Tìm số khối

bởi Khã Quyên 27/09/2017

Giúp mình với mình cần nhanh ạ                                                                                                                                

Hợp chất M2X có tổng số hạt nhân trong phân tử là 116 trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 36. Khối lượng nguyên tử X lớn hơn M là 9. Tổng số hạt (p,n,e) trong X2- nhiều hơn trong M+ là 17 hạt. Tìm soosnkhoios của M và X?

Câu trả lời (1)

 • vì trong phân tử A có tổng số hạt là 116 nên ta có phương trình: 
  2 (2Zm + Nm) + 2Zx + Nx =116 <=> 2 (2Zm + Zx) + 2Nm + Nx = 116 (1) 
  vì trong phân tử A, tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 36 nên ta có phương trình: 2 (Zm + Zx) - (2Nm + Nx) = 36 (2) 
  từ (1) và (2) ta có hệ phương trình: 2 (2Zm + Zx) + 2Nm + Nx = 116 
  2 (2Zm + Zx) - (2Nm + Nx) = 36 
  <=> 2Zm + Zx = 38 
  2Nm + Nx = 40 (I) 
  vì tổng số hạt trong X^2- nhiều hơn trong nguyên tử M+ là 17 nên 
  2Zx + Nx +2 = 2Zm + Nm -1 +17 
  <=> 2 (Zx - Zm) + Nx -Nm =14 (3) 
  vì khối lượng của X nhiều hơn của M là 9 nên: 
  Nx + Zx = Zm + Nm +9 
  <=> Zx - Zm + Nx - Nm =9 (4) 
  từ (3) và (4) ta có hệ phương trình và giải ra ta được: 
  <=> Zx - Zm = 5 
  Nx - Nm =4 (II) 
  từ (I) và (II) gộp lại ta có 2 hệ phương trình: 
  <=> 2Zm + Zx = 38 <=> Zm = 11 
  -Zm + Zx =5 Zx = 16 
  <=> 2Nm + Nx = 40 <=> Nm = 12 
  -Nm + Nx = 4 Nx = 16 
  vậy ta có số khối của M là: Am = 23 => Na 
  số khối của X là: Ax = 32 => S

  bởi Nhat nheo 29/09/2017
  Like (1) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy
Quảng cáo

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan

 • Nguyễn Hiền

  Mọi người vào giúp đỡ đi ah

  Câu 53: Cho 10 gam ACO3 tác dụng với dung dịch HCl dư thì thu được 2,24 lít khí CO2(đktc). Cấu hình electron của A là ( biết A có số hạt proton bằng số hạt nơtron)

  A. 1s2 2s2 2p6 B. 1s2 2s2 2p6 3s2 C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p64s2

  Câu 54: Cho 10 gam một muối cacbonat của kim loại hóa trị II vào dd HCl dư thu được 2,24 lít CO2(đktc). Vậy muối cacbonat đó là

  A. MgCO3 B. BaCO3 C. CaCO3 D. BeCO3

  Câu 55: Cho 10gam kim loại M( hóa trị II) tác dụng với dd HCl dư thì thu được 6,16 lít H2 (ở 27,30C và 1atm). M là nguyên tố nào sau đây?

  A. Ca B. Be C. Mg D. Ba

  Câu 56: Hòa tan hoàn toàn 34,25 gam một kim loại A hóa trị II vào dd H2SO4 (l) dư thu được 0,5 gam khí H .Nguyên tử lượng của kim loại A là:

  A. 24(u) B. 23(u) C. 137(u) D. 40(u)

  Câu 57: Cho 34,25 gam một kim loại M( hóa trị II) tác dụng với dd HCl dư thì thu được 6,16 lít H2 (ở 27,30C và 1atm). M là nguyên tố nào sau đây?

  A. Be B. Ca C. Mg D. Ba

  Câu 58: Cho 10 gam một muối cacbonat của kim loại hóa trị II vào dd HCl dư thu được 2,24 lít CO2(đktc).Vậy kim loại hóa trị II là:

  A. Be B. Ca C. Ba D. Mg

  Câu 59: Cho 5,85 gam muối NaX tác dụng với dd AgNO3 dư ta thu được 14,35 gam kết tủa trắng. Nguyên tố X có hai đồng vị 35X(x1%) và 37X(x2%). Vậy giá trị của x1% và x2% lần lượt là:

  A. 25% & 75% B. 75% & 25% C. 65% & 35% D. 35% & 65%

 • thanh hằng
  b, vẽ sơ đồ E của M dựa vào bảng trang 42
 • thúy ngọc

  Biết nguyên tử Y có tổng số electron trong các phân tử phân lớp p là 10 electron. Viết cấy hình electron của Y và các ion bền tạo ra từ Y

 • Hoàng My

  Cho ba nguyên tố A,M,X có cấu hình lớp E lớp ngoài là 3S1, 3S23P1, 3S23P5.

  a, xác định vị trí và tên của A,M,X.

  b, hoàn thành phương trình phản ứng:

  A(OH)M +MXN ->A1(kết tủa) +.........

  A1 +HX -> MXU +H2O

  M+X2 ->MXN

  Giải hộ mình với ạ!

 • Lê Minh

  Điện tích hạt nhân của nguyên tử A là 27,234.10-19 C. Tính số e ở lớp vỏ ngoài của nguyên tử A?

  A.17

  B.16

  C.14

  D.15

 • Nguyễn Lê Thảo Trang

  Hai nguyên tố X,Y tạo bởi các ion X3+, Y+ tương ứng có số electron bằng nhau. Tổng số hạt(p,e,n) trong hai ion bằng 70. Nguyên tố X,Y là nguyên tố nào

 • Thùy Trang

  Tổng số hạt trong nguyên tử của một nguyên tố X là 40 số khối của X <28 tìm số p, đthn, viết cấu hình e

 • het roi

  các e của nguyên tố X được bố trên 3 lớp e. Số e phân lớp thứ 3 ít hơn trên lớp thứ 2 là 1e. số đơn vị điện tích hạt nhân của X

 • hi hi

  1.Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron hai lớp bên ngoài là 3d24s2 . tổng số electron trong 1 nguyên tử của X là :

  a,24 b,22 c,20 d,18

  2.Cho 2 nguyên tử M và N có số hiệu nguyên tử lần lượt là 11 và 13. cấu hình của M và N là :

  a, 1s22s22p7 và 1s22s22p63s2 b,1s22s22p63s1 và 1s22s22p63s2

  c.1s22s22p63s1 và 1s22s22p63s23p1 d,1s22s22p63s1

  3. Cho biết cấu hình electron của X và Y lần lượt là 1s22s22p63s23p6 và 1s22s22p63s23p64s1 . nhận xét câu nào sau đây là đùng?

  a, X và Y đều là kim loại b, X là 1 phi kim còn Y là 1 kim loại

  c, X và Y đều là các khí hiếm d, X và Y đều là các phi kim

  4. nguyên tố X có số hiệu nguyên tử là 14 có :

  a, 4 electron lớp ngoài cùng b, 2 electron lớp ngoài cùng

  c, 4 electron ở phân lớp ngoài cùng d, 14 nơtron

  5.Một nguyên tử X có tổng số electron ở phân lớp X là 6. và tổng số electron lớp ngoài cùng là 6. Cho biết X về nguyên tố hóa học nào sau đây ?

  a, Flo / z=9/ b, lưu huỳnh /z=16/ c, clo /z=17/ d, oxi /z=8/

  6.Nguyên tử M có tổng số hạt electron ở phânS lớp p là 7 và số nơ tron hơn số proton là 1 hạt . số khối của nguyên tử M là :

  a,25 b.22 c.27 d.

 • Anh Nguyễn

  1.X2O5 có tổng số proton trong phân tử là 54.

  Viết cấu hình X gọi tên

  2.XO4 2- có tổng số electron 50. YH4 + có tổng proton là 11

  Gọi tên viết cấu hình X, Y