ADMICRO

Tính C% HCl biết 60,5g hỗn hợp Zn và Fe tác dụng với 200g HCl?

bởi Trần Thị Trang 08/04/2019

1. Cho 60,5g hỗn hợp hai kim loại Zn và Fe, trong đó Fe chiếm 46,289% về khối lượng tác dụng vừa đủ với 200g dung dịch HCl . a) tính C% của dung dịch HCl ban đầu và thể tích H2 thu được ở đktc, b) nồng độ phần trăm của các chất có trong dung dịch sau phản ứng

2. Cho m(g) hỗn hợp X gồm Al và Fe tác dụng vừa đủ với 250ml dung dịch H2SO4 loãng thu được 72,2g hỗn hợp muối và 12,32l khí (đktc) a) tính m, b) tính nồng độ mol dung dịch H2SO4 đã dùng, c) tính nồng độ mol của các chất tan có trong dung dịch sau phản ứng

Mình làm rồi nhưng không tự tin đáp án, các bạn giúp giùm mình với để mình so kết quả!! Pls

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Câu 2:

  a) \(n_{H_2}=\dfrac{V}{22,4}=\dfrac{12,32}{22,4}=0,55\left(mol\right)\)

  \(pthh:Fe+H_2SO_4\rightarrow FeSO_4+H_2\left(1\right)\\ \text{ }\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }x\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }x\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }x\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }x\\ 2Al+3H_2SO_4\rightarrow Al_2\left(SO_4\right)_3+3H_2\left(2\right)\\ 2y\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }3y\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }y\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }3y\)

  Từ \(\left(1\right)\)\(\left(2\right)\), ta có hệ phương trình: \(\left\{{}\begin{matrix}x+3y=0,55\\152x+342y=72,2\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,25\\y=0,1\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow m_{Fe}=n\cdot M=0,25\cdot56=14\left(g\right)\\ m_{Al}=n\cdot M=0,1\cdot27=2,7\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow m_{h^2\left(Al+Fe\right)}=14+2,7=16,7\left(g\right)\)

  b) \(n_{H_2SO_4}=x+3y=0,25+3\cdot0,1=0,55\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow C_{M\left(H_2SO_4\right)}=\dfrac{n}{V}=\dfrac{0,3}{0,25}=1,2\left(M\right)\)

  \(\text{c) }C_{M\left(FeSO_4\right)}=\dfrac{n}{V}=\dfrac{0,25}{0,25}=1\left(M\right)\\ C_{M\left(Al_2\left(SO_4\right)_3\right)}=\dfrac{n}{V}=\dfrac{0,1}{0,25}=0,4\left(M\right)\)

  bởi Nguyễn Hoàng Nhi 08/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy
VALUEIMP

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

VALUEIMP