ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Hóa học 11 Bài 26 Xicloankan

Bài tập trắc nghiệm Hóa học 11 Bài 26 về Xicloankan online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Các chất chỉ có liên đơn đều là xicloankan
  • B. Xicloankan là những hiđrocacbon no mạch vòng
  • C. Các xicloankan đều chỉ có liên kết đơn
  • D. Công thức chung của monoxicloankan là CnH2n \(n \ge 3\)
  • A. 1,2,5-trimetyl xiclohexan
  • B. 1,2,4-trimetyl xiclohexan
  • C. 1,4,6-trimetyl xiclohexan
  • D. 1,4,5-trimetyl xiclohexan
   
   
  • A. 3 và 4
  • B. 1, 2 và 5
  • C. 3, 4 và 6
  • D. 4 và 6
  • A. xiclopropan
  • B. Xiclobutan
  • C. xiclopentan
  • D. xiclohexan
  • A. CH2=CH2-CH2-CH3
  • B. CH3-CH2-CH2-CH3
  • C.
  • D. CH3-CH=CH-CH3
 • Câu 6:

  Nhận định nào sau đây là đúng?

  • A. Xicloankan chỉ có khả năng tham gia phản ứng cộng mở vòng.
  • B. Xicloankan chỉ có khả năng tham gia phản ứng thế.
  • C. Mọi xicloankan đều có khả năng tham gia phản ứng thế và phản ứng cộng
  • D. Một số xicloankan có khả năng tham gia phản ứng cộng mở vòng.
 • Câu 7:

  Hiện tượng xảy ra khi cho khí xiclopropan vào dung dịch brom?

  • A. Màu dung dịch không đổi
  • B. Màu dung dịch đậm lên
  • C. Màu dung dịch nhạt dần
  • D. Màu dung dịch chuyển từ không màu sang nâu đỏ
 • Câu 8:

  Xiclopropan tồn tại ở dạng:

  • A. Mạch thẳng
  • B. Mạch nhánh
  • C. Mạch vòng
  • D. Mạch hở
 • Câu 9:

  Thuốc thử dùng để phân biệt hai chất khí không màu propan và xiclopropan là:

  • A. Dung dịch NaOH
  • B. Dung dịch Brom
  • C. Dung dịch HCl
  • D. Dung dịch AgNO3/NH3
 • Câu 10:

  Tìm xicloankan X biết X có tỉ khối so với nito là 2?

  • A. C2H4
  • B. C4H8
  • C. C3H8
  • D. C5H10
 

 

 

YOMEDIA
1=>1