YOMEDIA

Viết 1 email nói về những việc em đã làm hoặc không làm vào kì nghỉ Tết bằng tiếng Anh

Viết 1 email nói về những việc em đã làm hoặc ko làm vào kì nghỉ Tết ( Bằng tiếng anh).

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 
 
 
 • Every year winter passed, carrying the cold of it, is bustling around preparing to welcome a fresh flowers next spring. And of course, the yellow apricot trees loaded with fresh flowers sunny Southern fibers with bright pink peach trees bring beauty cold tender for the domain are two indispensable.
  Did not know how now, beautiful golden apricot trees appeared before me at home. Just remember that brief, his grandfather brought it on when going out New Year market. Listen to your mother said, was to bring it about, it's really very small. Yet now, it was a beautiful apricot trees, charming. Radiating trunk branches each branch is a lot of fresh flowers. The petite flower buds are pink sapphire carrier shy, waiting to be uncovered. Each flower bud is a red flame, miracles brought to light last year.
  Every year the festival is bordered on two brothers with stripped leaves the airport tomorrow. Old leaves, young leaves, fallen leaves as many as sifting down, covering the whole tree. It looks like a green carpet. When stripped of all leaves, apricot trees are left bare body carrying a plate full of flower buds. nearly 29 festival, apricot trees start to grow leaves. The young leaves on the trees gradually grow tight. Foil and velvety.
  1st Year, apricot trees begin to flower. The shy bud any day now in full bloom, showing bright yellow sheet of it in the sun shimmering on New Year's. In mai petals spreading wide. Each flower has a green calyx caught at the bottom. Inh beautiful pistil, the stigma small orange yarn, mixed with yellow apricot flowers characteristic of creating beauty shimmering apricot trees. When the wind comes, apricot flowers sent away by the wind and slightly sweet fragrance of it. Ecstatic aroma, can not describe the appeal of it. And every time the wind through the surf, the gently flew off tomorrow with the wind, beautiful magical fairy paintings. When the wind settled that, the flowers come again fell to the ground, forming a carpet of gold as the sun cover.
  1st Year, three to play, choose a beautiful apricot branches into evidence at the altar grandmother. It's nothing more beautiful. It is through this that the lunar new apricot trees, the family has received many admiring eyes and admiration.
  I love this apricot tree cover IET, it has brought my family complete cosmetic beauty. It is also the beauty of the traditional homeland of Vietnam, home of the South.

  :pTet is festival important in Viet nam, It bring so big special significance with Vietnamese people when there, all the people in family will gather together and share a lot of things fun or sad from there, all people will strengthen solidarity. I love Tet because when come Tet, I also have lucky money althought I'm a adults. Special, Tet days will eat many foods I liked :D ;)

  Dịch: Mùa đông năm nào cũng trôi qua, mang theo cái lạnh của nó, đang nhộn nhịp chuẩn bị chào đón một bông hoa tươi vào mùa xuân tới. Và tất nhiên, cây mơ màu vàng được bọc bằng hoa tươi hoa nắng phía Nam với sợi hoa hồng sáng mang lại vẻ đẹp lạnh giá cho miền là hai không thể thiếu.
  Không biết làm thế nào bây giờ, cây mơ mơ vàng xuất hiện trước mắt tôi ở nhà. Chỉ cần nhớ rằng ngắn gọn, ông nội của ông đã mang nó trên khi đi ra thị trường năm mới. Nghe mẹ của bạn nói, là mang nó về, nó thực sự rất nhỏ. Tuy nhiên, bây giờ, đó là một cây mơ đẹp, quyến rũ. Chi nhánh phát sáng các nhánh cây mỗi nhánh là rất nhiều hoa tươi. Những nụ hoa nhỏ nhắn là những người mang màu hồng sapphire nhút nhát, chờ đợi để được phát hiện. Mỗi nụ hoa là một ngọn lửa đỏ, những phép lạ được đưa ra ánh sáng năm ngoái.
  Hàng năm, liên hoan được đặt trên hai anh em bị tước lá sân bay vào ngày mai. Lá già, lá non, lá rụng nhiều như sùi xuống, che cả cây. Nó trông giống như thảm xanh. Khi tước tất cả lá, cây mai được để lại cho cơ thể trần mang một tấm đầy chồi hoa. gần 29 lễ hội, cây mơ bắt đầu phát triển lá. Lá non trên cây mọc dần. Foil và nhung.
  Năm đầu tiên, cây mơ bắt đầu nở hoa. Nụ cười e ngại ngày nào cũng nở rộ, cho thấy tấm lá vàng sáng rực của nó trong ánh nắng mặt trời lấp lánh vào ngày đầu năm mới. Trong cánh hoa lan lan rộng. Mỗi hoa có một cánh xanh đâm vào phía dưới. Inh nhụy hoa xinh đẹp, sợi dệt màu đen nhỏ xíu, pha trộn với hoa mai màu vàng đặc trưng của việc tạo ra những cây mai mọc đẹp. Khi gió đến, hoa mai bị gió thổi và hương thơm ngọt ngào của nó. Hương thơm dịu, không thể mô tả sự hấp dẫn của nó. Và mỗi khi gió lướt sóng, nhẹ nhàng bay đi vào ngày mai với gió, tranh cổ tích huyền ảo tuyệt đẹp. Khi gió lắng xuống, hoa trở lại rơi xuống mặt đất, tạo thành một tấm thảm bằng vàng như mặt trời.

  Năm đầu tiên, ba để chơi, chọn một chi mai đẹp thành bằng chứng tại bà bàn thờ. Không có gì đẹp hơn. Đó là nhờ cây mơ mai mới, gia đình đã nhận được rất nhiều đôi mắt ngưỡng mộ và ngưỡng mộ.
  Tôi yêu cây mai này bao gồm IET, nó đã mang lại cho gia đình tôi vẻ đẹp mỹ phẩm hoàn chỉnh. Đây cũng là vẻ đẹp của quê hương truyền thống Việt Nam, quê hương của miền Nam.

  Tet là một lễ hội quan trọng ở Việt Nam, nó mang lại ý nghĩa rất lớn với người Việt Nam, khi đó, tất cả mọi người trong gia đình sẽ tập hợp lại và chia sẻ rất nhiều điều thú vị hoặc buồn từ đó, mọi người sẽ củng cố tình đoàn kết. Tôi yêu Tết vì khi đến Tết, tôi cũng có tiền may mắn mặc dù tôi là một người lớn. Đặc biệt, những ngày Tết sẽ ăn nhiều đồ ăn tôi thích.

    bởi Nguyễn Phạm Tuyền 26/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Bài 2: Hoàn thành các câu sau:

  1. A: “There's someone at the door.”

  B: “I _________________________ (get) it.”

  2. Joan thinks the Conservatives ________________ (win) the next election.

  3. A: “I’m going to move my house tomorrow.”

  B: “I _________________________ (come) and help you.”

  4. If she passes the exam, she _________________________ (be) very happy.

  5. I _________________________ (be) there at four o'clock, I promise.

  6. A: “I’m cold.”

  B: “I _______________________ (turn) on the fire.”

  7. A: “She's late.”

  B: “Don't worry she _________________________ (come).”

  8. The meeting _________________________ (take) place at 6 p.m.

  9. If you eat all of that cake, you _________________________ (feel) sick.

  10. They _________________________ (be) at home at 10 o'clock.

  26/02/2019 |   1 Trả lời

 • Topic 1 : Describing a person - Miêu tả một người

  Topic 2 : Sport and pastime activities - Hoạt động thể dục thể thao

  Topic 3 : Weather and seasons - Thời tiết và mùa

  Topic 4 : Summer vacation plans - Kế hoạch kỳ nghỉ hè

  02/04/2019 |   2 Trả lời

 • "i would like to go abroad for study when i finish this course" Nam said

  chuyển sang câu gián tiếp

  26/02/2019 |   1 Trả lời

 • Hoàn thành câu sau với dạng so sánh hơn của tính từ

  This dress/ cheap/ that one? - No, it isn't

  26/02/2019 |   3 Trả lời

 • 1. choose the bét answer :

  1. she has ... friends in thí city .

  a. a little b. little c. a few d.fewer

  2. one ... of our new house is that it has no garden

  a. disadvantage b. dislike c. complaint d. advantage

  3. we often work ... two hours to reach the top of the mountain

  a. for b. of c. on d. at

  4. hoa is sick today, ... she can't go to school

  a. because b. so c. anf d. but

  5. that ... sells very fresh vegetable .

  a. naker b. bookshop c.butcher d. supermarket

  6. it's ... to drive so fast .

  a. endanger b. dangerous c. danger d. dangerously

  7. i always to help my mom do the...

  a. house work b. housework c. house and work d. workhouse

  8. ... is john going to spend his holidays with ?

  a. why b. who c. what d. whose

  9. business people usually ... hands when they first meet

  a. have b. shake c. clock d. hold

  10. i speak english ... than others

  a. better b. the best c. gooder d. the good

  11. english ... difficult but i like learning english so much

  a. are b. is c. has d.do

  12. my children are really looking forward ... christmas

  a. at b. on c. for d. to

  13. where can i ... a bus to the cinema ?

  a. take b. catch c. ask d.phone

  14. listen ! the news on the radio ... very interesting

  a. are b. is c. was d. were

  15. a. few b. little c. a little d. a few

  26/02/2019 |   1 Trả lời

 • Talk about your family.

  26/02/2019 |   1 Trả lời

 • Put the verbs in brackets in the correct tense form .

  1 School ( finish ) ............................... at 4.30 p.m every day .

  2 . .......................... you often ( eat ) ...................... lunch in he school canteen ?

  3 . Where ..................... you ( be ) ................................ , Phong ?

  I'm upstairs . I ( do ) ........................... my homework .

  4 . It 's warm today . I ( not want ) ............................ ( stay ) ................................. at home now.What about ( go ) ............................... swimming in the river ?

  5 . Listen ! .......................... they ( sing ) .......................... in the classroom ?

  6 . My family likes ( spend ) ............................. our summer holidays at the seaside .

  26/02/2019 |   1 Trả lời

 • Correct the sentences according to the information in 1 above.

  1.Duy doesn's live near here.

  2.Duy does like his new school.

  3.Vy and Duy walk to school.

  4.Mrs Quang teaches Duy science.

  5.At break time,Phong plays football.

  21/08/2019 |   1 Trả lời

 • chuyên danh tu sang sô nhieu

  luggage :

  a quiz :

  a key :

  an ox:

  26/02/2019 |   1 Trả lời

 • Find the odd one out

  1. A. beat B. meat C. great D. seal

  2. A. receive B. sheep C. finish D. complete

  3. A. capital B. Vietnamese C. please D. argee

  4. A. pleasant B. bean C. sea D. peaceful

  5. A. museum B. Key C. expensive D. she

  21/08/2019 |   4 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)