AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Theo thuyết A-rê-ni-ut, kết luận nào sao đây là đúng ?

  • A. Một hợp chất có khả năng phân li ra cation H+ trong nước là axit. 
  • B. Một hợp chất trong thành phần phân tử có hiđro là axit. 
  • C. Một hợp chất trong thành phần phân tử có nhóm OH là bazơ. 
  • D. Một bazơ không nhất thiết phải có nhóm OH trong thành phần phân tử.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>