YOMEDIA
ZUNIA12
 • Choose the word that best fit each of the following sentences.

  Câu hỏi:

  The man ______without trace.

  • A. disappeared
  • B. disappearing
  • C. appeared
  • D. appearing

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 5284

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF