YOMEDIA
ZUNIA12

Choose the correct answer tom asked his teacher?

Bài 1:

1. Tom asked his teacher..........

A. where is New York B. where was New York

C. where New York was D. where New York is

2. My uncle........Paris two or three times

A. is visiting B. has visited C. was visiting D. often visits

3. The teacher told his students.........the mistakes again

A. not make B. won't make C. don't make D. not to make

4. Do you have to learn these new words.........?

A. by heart B. in mind C. with heart D. to mind

5. Could you please........me the way to the railway station?

A. say B. show C. get D. explain

6. She is very interested.....learning languages

A. with B. about C. at D. in

7. What aspect of...........English test if you want

A. spoken B. spoke C. speak D. speaking

8. He said to me:'' I can't do this test''

A. He said to me I can't do this test B. He said to me he can't do this test

C. He said to me I couldn't do that test D. He said to me he couldn't do that test

(MONG CÁC BẠN GIÚP MÌNH)

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Bài 1:

  1. Tom asked his teacher..........

  A. where is New York B. where was New York

  C. where New York was D. where New York is

  2. My uncle........Paris two or three times

  A. is visiting B. has visited C. was visiting D. often visits

  3. The teacher told his students.........the mistakes again

  A. not make B. won't make C. don't make D. not to make

  4. Do you have to learn these new words.........?

  A. by heart B. in mind C. with heart D. to mind

  5. Could you please........me the way to the railway station?

  A. say B. show C. get D. explain

  6. She is very interested.....learning languages

  A. with B. about C. at D. in

  7. What aspect of...........English test if you want

  A. spoken B. spoke C. speak D. speaking

  8. He said to me:'' I can't do this test''

  A. He said to me I can't do this test B. He said to me he can't do this test

  C. He said to me I couldn't do that test D. He said to me he couldn't do that test

    bởi nguyen thu huong 11/10/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF