Hoàn thành câu: The car is red - It .........................

bởi minh vương 27/11/2018

I . Hoàn thành câu thứ 2 sao cho câu có cùng nghĩa với câu đã cho

1. The car is red - It .........................

2. Lan and Mai often walk to school every morning - Lan and Mai often ...........................

3. What about taking some photos ? - Why ...................

II. Comparative and Superlative of adjective

1. Minh/short/Lan

2. No one in the class/tall/Alison

3. These books / new / those books.

4. This ruler / not / long / that pen

5. Iron / useful / gold

6. Ho Chi Minh City / big city in Viet Nam

7. Tai / fat student / in his class

III. Comepelete the sentences

1. He / swim / every day

2. Ba / jog / every day ?

3. Mai / play badminton / every afternoon

4. The children / play volleyall / the moment

5. She / often / do aerobics / her free time

6. Nam / sometimes / play table tennis

7. My father / play tennis / hís free time

8. His friends / swim / now

9. He feel / tired / now

10. Miss Vui / never / eat / vegetables / her dinner

Câu trả lời (1)

 • I . Hoàn thành câu thứ 2 sao cho câu có cùng nghĩa với câu đã cho

  1. The car is red - It is a red car

  2. Lan and Mai often walk to school every morning - Lan and Mai often go to school on foot

  walk = on foot = đi bộ

  3. What about taking some photos ? - Why don't you take some photos ?

  II. Comparative and Superlative of adjective

  1. Minh/short/Lan

  => Minh is shorter than Lan

  Cấu trúc: S1 + be/ V + adj / adv + er + than + S2

  2. No one in the class/tall/Alison

  => Alison is the tallest in the class

  Cấu trúc: S + be /V + the + adj / adv + est

  3. These books / new / those books.

  => These books are newer than those books

  4. This ruler / not / long / that pen

  => This ruler is not longer than that pen

  5. Iron / useful / gold

  => Iron is more useful than gold

  Cấu trúc: S1+ be /V + more + adj/adv +than +S2

  6. Ho Chi Minh City / big city in Viet Nam

  => Ho Chi Minh City is the biggest city in Viet Nam

  7. Tai / fat student / in his class

  => Tai is the fattest student in his class

  III. Comepelete the sentences

  1. He / swim / every day

  => He swims every day

  2. Ba / jog / every day ?

  => Does Ba jog every day ?

  3. Mai / play badminton / every afternoon

  => Mai plays badminton every afternoon

  4. The children / play volleyall / the moment

  => The children are playing volleyball at the moment

  5. She / often / do aerobics / her free time

  => She often does aerobics in her free time

  6. Nam / sometimes / play table tennis

  => Nam sometimes plays table tennis

  7. My father / play tennis / hís free time

  => My father plays tennis in his free time

  8. His friends / swim / now

  => His friends are swimming now

  9. He feel / tired / now

  => He is feeling tired now

  10. Miss Vui / never / eat / vegetables / her dinner

  => Miss Vui never eats vegetables in her dinner

  bởi Hiếu Trần 27/11/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan