ON
YOMEDIA
VIDEO

how many ways of reading these questions?

Bµi 3: Cã bao nhiªu c¸ch ®äc ë phÇn ®-îc g¹ch ch©n cña c¸c tõ sau:( 1,5 ®iÓm) 1. orange wrote won do _______ 2. cake grape orange water _______ 3. lemon get decide mineral _______ 4. weekend meet engineer beer _______ 5. under uncle music lunch _______ 6. in nice behind like _______ Bµi 4:KÕt hîp 1 c©u hái ë cét A víi 1 c©u tr¶ lêi ë cét B cho phï hîp (1,5®iÓm) A B Tr¶ lêi 1. They rarely watch ........................... a. to school ? 1__ 2. Why do you want .......................... b. in my class. 2__ 3. There are twenty girls.................... c. longer than yours 3___ 4. My ruler is .................................... d. telivision in the morning. 4__ 5. How far is it from your house........ e. to visit Ho Chi Minh City? 5__ 6. What’ s the weather like .............. f. in Thai Binh to day ? 6__
Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Bài 3:Có bao nhiêu cách đọc ở phần được gạch chân của các từ sau.

  1.2 cách

  2.3 cách

  3.3 cách

  4.2 cách

  5.2 cách

  6.2 cách

    bởi Hoàng Sinh 09/09/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1