YOMEDIA
NONE
 • Choose the word that best fit each of the following sentences.

  Câu hỏi:

  The man ______without trace.

  • A. disappeared
  • B. disappearing
  • C. appeared
  • D. appearing

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 5284

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON