ON
YOMEDIA
VIDEO

dùng từ gợi ý để viết thành câu hoàn chỉnh

dùng từ gợi ý để viết thành câu hoàn chỉnh 

 1. I/ at /go / to school / on weekends 

2 Why / you/ listen / to muse/ loudly / now?

3. They / not like / beer and wire

4. He / often / have / break fast / late

5. You /do / the house work / at the moment ? 

6. Tim / never / come / lat for school 

7. The girls / eat / break fast at the can teen / now

8. I / do / my home work / at present

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (4)

 
 
 
 • 1. I don 't go to school on weekends
  2. Why do n't you listen to muse loudly now?
  3. They don't like beer and wine
  4. He often has break fast late
  5. Are you doing the house work at the moment?
  6. Tim never comes late for school
  7. The girls are eating break fast at the canteen now
  8. I am doing my home work at present

    bởi Lê Trần Khả Hân 17/12/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • 1/ I don't go to school on weekends.

  2/ WHy don't you listen to muse loudly now?

  3/They don't like beer and wine.

  4/He often has breakfast late.

  5/Are you doing the house work at the moment?

  6/Tim never comes late for school.

  7/The girls are eating breakfast at the canteen now.

  8/I am doing my homework at the present.

    bởi Ngô Huỳnh Anh 19/12/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Điền vào chỗ chấm :

  1. ............ those boys ................ well in the team ? ( play )

  2. My children ................ to the park by bike. ( not go )

  3. Their father .................. in a factory. ( work )

  4. ............... the bird ................. outside every early morning ? ( sing )

  Bạn nào làm đúng, Mk cho 1 like !

  15/12/2018 |   13 Trả lời

 • viết một đoạn văn ngắn thôi miêu tả về bạn thân nhất ở trường (80-100word)

  14/12/2018 |   9 Trả lời

 • viết một đoạn văn tả về bạn thân nhất ở trường (80-100 word)

  14/12/2018 |   5 Trả lời

 • answer about you

  1:how many students are there in your class?

  2:how do you go to school?

  14/12/2018 |   26 Trả lời

 • Rewrite each of the following sentences in another way so that it means almost the same as the sentence printed before it.( Viết lại mỗi câu sau đây theo cách khác sao cho có nghĩa gần giống với câu được in trước nó. )

  1. His school has three floors

  ► There ........................................................................

  2. The vegetable garden is behind their house.

  ► Their house ................................................................ ( front )

  3. Tom goes to work at seven fifteen.

  ►  Tom goes to work at ..................................................... ( a quarter )

  4. We don' t walk to the park.

  ►  We ......................................................... ( foot )

  5. She takes a bus to school every day.

  ►  She ......................................................... ( by bus )

  6. She does not ride a bike to school.

  ►  She ............................................................ ( riding )

  7. Their school is not to the left of their houses.

  ►  Their houses ............................................................... ( right )

  8. Their houses are not far from their school.

  ►  Their school ............................................................. ( near )

  9. My house is among many stores.

  ►  Many ................................................................... ( around )

  10. The bookstore is to the right , and the bakery is to the left of Lan' s house.

  ►  Lan' s house ............................................................................... ( between )

   

   

  14/12/2018 |   3 Trả lời

 • A. coffee   B. see   C. agree   D. free

  12/12/2018 |   26 Trả lời

 • It's wrong of you to do this. This .... never happen again.

  A. does   B. would   C. will   D. must

  Thanksssssangel

  12/12/2018 |   18 Trả lời

 • write a list what you should and shouldn't do on tet holiday

  10/12/2018 |   4 Trả lời

 • Thanks a lot!heart

  10/12/2018 |   19 Trả lời

 • 1.Do you we need play sports? Why?

  2.How do you feel?

  09/12/2018 |   13 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1