Trắc nghiệm Địa lý 10 Bài 14 Thực hành Đọc bản đồ sự phân hóa các đới và các kiểu khí hậu trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu

Lý thuyết

Trắc nghiệm

BT SGK FAQ

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Dựa vào hình 14.1 - Các đới khí hậu trên trái đất, cho biết đới khí hậu ôn đới nằm giữa các đới khí hậu nào?

  • A. Đới khí hậu cực và đợi khí hậu cận nhiệt.
  • B. Đới khí hậu cận cực và đới khí hậu nhiệt đới.
  • C. Đới khí hậu cực và đới khí hậu nhiệt đới.
  • D. Đới khí hậu cận cực và đới khí hậu cận nhiệt.
 • Câu 2:

  Dựa vào hình 14.1 - Các đới khí hậu trên trái đất, cho biết đới khí hậu nào chiếm diện tích nhỏ nhất trên các lục địa?

  • A. Đới khí hậu cận xích đạo.
  • B. Đới khí hậu cực.
  • C. Đới khí hậu cận cực.
  • D. Đới khí hậu xích đạo.
 • Câu 3:

  Dựa vào hình 14.1 - Các đới khí hậu trên trái đất, cho biết đới khí hậu nào được phân chia thanh nhiều kiểu khí hậu nhất?

  • A. Đới khí hậu ôn đới.
  • B. Đới khí hậu cận nhiệt.
  • C. Đới khí hậu nhiệt đới.
  • D. Đới khí hậu xích đạo.
 • Câu 4:

  Dựa vào hình 14.1 - Các đới khí hậu trên trái đất, cho biết kiểu khí hậu nào có diện tích lớn nhất trên các lục địa?

  • A. Kiểu khí hậu ôn đới hải dương.
  • B. Kiểu khí hậu ôn đới lục địa.
  • C. Kiểu khí hậu cận nhiệt lục địa
  • D. Khiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa.
 • Câu 5:

  Dựa vào hình 14.1 - Các đới khí hậu trên trái đất, cho biết Việt Nam nằm trong vùng thuộc kiểu khí hậu nào?

  • A. Kiểu khí hậu cận nhiệt lục địa.
  • B. Khiểu khí hậu cận nhiệt gió mùa.
  • C. Kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa.
  • D. Kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa.

Được đề xuất cho bạn