AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhận biết các chất sau: butan, but-1-in, but-2-in.

  Lời giải tham khảo:

  Thuốc thử C4H10 CH≡C-CH2-CH3 CH3-C≡C-CH3
  AgNO3/NH3 không hiện tượng Kết tủa vàng không hiện tượng
  Dd brom không hiện tượng X Mất màu

  CH≡C-CH2-CH3  + AgNO3 + NH3 → AgC≡C-CH2-CH3 

  CH3-C≡C-CH3  + 2Br2  → CH3- CBr2-CBr2-CH3      

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>