ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 49 Bài mở đầu

Bài tập trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 49 về Bài mở đầu online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Có ít nhất 5 thành viên trở lên
  • B. Được phép phát hành cổ phiếu
  • C. Là công ty trong đó mỗi cổ đông có số cổ phiếu bằng nhau
  • D. A, B, C đều đúng  
  • A. có ít nhất 2 thành viên trở lên
  • B. được phép phát hành chứng khoán
  • C. được phép chuyển nhượng phần vốn góp tự do
  • D. có vốn góp của các thành viên là bằng nhau
   
   
  • A. có ít nhất 3 thành viên trở lên
  • B. các thành viên cùng chia lợi nhuận đều nhau theo đầu người
  • C. các thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phần vốn của mình góp vào
  • D. A, B, C đều sai
  • A. một tổ chức nông nghiệp thực, hiện các hoạt đông kinh doanh
  • B. một tổ chức kinh tế, thực hiện các hoạt động kinh doanh
  • C. một tổ chức trong chính phủ, thực hiện kinh doanh
  • D. một nhóm những người yêu thích kinh doanh
  • A. Thị trường hàng hóa, thị trường dịch vụ, thị trường trong nước, thị trường ngoài nước
  • B. Thị trường hàng hóa, thị trường mua bán, thị trường trong nước, thị trường ngoài nước 
  • C. Thị trường hàng hóa, thị trường doanh nghiệp, thị trường trong nước, thị trường ngoài nước   
  • D. Thị trường hàng hóa, thị trường dịch vụ, thị trường trong tỉnh, thị trường ngoài tỉnh
 

 

YOMEDIA
1=>1