Xác định cấu hình e của X,Y và xác định vị trí của A, B trong bảng tuần hoàn.

bởi Nguyễn Ngọc Phương Vy 23/10/2018

Câu 1.X,Y là hai nguyên tố ở cùng một nhóm A và thuộc hai chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn. Tổng số proton trong hai hạt nhân nguyên tử X,Y bằng 32.Viết cấu hình e của X,Y, các ion mà X,Y có thể tạo thành.

Câu 2. Hai nguyên tố A và B ở hai phân nhóm chính liên tiếp trong bảng tuần hoàn. A thuộc nhóm VIA. Ở trạng thái đơn chất, A và B phản ứng với nhau.Tổng số p trong hạt nhân nguyên tử A và B là 17. Viết cấu hình e của A và B.Xác định vị trí của A và B trong bảng tuần hoàn.

(Mình không biết nên áp dụng cách thức gì để giải bài này, mong các bạn giúp giùm)

Câu trả lời (1)

 • 1/X , Y thuộc 1 nhóm A và ở 2 ckì liên tiếp 

  Vì px +py = 32

  => X, Y thuộc 2 ckì nhỏ

  Gỉa sử py>px, ta có py-px =8

  Gỉai 2 pt được : px = 12, py = 20

  X: 1s22s22p63s, ion: X- , X2- , X3-

  Y:  1s22s22p63s23p64s2 , ion Y+, Y2+ , Y3+

  2/ A thuộc nhóm VIA => A là PK có Elnc của A = 6

  Ở dạng đơn chất A, B pứ nên B là Kim loại => Elnc của B bằng 1 hoặc 2 hoặc 3

  *Biện luân CHE của A: có 2 TH

  Vì pA +pB = 17 => pA < 17, elnc = 6

  TH1: A: 1s22s22p4 => pA = 8 => pB = 11 

  A: ô 8, ckì 2, nhóm VIA

  B : ô 11 , ckì 1 nhóm VIA

  TH2: A: 1s22s22p63s23p4 => pA = 16 => pB = 1 (Loại)

  bởi Nhược Hi 28/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Lê Minh

  Oxxit của 1 nguyên tố R có phần trăm khối lượng oxi trong phân tử là 50%.Xác định ngto R và CT của oxi ,đây là oxit cao nhát của R.

 • Nguyễn Trung Thành

  một hợp chất có 1 nguyên tủ Z liên kết với 2 nguyên tủ oxi. nguyên tố oxi chiếm 50% về khối lượng. tính ptk của hợp chất và tìm cthh của hợp chất đó

 • Lan Anh

  Công thức phân tử của hợp chất khí tạo bởi nguyên tố R và hiđrô là RH3 . Trong oxit mà R có hoá trị cao nhất thì oxi chiếm 74.07% về khối lượng. Nguyên tố R là

 • Lê Viết Khánh

  Giup ml với

  X và Y là hai nguyên tố thuộc cùng nhóm A và 2 chu kì liên tiếp trong bảng hệ thống tuần hoàn. Tổng số các hạt mang điện tích trong nguyên tử X và Y là 52.Xác định sso thứ tự của X và Y, nhóm mấy, chu kì mấy?

 • Nguyễn Sơn Ca

  có hỗn hợp A gồm 2 muối CO3 của 2 kim loại kế tiếp trong phân nhóm 2A . hòa tan 3.6g A trong HCl -> khí B . hấp thụ khí b bởi 3 lít Ca(OH)2 0.015M tạo ra 4g kết tủa . hai kim laoij đó là ???

 • Nguyễn Ngọc Phương Vy

  Câu 1.Cho 3,1 gam hỗn hợp hai kim loại kiềm ở hai chu kì liên tiếp tác dụng hết với nước,ta thu được 1,12 lit khí ở đktc.Xác định hai kim loại.

  Câu 2. Cho 2 gam hỗn hợp hai kim loại (ở hai chu kì liên tiếp và thuộc nhóm IIA) tác dụng hết với dung dịch H2SO4 10% rồi cô cạn thu được 8,72 gam hỗn hợp muối khan. Xác định hai kim loại và tính khối lượng dung dịch H2SO4 đã dùng?

 • Phạm Lê Ngọc Mai

  X là kim loại thuộc nhóm 2A. Cho 1,7 gam hỗn hợp gồm 2 kim loại X và Zn tác dụng với lượng dư dung dịch HCl,sinh ra 0,672 lít H2 (ĐKTC). Mặt khác khi cho 1.9 gam X tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng thì thể tích H2 sinh ra chưa đến 1,12 lít .Xác định kim loại X.

 • Phạm Lê Ngọc Mai

  Có 5,56 gam hỗn hợp A gồm Fe và kim loại M(hóa trị n). Chia A làm 2 phần bằng nhau                                   Phần 1 : Hòa tan hết trong dung dịch HCl được 1,568 lít khí H2 .                                                               Phần 2 : Hòa tan hết trong dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được 2,016 lít khí SO2.                                        Viết các phương trình phản ứng và xác định tên kim loại M.Các khí đo ở đktc.

 • Linh Mai
  Một nguyên tố R có công thức hợp chất với hidro là RH. Trong oxit bậc cao nhất, R chiếm 74,3℅ theo khối lượng.Xác định tên nguyên tố R