YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Ở 200C hoà tan 40g KNO3 vào trong 95g nước thì được dung dịch bão hoà. Độ tan của KNO3  ở nhiệt độ 200C là:

  • A. 40,1 gam
  • B. 44,2 gam
  • C. 42,1 gam
  • D. 43,5 gam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Độ tan (S) của một chất trong nước là số gam chất đó hòa tan trong 100 gam H2O để tạo thành dung dịch bão hòa ở nhiệt độ xác định.

  Đề bài cho 95 gam nước nên ta có:

  40 gam KNO3  hòa tan trong 95 gam nước

     ? gam NaCl   \(\leftarrow\)    trong 100 gam nước

  Vậy độ tan có giá trị là: \(\frac{{40.100}}{{95}} = 42,1\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 5862

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF