• Choose the best option to complete each of the following sentences

  Câu hỏi:

  They had to fill ________their medical records.

  • A. down
  • B. at
  • C. in
  • D. on

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC