Tính khối lượng kết tủa tạo thành

bởi Nguyễn Tiểu Ly 10/11/2018
Cho m gam Fe vào 200ml dd H2SO4 2M thu được 3,36 l khí và dd A. a/ Tính m b/ Cho từ từ dd BaCl2 đến dư vào dd A. Tính khối lượng kết tủa tạo thàn

Câu trả lời (1)

 • a/

  n\(_{H_2SO_4}=0,2.2=0,4\left(mol\right)\)

  \(n_{SO_2}=\dfrac{3,36}{22,4}=0,15\left(mol\right)\)

  \(Fe+H_2SO_4\rightarrow FeSO_4+H_2\uparrow\)

  bđ: 0,4 (mol)

  pư: 0,15 0,15 0,15 0,15 (mol)

  dư: 0 0,25 0 0 (mol)

  m\(_{Fe}=0,15.56=8,4\left(g\right)\)

  b/

  \(H_2SO_4+BaCl_2\rightarrow BaSO_4\downarrow+2HCl\)

  0,25 0,25 (mol)

  \(FeSO_4+BaCl_2\rightarrow BaSO_4\downarrow+FeCl_2\)

  0,15 0,15 (mol)

  n\(_{BaSO_4}=0,25+0,15=0,4\left(mol\right)\)

  \(m_{BaSO_4}=0,4.233=93,2\left(g\right)\)

  bởi Việt Phong 10/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan