• Câu hỏi:

  Cặp chất nào sau đây được dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm?

  • A. KMnO4, KClO3   
  • B. H2O, KClO3
  • C. K2MnO4, KClO 
  • D. KMnO4, H2O

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Những chất dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm là những chất giàu oxi và dễ bị nhiệt phân.

  2KMnO4  KMnO4 + MnO2 + O2

  2 KClO3    2 KCl   + 3 O2

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC