AMBIENT
 • Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để hoàn thành các câu sau

  Câu hỏi:

  There was a(n) .... football match on TV last night. I really liked it.

  • A. exciting
  • B. boring
  • C. popular
  • D. interested

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>