ON
ADMICRO

Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 16 Phương trình hóa học

Bài tập trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 16 về Phương trình hóa học online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (12 câu):

  • A. x = 4; y = 1 
  • B. x = 2; y = 3
  • C. x = 1;  y = 4
  • D.  x = 3; y = 2
  • A. 2,6,2,3
  • B. 2,6,3,2 
  • C. 2,6,3,3
  • D. 6,3,2,3
   
   
  • A. 1, 3, 2
  • B. 1, 2, 3
  • C. 2, 1, 3
  • D. 3, 1, 2
  • A. 1 : 1 : 1 : 2
  • B. 1 : 1 : 2 : 1
  • C. 2:1:1:1 
  • D. 1 : 1 : 1 : 4
  • A. HCl      +    Zn →  ZnCl2 +   H2
  • B. 2HCl       +      Zn →  ZnCl2  +    H2 
  • C. 3HCl    +    Zn  →  ZnCl2 +    H2
  • D. 2HCl    +     2Zn  →  2ZnCl2 +  H2
 • Câu 6:

  Chọn đáp án đúng

  • A. Phương trình hóa học biểu diễn ngắn gọn phản ứng hóa học
  • B. Có 2 bước để lập phương trình hóa học
  • C. Chỉ duy nhất 2 chất tham gia phản ứng tạo thành 1 chất sản phẩm mới gọi là phương trình hóa học
  • D. Quỳ tím dùng để xác định chất không là phản ứng hóa học
 • Câu 7:

  Chọn đáp án sai

  • A. Có 3 bước lập phương trình hóa học
  • B. Phương trình hóa học biểu diễn ngắn gọn phản ứng hóa học
  • C. Dung dich muối ăn có CTHH là NaCl
  • D. Ý nghĩa của phương trình hóa học là cho biết nguyên tố nguyên tử
 • Câu 8:

  Phương trình đúng của photpho cháy trong không khí, biết sản phẩm tạo thành là P2O5

  • A. P + O2 → P2O5
  • B. 4P + 5O2 → 2P2O5
  • C. P + 2O2 → P2O5
  • D. P + O2 → P2O3
 • Câu 9:

  Điền chất cần tìm và hệ số thích hợp

  FeO + CO → X + CO2

  • A. Fe2O3 và 1:2:3:1
  • B. Fe và 1:1:1:1
  • C. Fe3O4 và 1:2:1:1
  • D. FeC và 1:1:1:1
 • Câu 10:

  Nhìn vào phương trình sau và cho biết tỉ số giữa các chất tham gia phản ứng

  2 NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2 + Na2SO4

  • A. 1:1
  • B. 1:2
  • C. 2:1
  • D. 2:3
 • Câu 11:

  Viết phương trình hóa học của kim loại sắt tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng biết sản phẩm là sắt (II) suafua và có khí bay lên

  • A. Fe + H2SO→ FeSO4 + H2
  • B. Fe + H2SO → Fe2SO4 + H2
  • C. Fe + H2SO → FeSO4 + S2
  • D. Fe + H2SO → FeSO4 + H2S
 • Câu 12:

  Al + CuSO4 → Alx(SO4)y + Cu. Tìm x, y

  • A. x=2, y=3
  • B. x=3,y=4
  • C. x=1, y=2
  • D. x=y=1
 

 

 

YOMEDIA
1=>1