AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở một loài thực vật có hoa có bộ nhiễm sắc thể 2n = 24. Từ một tế bào mẹ (2n) trong bao phấn tiến hành quá trình giảm phân tạo 4 tế bào con. Mỗi tế bào tạo thành sau giảm phân sẽ tiến hành nguyên phân để tạo ra …(1)….. và …(2)….., số nhiễm sắc thể trong mỗi tế bào này là ….(3)….. , chúng được bao bọc trong một thành dày chung tạo thành …(4)…… và được gọi là …..(5)….... (1), (2), (3), (4), (5) lần lượt là: 

  • A. một tế bào sinh sản; một tế bào sinh dƣỡng; 12 NST; một hạt phấn; thể giao tử đực 
  • B. bốn tế bào sinh dƣỡng; bốn tế bào sinh sản; 24 NST; bốn hạt phấn; các giao tử đực
  • C. 2 giao tử đực; một ống phấn; 12 NST; các hạt phấn; thể giao tử đực
  • D. 1 trứng; nhân cực; 12 NST; một túi phôi; thể giao tử cái

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>