Tính % khối lượng trong hỗn hợp đầu biết cho m gam (Al, Al2O3 và Cu) tác dụng với H2SO4 loãng dư?

bởi Nguyễn Anh Hưng 12/04/2019

Cho m gam hỗn hợp gồm Al, Al2O3 và Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư. Sau phản ứng thu được 12,8 gam chất rắn màu đỏ; 6,72 lít khí ở đktc và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 68,4 gam muối khan.

a) Tính % khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp đầu.

b) Tính khối lượng H2SO4 đã dùng biết axit đã dùng dư 20%

Câu trả lời (1)

 • nH2=6,72/22,4=0,3(mol)

  2Al+3H2SO4--->Al2(SO4)3+3H2(1)

  0,2____0,3______0,1________0,3

  Al2O3+3H2SO4--->Al2(SO4)3+3H2O(2)

  mAl=0,2.27=5,4(g)

  mAl2(SO4)3(1)=0,1.342=34,2(g)

  =>mAl2(SO4)3(2)=68,4-34,2=34,2(g)

  =>nAl2(SO4)(2)=34,2/342=0,1(mol)

  Theo pt (2):nAl2O3=nAl2(SO4)3=0,1(mol)\

  =>mAl2O3=0,1.102=10,2(g)

  =>mhh=10,2+12,8+5,4=28,4(g)

  =>%mCu=12,8/28,4.100%=45%

  %mAl=5,4/28,4.100%~19%

  %mAl2O3=100%-45%-19%=36%

  b)

  \(\Sigma nH2SO4\)=0,3+0,3=0,6(mol)

  =>mH2SO4=0,6.98=58,8(g)

  =>mH2SO4 cần dùng=58,8+58,8.20%=70,56(g)

  bởi Phạm Hà Anh 12/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan