Hỏi đáp Tin Học Lớp 11

Hỏi đáp Tin Học

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

 • Nguyễnn Thuu Huyềnn

  các bạn giúp mình với ạ >.<...help meeee

  1. viết chương trình nhập vào số nguyên dương N từ bàn phím (N<=1000).hãy tính và in ra màn hình tổng,tích của các số cHẴN từ  đến N

  2. TÍNH tổng S=1+1/2=1/3+ 1/4+...1/n (cho đến khi 1/n <= 0.0001)

  3. nhập vào một dãy n số nguyên A[1],A[2],...A[n].đọc ra màn hình các thông tin:

  a.số lượng các số hạng dương và tổng của các số hạngdương

  b.số lượng các số hạng âm và tổng của các số hạng âm

  4. a.viết chương trình nhập xâu từ bàn phím rồi in nó theo thứ tự ngược lại

  b.viết chương trình nhập vào từ bàn phím và đưa ra màn hình xâu thu được từ nó sau khi loại bỏ hết các dấu cách

  5. một file văn bản có tên DATA.TXT lưu trữ số liệu của một mảng n số và có dạng :

  dòng đầu tiên của DATA ghi số n

  dòng tiếp theo của file ghi n số,các số cách nhau tối thiểu một dấu cách

  viết chương trình nhập số liệu của dãy trên vào mảng và in ra dữ liệu của mảng trên

  6.viết chương trình con  là hàm tính giai thừa cúa một số nguyên dương N

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoàng Anh Trường

  1. Số liệu được nhập từ một file văn bản INPUT.TXT và có dạng sau:

  - Dòng đầu tiên ghi số tự nhiên N (N <20).

  - N dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi một dãy số, các số cách nhau bởi dấu cách. Số lượng phần tử của các dãy có thể khác nhau.

  Viết chương trình nhập số liệu từ file trên, sắp xếp n dãy trên theo thứ tự tăng dần và ghi kết quả ra file OUTPUT.TXT có dạng tương tự như file nhập liệu.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thuy Thuy

  cho dãy P gồm n phần tử kiểu nguyên (n<=1000) viết chương trình nhập vào n và dãy P. Đếm và thông báo ra màn hình số lượng của các số âm trong dãy

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Pi Phạm

  Chương trình con?

  bởi Pi Phạm 22/04/2019

  phần nào có thể không có trong một chương trình con

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hương Híp

   ngật vào từ bán phím 3 số a,b,c ; sử dụng chương trình con 

  1) tìm giá trị lớn nhất của 3 số 

  2) sắp xếp 3 số theo dẫy tăng

  3) tính chu vi tam giác có 3 cạch a,b,c

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tuấn Anh Nguyễn

  Viết chương trình nhập vào n số nguyên dương (n<=100) và n được nhập từ bàn phím. Tính theo các yêu cầu sau, xuất kết quả ra màn hình

  • Tổng các phần tử chẵn, lẻ
  • Đếm số phần tử chẵn, lẻ
  • Tính trung bình cộng số chẵn và lẽ
  • Tính tổng các số chia hết cho một số nguyên k (k được nhập từ bàn phím)
  • (Lưu ý: Sử dụng chương trình con để viết chương trình)

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Như

  Câu 1: Nhập vào 1 dãy số nguyên gồm N số nguyên a1, a2....aN (giả sử N<=100). Hãy đếm xem trong dãy số nguyên đó có bao nhiêu số chẵn, sau đó tính tổng các số chẵn đó
  Câu 2: Nhập vào 1 xâu kí tự, kiểm tra xem xâu đó có phải là xâu đối xứng (palindrome) hay không, sao đó đếm xem trong xâu đó có bao nhiêu kí tự không phải là số?
  Bạn nào giúp mình với

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thân Yến

  VD3 trên này nè

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Rùa Pin

  viết chương trình nhập giá trị cho các phần tử trong mảng tính và in ra màn hình tổng của các phần tử là số nguyên dương N=5

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Duc

  lập trình nhập vào từ bàn phím 1 số nguyên dương m và dãy b gồm m số nguyên b1,b2,..bm các số nguyên (m<=200). sắp xếp dãy b trở thành dãy giảm dần và in dãy đã được sắp xếp

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lan Anh

  Viết ct nhập vào 1 xâu.in ra xâu ngược và loại bỏ dấu cách. Cho biết các lí tự ở vị trí lẻ là kí tự gì? 

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lan Anh

  Viết ct nhập vào 1 xâu.in ra xâu ngược và loại bỏ dấu cách. Cho biết các lí tự ở vị trí lẻ là kí tự gì?

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy