YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 41.8 trang 66 SBT Hóa học 11

Bài tập 41.8 trang 66 SBT Hóa học 11

Hỗn hợp M gồm ancol metylic, ancol etylic và phenol. Cho 14,45 g M tác dụng với Na (lấy dư), thu được 2,806 lít H2 (ở 27oC và 750 mm Hg). Mặt khác 11,56g M tác dụng vừa hết với 80 ml dung dịch NaOH 1M. Tính phần trăm khối lượng từng chất trong hỗn hợp M.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 41.8

Khi 11,56 g M tác dụng với dung dịch NaOH :

C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O

Số mol C6H5OH trong 11,56g M = số mol NaOH = 0,08(mol)

Số mol C6H5OH trong 14,45g M = \(\frac{{0,08.14,45}}{{11,45}} = 0,1(mol)\)

Khi 14,45g M tác dụng với Na :

2C6H5OH + 2Na → 2C6H5ONa + H2

0,1 mol                                0,05 mol

2CH3OH + 2Na → 2CH3ONa + H2

x mol                                0,5x mol

2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2

y mol                                0,5y mol

Đổi thể tích H2 về đktc:

\({V_o} = \frac{{pV}}{T}.\frac{{{T_o}}}{{{p_o}}} = \frac{{750.2,806}}{{273 + 27}}.\frac{{273}}{{760}} = 2,52(l)\)

Số mol H2= 0,05 + 0,5x + 0,5y = 2,52 : 22,4 mol 

⇒ x + y = 0,125

Mặt khác 0,1.94 + 32x + 46y = 14,45

32x + 46y = 5,05

Từ (1) và (2), tìm được x = 0,05; y = 0,075.

Thành phần khối lượng các chất trong hỗn hợp :

C6H5OH chiếm: \(\frac{{0,1.94}}{{14,45}}.100\%  = 65\% \)

CH3OH chiếm: \(\frac{{0,05.32}}{{14,45}}.100\%  = 11\% \) 

C2H5OH chiếm:  \(\frac{{0,075.46}}{{14,45}}.100\%  = 24\% \)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 41.8 trang 66 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF