ON
ADMICRO

Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 29 Bài luyện tập 5

Bài tập trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 29 về Bài luyện tập 5 online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (13 câu):

  • A. KMnO4, KClO3   
  • B. H2O, KClO3
  • C. K2MnO4, KClO 
  • D. KMnO4, H2O
  • A. CaCO3, CaO, NO, MgO
  • B. ZnO, K2O, CO2, SO3
  • C. HCl, MnO2, BaO, P2O5
  • D. FeO, Fe2O3, NO2, HNO3
   
   
  • A. C, Cl, Fe, Na    
  • B. C, Al, CH4, Cu
  • C. Na, C4H10, Ag, Au
  • D. Au, P, N, Mg
  • A. P2O  
  • B. PO5
  • C. P2O
  • D. P2O5
  • A. Một nguyên tố phi kim 
  • B. Một nguyên tố kim loại
  • C. Một nguyên tố hóa học khác  
  • D. Nhiều nguyên tố hóa học khác
 • Câu 6:

  Sử dụng chất nào để nhận biết 3 chất rắn Na2O, Al2O3, MgO.

  • A. H2SO4
  • B. BaCl2
  • C. H2O
  • D. HCl
 • Câu 7:

  Phát biểu nào sau đây về oxi là không đúng ?

  • A. Oxi nhẹ hơn không khí
  • B. Oxi cần thiết cho sự sống
  • C. Oxi không mùi và không vị
  • D. Oxi chiếm chiếm 20,9% về thể tích trong không khí
 • Câu 8:

  Bari oxit có công thức hóa học là

  • A. Ba2O
  • B. BaO
  • C. BaO2
  • D. Ba2O2
 • Câu 9:

  Nhóm chất nào sau đấy đều là oxit?

  • A. SO2, MgSO4, CuO
  • B. CO, SO2, CaO
  • C. CuO, HCl, KOH
  • D. FeO, CuS, MnO2
 • Câu 10:

  Phần trăm khối lượng của Cu trong CuO là

  • A. 60%
  • B. 70%
  • C. 80%
  • D. 50%
 • Câu 11:

  Oxit là hợp chất của oxi với:

  • A. Một nguyên phi kim
  • B. Một nguyên tố kim loại
  • C. Nhiều nguyên tố hóa học
  • D. Một nguyên tố hóa học khác
 • Câu 12:

  Người ta thu khí oxi bằng cách đấy không khí là dựa vào tính chất nào?

  • A. Oxi tan trong nước
  • B. Oxi nặng hơn không khí
  • C. Oxi không mùi, màu, vị
  • D. Khí oxi dễ trộn lẫn trong không khí
 • Câu 13:

  Tỉ lệ khối lượng của Nito và Oxi là 7: 8. Công thức của oxit là

  • A. NO
  • B. NO2
  • C. N2O5
  • D. N2
 

 

 

YOMEDIA
1=>1