Tìm số khối

bởi Khã Quyên 27/09/2017

Giúp mình với mình cần nhanh ạ                                                                                                                                

Hợp chất M2X có tổng số hạt nhân trong phân tử là 116 trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 36. Khối lượng nguyên tử X lớn hơn M là 9. Tổng số hạt (p,n,e) trong X2- nhiều hơn trong M+ là 17 hạt. Tìm soosnkhoios của M và X?

Câu trả lời (1)

 • vì trong phân tử A có tổng số hạt là 116 nên ta có phương trình: 
  2 (2Zm + Nm) + 2Zx + Nx =116 <=> 2 (2Zm + Zx) + 2Nm + Nx = 116 (1) 
  vì trong phân tử A, tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 36 nên ta có phương trình: 2 (Zm + Zx) - (2Nm + Nx) = 36 (2) 
  từ (1) và (2) ta có hệ phương trình: 2 (2Zm + Zx) + 2Nm + Nx = 116 
  2 (2Zm + Zx) - (2Nm + Nx) = 36 
  <=> 2Zm + Zx = 38 
  2Nm + Nx = 40 (I) 
  vì tổng số hạt trong X^2- nhiều hơn trong nguyên tử M+ là 17 nên 
  2Zx + Nx +2 = 2Zm + Nm -1 +17 
  <=> 2 (Zx - Zm) + Nx -Nm =14 (3) 
  vì khối lượng của X nhiều hơn của M là 9 nên: 
  Nx + Zx = Zm + Nm +9 
  <=> Zx - Zm + Nx - Nm =9 (4) 
  từ (3) và (4) ta có hệ phương trình và giải ra ta được: 
  <=> Zx - Zm = 5 
  Nx - Nm =4 (II) 
  từ (I) và (II) gộp lại ta có 2 hệ phương trình: 
  <=> 2Zm + Zx = 38 <=> Zm = 11 
  -Zm + Zx =5 Zx = 16 
  <=> 2Nm + Nx = 40 <=> Nm = 12 
  -Nm + Nx = 4 Nx = 16 
  vậy ta có số khối của M là: Am = 23 => Na 
  số khối của X là: Ax = 32 => S

  bởi Nhat nheo 29/09/2017
  Like (1) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Các câu hỏi có liên quan

 • Nguyễn Thủy

  Một số nguyên tố có cấu hình electron của nguyên tử như sau:

  1s22s22p4;                                   1s22s22p3;

  1s22s22p63s23p1;                           1s22s22p63s23p5.

  a) Hãy xác định số electron hóa trị của từng nguyên tử.

  b) Hãy xác định vị trí của chúng (chu kì, nhóm) trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

 • Dương Quá

  a) Thế nào là lớp và phân lớp electron ? Sự khác nhau giữa lớp và phân lớp electron ?

  b) Tại sao lớp N chứa tối đa 32 electron.

 • Lê Chí Thiện

  Giúp mình giải bt này với

  Để hòa tan1,6 g một hiđroxit kim loại R hóa trị || cần dùng 1, 46 g HCL

  a) xác định kim loại R

  b ) viết cấu hình e của R biết R có số P = N

 • Bánh Mì

  đề bài :" một nguyên tử R có tổng số hạt là 34, trong đó số hạt mang điện gấp 1,833 lần số hạt không mang điện.

  a) tìm số hạt p,e,n và số khối của nguyên tử R

  b)viết cấu hình electron của R theo 4 cách.

  c) xác định loại nguyên tố R, giải thích?

  d)nguyên tố R là nguyên tố kim loại, phi kim, hay khí hiếm giải thích?

  e) để đạt cấu hình e bền của khí hiếm R có khuynh hướng cho hay nhận e, viết cấu hình e của ion mà r có thể tạo thành

 • Phan Thiện Hải

  Tổng số hạt proton, nơtron, electron của nguyên tử của một nguyên tố thuộc nhóm VIIA là 28.

  a) Tính nguyên tử khối.

  b) Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố đó.

 • thủy tiên

  Một nguyên tố thuộc chu kì 3, nhóm VIA trong bảng tuần hoàn.

  a) Nguyên tử của nguyên tố đó có bao nhiêu electron ở lớp electron ngoài cùng ?

  b) Lớp electron ngoài cùng là lớp electron thứ mấy ?

  c) Viết số electron ở từng lớp electron.

   

 • Đào Lê Hương Quỳnh

  1) Oxit kim loại ở mức hóa trị thấp chứa 22,56% O, còn oxit của kim loại đó ở mức hóa trị cao chứa 50,48% O. Xác định kim loại đó.
  2)hợp chất A có công thức hóa học RX2 trong đó R chiếm 63,22% về khối lượng trong hạt nhân của nguyên tử R có số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện là 5 hạt trong hạt nhân nguyên tử X có số hạt mang điện bằng số hạt không mang điện.Tổng số hạt p trong phân tử RX2 là 41 hạt. tìm CTHH của hợp chất A
  3) một hợp chất hữu cơ có thành phần khối lượng các nguyên tố như sau 85,7% C;14,3% H biết phân tử hợp chất nặng gấp 28 lần phân tử hidro.tìm CTHH của hợp chất đó

 • May May

  Tổng số hạt trong nguyên tử nguyên tố X là 58.Số hạt trong nhân lớn hơn số vỏ là 20 hạt

  a) Viết cấu hình electron của nguyên tử X

  b) Cho 11,7 gam X vào nước dư.Tính thể tích khí bay ra ở điều kiện tiêu chuẩn

 • Duy Quang
  Câu 2: Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe, FeCO3 và Fe3O4 với tỷ lệ mol tương ứng 8 : 2 : 1 tan hết trong dung dịch H2SO4 đặc nóng. Sau phản ứng thu được dung dịch Y chứa 2 muối và 2,6544 lít hỗn hợp Z khí CO2 và SO2 (đktc). Biết dung dịch Y phản ứng được tối đa với 0,2m gam Cu. Hấp thụ hoàn toàn khí Z vào dung dịch Ca(OH)2 dư thì thu được t gam kết tủa. Giá trị của t là: A. 11,82 gam. B. 12,18 gam. C. 13,82 gam. D. 18,12 gam. Câu 3: Đốt cháy m gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe trong 2,912 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm Cl2 và O2 thu được (m + 6,11) gam hỗn hợp Y gồm các muối và oxit (không thấy khí thoát ra). Hòa tan hết Y trong dung dịch HCl, đun nóng thu được dung dịch Z chứa 2 muối. Cho AgNO3 dư vào dung dịch Z thu được 73,23 gam kết tủa. Mặt khác hòa tan hết m gam hỗn hợp X trên trong dung dịch HNO3 31,5% thu được dung dịch T và 3,36 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất; đktc). Nồng độ C% của Fe(NO3)3 có trong dung dịch T gần đúng nhất với A. 5%. B. 7%. C. 8%. D. 9%. Câu 4 : Hợp chất Z được tạo bởi hai nguyên tố M và R có công thức MaRb, trong đó R chiếm 6,667% khối lượng. Hạt nhân của nguyên tử M có số nơtron nhiều hơn số proton là 4. Hạt nhân của R có proton bằng nơtron. Tổng số hạt proton của phân tử Z là 84 và a + b = 4. Cấu hình electron của R là: A. 1s22s22p4. B. 1s22s22p3. C. 1s22s22p2. D. 1s22s22p23s22p5.
  Câu 5: Cho x mol hỗn hợp hai kim loại M và R tan hết trong dung dịch chứa y mol HNO3, tỉ lệ x : y = 8 : 25. Kết thúc phản ứng thu được khí Z (là sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch chỉ chứa các ion M2+, R3+, NO3-, trong đó số mol ion NO3- gấp 2,5 lần tổng số mol ion kim loại. Khí Z là: A. N2. B. NO2. C. N2O. D. NO.
  Câu 6: Cho 11,76 gam hỗn hợp X gồm Mg, MgO và MgCO3 có tỷ lệ mol 3 : 1 : 1 theo thứ tự trên tan hoàn toàn trong dung dịch Y chứa H2SO4 và NaNO3, thu được dung dịch Z chỉ chứa 3 muối trung hòa và V lít hỗn hợp khí T gồm NO, N2O, H2 và CO2 (ở đktc có tỷ khối so với H2 là 218/15). Cho dung dịch BaCl2 dư vào Z đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được 79,22 gam kết tủa. Còn nếu cho Z phản ứng với dung dịch NaOH thì lượng NaOH phản ứng tối đa là 0,61 mol. Giá trị của V là: A. 2,688 lít. B. 4,48 lít. C. 5,6 lít. D. 3,36 lít.
  Câu 7: Cho 5,96 gam hỗn hợp X gồm Zn và Fe vào 1 lít dung dịch AgNO3 a mol/l thì thu được 16,8 gam kết tủa. Nếu cho 5,96 gam hỗn hợp X vào 2 lít dung dịch AgNO3 trên thì thu được 28,08 gam kết tủa. Giá trị của a là: A. 0,14M. B. 0,15M. C. 0,16M. D. 0,12M.
  Câu 8: Nung nóng 8,96 gam bột Fe trong khí O2 một thời gian, thu được 11,2 gam hỗn hợp chất rắn X gồm Fe, Fe2O3 và Fe3O4. Hòa tan hết X trong dung dịch hỗn hợp gồm a mol HNO3 và 0,06 mol H2SO4, thu được dung dịch Y (không chứa NH4+) và 0,896 lít khí NO duy nhất (đktc). Giá trị của a là: A. 0,32. B. 0,16. C. 0,04. D. 0,44.
 • Tieu Dong

  1)A là nguyên tố hóa học mà nguyên tử có 11p trong hạt nhân.B là nguyên tố hóa học mà nguyên tử có 3 lớp e.lớp e ngoài cùng có 6e.D là nguyên tố hóa học mà nguyên tử có tổng số hạt mang điện là 16
  a)xác địnhh các nguyên tố A,B,D và vẽ sơ đồ cấu tạo nguyên tử mỗi nguyên tố
  b) các nguyên tố A,B,D có thể kết hợp với nhau tạo ra những hợp chất nào?viết CTHH.gọi tên và cho biết chúng thuốc loại những hợp chất nào?
  2) A và B là 2 nguyên tố mà nguyên tử của chúng có phần chức năng lượng cuối cùng là 3sx (A) và 3py (B) biết x+y +7 xác định 2 nguyên tố A và
  GIÚP E VS MẤY A MẤY CHỊ

Được đề xuất cho bạn