ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 3 trang 55 SGK GDCD 11

Giải bài 3 tr 55 sách GK GDCD LỚP 11

Trình bày tác dụng to lớn và toàn diện của công nghiệp hóa, hiện đại hóa?

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 3

 
 
  • Tạo điều kiện để phát triển lực lượng sản xuất và tăng năng suất lao động xã hội, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và nâng cao đời sống nhân dân.
  • Tạo lực lượng sản xuất mới làm tiền đề cho việc củng cố quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, tăng cường vai trò của Nhà nước xã hội chủ nghĩa, tăng cường mối quan hệ liên minh giữa công nhân – nông dân – trí thức.
  • Tạo tiền đề hình thành và phát triển nền văn hóa mới xã hội chủ nghĩa – nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
  • Tạo cơ sở vật chất – kĩ thuật cho việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, củng cố và tăng cường quốc phòng an ninh.

 

-- Mod GDCD 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 55 SGK GDCD 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1