2021 |   0 Trả lời

 

AMBIENT
1=>1