RANDOM
IN_IMAGE

Viết lại câu sau hoàn chỉnh: house/a/minh/lake/a/lives/in/near

1.house/a/minh/lake/a/lives/in/near.->

2.yard/front/school/there/big/of/is/our/in /a->

3. many/right/the//museum/are/flowers/the/there/to/of?->

4.next/photocopy/what/store/there/the/is/to/?->

5.his/friend/in/family/my/hanoi/doesn't/with/live

6.on/floor/classroom/the/is/our/first

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (1)

 
 
 
 • 1.house/a/minh/lake/a/lives/in/near.->

  =>Minh lives in a house near a lake.

  2.yard/front/school/there/big/of/is/our/in /a->

  =>There is a big yard in front of our school.

  3. many/right/the//museum/are/flowers/the/there/to/of?->

  =>Are there many flowers to the right of the museum?

  4.next/photocopy/what/store/there/the/is/to/?->

  =>What is there the potocopy store next to?

  5.his/friend/in/family/my/hanoi/doesn't/with/live

  =>My friend doesn't live in Hanoi with his family.

  6.on/floor/classroom/the/is/our/first

  =>Our class is on the first floor.

    bởi lại thị thắm 02/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

Các câu hỏi có liên quan

 • 1.don't smoke. It's very......................... ( harm )

  2.Her son is.........................................( good-look )

  3.Anna likes attending the english................................( speak ) contests

  4.My neighborhood is....................................( fame ) for good and cheap restaurant

  5.more people need.................................( much ) land

  6.This exercise is very...................................( difficulty ) I can't do it

  7.I usually get up................................................( early ) in the morning

  8.We have many colorful............................................( fish )

  9.the cards in the library are in.......................................( usually ) order

  10.we must ( take )............................an umbrella. It ( rain ).................................

  11.the weather is becoming ( cold )..................................................

  12.He( stay )..............................there for two days when he comes there

  13.My best friend ( write )..................................to me every week

  14.Yes,I ( buy )........................................something for dinner

  02/03/2019 |   1 Trả lời

 • Chọn từ có cách phát âm khác với từ còn lại : 1 A. ready , B. teacher , C. dead , D. head 2. A . visit , B. resort , C. museum , D. restaurant 3. A . weeks , B. movies , C. kites , D. lips 4. A. seat , B. great , C. please , D. beach 5. A . know , B. walk , C. worker , D . look

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.

  Giups mk với mai mk học òi ! Thank you so much vuivui

  01/03/2019 |   1 Trả lời

 • 1. lan / wark / ride / bike/ school?->

  2. when / it /hot/ we /often/ggo/swim.->

  3.what/there/font/your houre?->

  4.where/your father/sit/now ? ->

  5.my class/star/seven/morning->

  6. i/not often / swimming/friends->

  7. huy/read/book/sister/sing/english song now.->

  giúp mk với . mai mk phải nộp rồi

  02/03/2019 |   1 Trả lời

 • Đặt câu hỏi với What và trả lời theo các từ gợi ý.

  Ex: this / his head

  What is this? This is his head.

  1. those / her shouldres

  2. that / his arm

  3. these / my fingers

  4. this / a hand

  5. these / her toes

  6. that / an arm

  02/03/2019 |   1 Trả lời

 • 1.The olympic Games ( be)………… held once every four years.

  2.The first olympic games (take)……….. place in Greece in 776

  3.People (start)…………. to use computer about 50 years ago.

  4.What ‘s that noise?

  - The children (play)…………… tug of war.

  5.What ………. you (do)………….. last weekend?

  - I (cycle)……………… round the lake with my friends.. Then I (watch) ………..TV in the afternoon.

  02/03/2019 |   1 Trả lời

 • 1. The 2012 Olympic Games_____ held in London.

  2, -Who________ the first man on the Moon?

  - Neil Armstrong.

  3. -I______ at the gym last Sunday, but I

  ______ not see you there.

  - No, I______ at my aunt's house.

  4. -______ you climb Mount Fansipan when you

  _____ in Sapa?

  - Yes, I____ . It____ tiring, but very interesting.  02/03/2019 |   1 Trả lời

 • dịch sang tiếng anh :

  1. Tôi có 1 chú mèo con và 3 chúa cún con

  2. tôi rất hạnh phúc khi xem phim này

  3 .Nếu như tôi ko ssi chiếc xe ô tô này thì ko khí đã trong lành rồi

  4. Nhà của tôi ở cạnh một hiệu sách lớn

  5. Tôi sẽ làm giáo viên dạy tiếng anh khi lớn lên

  02/03/2019 |   1 Trả lời

 • Hãy viết một đoạn văn bằng tiếng anh giới thiệu về bản thân mình .vui

  02/03/2019 |   2 Trả lời

 • 1. Viết 10 danh từ chỉ nghề nghiệp ,đặt câu với mỗi từ đó.

  2. Viết 10 tính từ chỉ tính chất dặc điểm, đặt câu với mỗi từ đó.

  Giúp mình với nhé. Cảm ơn nhìu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Bài tập Tất cả

  02/03/2019 |   1 Trả lời

 • 1. Then Hoa................. the fan and stir-fried the beef (hot)
  2. Sugar is not an................................ food because we need it to................... ( health/ life)
  3. The nurse wanted to know my .......................... and................................ ( high/ weigh)
  4. Minh had a ........................... tooth ( pain)
  5. You must to remember to eat............................. ( sense)

  02/03/2019 |   1 Trả lời

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)