ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 18.5 trang 26 SBT Hóa học 11

Bài tập 18.5 trang 26 SBT Hóa học 11

Clanhke xi măng Pooclăng gồm các hợp chất canxi silicat Ca3SiO5, Ca2SiO4 và canxi aluminat Ca3(AlO3)2. Hãy biểu diễn công thức của các hợp chất trên dưới dạng các oxit và tính phần trăm khối lượng của canxi oxit trong mỗi hợp chất.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 18.5

 
 

Công thức của hợp chất dưới dạng các oxit:

3CaO.SiO2, 2CaO.SiO2 và 3CaO.Al2O3, với phân tử khối tương ứng là: 228,0; 172,0 và 270,0.

Phần trăm khối lượng của canxi oxit trong mỗi hợp chất :

Trong Ca3SiO5 : 

\(\% mCaO = \frac{{3.56.100\% }}{{228}} = 73,7\% \)

Trong Ca2SiO4 : 

\(\% mCaO = \frac{{2.56.100\% }}{{172}} = 65,1\% \)

Trong Ca3(AlO3)2 : 

\(\% mCaO = \frac{{3.56.100\% }}{{270}} = 62,6\% \)

 

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 18.5 trang 26 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1