Tìm số khối

bởi Khã Quyên ngày 27/09/2017

Giúp mình với mình cần nhanh ạ                                                                                                                                

Hợp chất M2X có tổng số hạt nhân trong phân tử là 116 trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 36. Khối lượng nguyên tử X lớn hơn M là 9. Tổng số hạt (p,n,e) trong X2- nhiều hơn trong M+ là 17 hạt. Tìm soosnkhoios của M và X?

Câu trả lời (1)

 • vì trong phân tử A có tổng số hạt là 116 nên ta có phương trình: 
  2 (2Zm + Nm) + 2Zx + Nx =116 <=> 2 (2Zm + Zx) + 2Nm + Nx = 116 (1) 
  vì trong phân tử A, tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 36 nên ta có phương trình: 2 (Zm + Zx) - (2Nm + Nx) = 36 (2) 
  từ (1) và (2) ta có hệ phương trình: 2 (2Zm + Zx) + 2Nm + Nx = 116 
  2 (2Zm + Zx) - (2Nm + Nx) = 36 
  <=> 2Zm + Zx = 38 
  2Nm + Nx = 40 (I) 
  vì tổng số hạt trong X^2- nhiều hơn trong nguyên tử M+ là 17 nên 
  2Zx + Nx +2 = 2Zm + Nm -1 +17 
  <=> 2 (Zx - Zm) + Nx -Nm =14 (3) 
  vì khối lượng của X nhiều hơn của M là 9 nên: 
  Nx + Zx = Zm + Nm +9 
  <=> Zx - Zm + Nx - Nm =9 (4) 
  từ (3) và (4) ta có hệ phương trình và giải ra ta được: 
  <=> Zx - Zm = 5 
  Nx - Nm =4 (II) 
  từ (I) và (II) gộp lại ta có 2 hệ phương trình: 
  <=> 2Zm + Zx = 38 <=> Zm = 11 
  -Zm + Zx =5 Zx = 16 
  <=> 2Nm + Nx = 40 <=> Nm = 12 
  -Nm + Nx = 4 Nx = 16 
  vậy ta có số khối của M là: Am = 23 => Na 
  số khối của X là: Ax = 32 => S

  bởi Nhat nheo ngày 29/09/2017
  Like (1) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan

 • Hương Lan

  1) Viết cấu hình e của nguyên tố có:

  a) Z=35

  b) Z=29

  2) Lớp M có bao nhiêu phân lớp? Chia tối đa bao nhiêu e?

 • Hà Nhân

  Bài​ 1 Nguyên tử có​ bá​n kính​ là​ 1,44 Å​. Khối​ lươợng​ mol của​ nguyê​n tử​ X là​ 197. Cá​c nguyê​n tử​ X chiế​m 74 % thể​ tíc​h tinh thể​ còn​ lại​ là​ khe trống​. Khối​ lươợng​ riê​ng của​ X là​ ?
  ​Bài​ 2: CHo á​n kính​ nguyê​n tử​ của​ nguyê​n tố​ vàng​ là​ 1,447. 10^​-8 cm, Khối​ lượng​ riê​ng của​ vàng​ là​ 19,32 g/cm^3 và​ khối​ lượng​ nguyê​n tử​ vàng​ llaf196,97 .COi nguyê​n tử​ vàng​ có​ dạng​ hình​ cầu​. TÍn​h đ​ộ​ đ​ặt​ khít​ của​ tinh thể​ vàng
  ​(Giai chi tiết​ dùm​ mình​ nha :D

 • Việt Hoàng Trịnh

  đề bài:

  1.Nguyên tử của nguyên tố A có tổng số hạt cơ bản là 60, trong hạt nhân số hạt mang điện bằng số hạt không mang điện. Nguyên tử nguyên tố D có 11 electron p. Nguyên tử nguyên tố E có 4 electron và 6 electron độc thân

  a) Dựa trên cấu hình electron, cho biết vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn

  b)So sánh và giải thích bán kính nguyên tử và ion A,A2+,D-

  2.vẽ mô hình và cách tiến hành điều chế HCl bằng những hóa chất và dụng cụ đơn giản có sẵn trong phòng thí nghiệm sao cho an toàn. ghi rõ các các chú thích cần thiết

  3.Sục khí Clo vào dung dịch NaOH loãng thu được dung dịch A , hòa tan I2 vào dung dịch NaOH loãng thu được dung dịch B(các thí nghiệm thực hiện ở nhiệt độ phòng)                                                   a)Viết phương trình hóa học của các phản ứng và rút ra nhận xét                                                                                                                 

  b)Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng xảy ra khi cho lần lượt dung dịch hỗn hợp Hcl và FeCl2, dung dịch Br2,H2O2 vào dung dịch A,(không có Clo dư)

 • thủy tiên

  Help me....

  Một hợp chất được tạo thành từ các ion M+ và X22-. Trong phân tử của M2X2 có tổng số hạt proton, nơtron và electron là 164. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 52. Số khối của M lớn hơn số khối của X là 23 đơn vị. Tổng số hạt electron trong M+ nhiều hơn trong X22- là 7 hạt. Xác định các nguyên tố M, X và viết công thức của phân tử M2X2.

 • Van Tho

  Mong mn giúp mình câu này vs. nhé laughlaugh

  Một hợp chất có công thức là MAx, trong đó M chiếm 46,67% về khối lượng. M là kim loại, A là phi kim ở chu kì 3. Trong hạt nhân của M có n - p = 4, trong hạt nhân của A có n’ = p’. Tổng số proton trong MAx là 58. Xác định công thức của MAx

 • Hạnh Siro

  Giup mk 3 bài này vs

   

   

   

 • Nguyễn Trà Long

  Khó quá đi mất, Ai giúp em vs

  Hợp chất A được tạo thành từ ion M+ và ion X2-. Tổng số 3 loại hạt trong A là 140. Tổng số các hạt mang điện trong ion M+ lớn hơn tổng số hạt mang điện trong ion X2- là 19. Trong nguyên tử M, số hạt proton ít hơn số hạt nơtron 1 hạt; trong nguyên tử X, số hạt proton bằng số hạt nơtron. Số p trong M và X lần lượt là:

 • Quynh Nhu

  Một câu hạt cơ bản của nguyên tử, mn giúp với nha.

  Hợp chất A có công thức MX(x) trong đó M chiếm 46,67% về khối lượng. M là kim loại, X là phi kim ở chu kì 3. Trong hạt nhân của M có n -  p = 4. Trong hạt nhân X có n' = p'. Tổng số p trong MX(x) là 58. 
  a. Xác định số thứ tự, viết cấu hình electron của X. 
  b. Xác định tên, số khối của M. 

 • Tra xanh

  Hợp chất M có công thức AB3. Tổng số hạt proton trong phân tử M là 40. Trong thành phần hạt nhân của A cũng như B đều có số hạt proton bằng hạt notron. A thuộc chu kì 3 trong bảng tuần hoàn. 
  a. Xác định A và B. Viết cấu hình e của A và B 
  b. Xác định các liên kết có trong phân tử AB3 
  c. Mặt khác ta cũng có ion (AB3)2- . Trong các PUHH của AB3 chỉ thể hiện tính oxi hóa còn (AB3)2- vừa thể hiện tính oxi hóa vừa thể hiện tính khử. Hãy giải thích hiện tướng trên và cho ví dụ minh họa.

 • bala bala

  Làm ơn giúp mình câu này nha. Cảm ơn mí bạn.

  Ion X- có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 4s24p6.

  1. Hãy viết cấu hình electron của X, xác định số electron độc thân trong một nguyên tử X.

  2. Dựa vào cấu hình electron hãy xác định vị trí của X trong bảng HTTH, giải thích.

  3. Nêu tính chất hoá học của X, viết phương trình phản ứng minh họa.