ôn tập học kì

bởi Nhi Nhi ngày 17/12/2017

Nội dung vấn đề cơ bản của triết học gồm có hai mặt hay hai vấn đề

sự vận động của thế giới vật chất là quá trình mang tính khách quan hay chủ quan

 

Câu trả lời (0)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan

 • Cho X, Y, Z là ba nguyên tố liên tiếp nhau trong một chu kì của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Tổng số các hạt mang điện trong thành phần cấu tạo nguyên tử của X, Y, Z bằng 72. Phát biểu nào sau đây không đúng?

  A. Các ion X+, Y2+, Z3+ có cùng cấu hình electron 1s22s22p6.

  B. Bán kính của nguyên tử theo thứ tự giảm dần là X > Y > Z.

  C. Bán kính ion theo thứ tự tăng dần là X+ < Y2+ < Z3+.

  D. Bán kính ion theo thứ tự giảm dần là X+ > Y2+ > Z3+.

  Cảm ơn trước nha.

 • Cứu với mọi người!

  Cho các số a, b, c không âm sao cho tổng hai số bất kì đều dương. Chứng minh rằng: \(\sqrt{\frac{a}{b+c}}+\sqrt{\frac{b}{a+c}}+\sqrt{\frac{c}{a+b}}+\frac{9\sqrt{ab+bc+ca}}{a+b+c}\geq 6\)

 • Mn giải đáp cho em câu này nhé! Đề bài là:

  Cho 63,2 gam hỗn hợp gồm R và RxOy nung nóng phản ứng vừa đủ với khí CO sau phản ứng thu được 17,92 lít khí (đktc) và m gam chất rắn. Chất rắn thu được cho phản ứng với dung dịch axit HCl dư thấy thoát ra 20,16 lít khí đktc. Tìm R

 • Số tự nhiên

  bởi Hong Van ngày 23/03/2018 |   1 Trả lời

  Viết 17 số tự nhiên liên tiếp: 1,2,3,4...12,13,14,15,16,17

  Xóa hai xóa bất kì của dãy rồi viết thêm vào dãy một số hiệu của hai số bị xóa. Trên dãy mới có ta lại thực hiện xóa hai số và viết thêm vào dãy hiệu của hai số bị xóa. Hỏi sau một số lần làm như trên  có thể được số 0 hay không?

 • Cho hàm số \(y=\frac{x+2}{x-1}\) có đồ thị kí hiệu là (C). 
  a) Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.
  b) Tìm m để đường thẳng \(y=-x+m\) cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho AB = \(2\sqrt{2}\).

 • Văn học 11 kì 2

  bởi Nguyễn Hằng ngày 02/07/2017 |   1 Trả lời

  Khái quát các tác phẩm văn học hiện đại kì 2 đã học trong chương trình lớp 11?