AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nêu điểm giống nhau và khác nhau của các loại đường đa?

  Lời giải tham khảo:

  * Giống nhau:

  - Cấu tạo từ các nguyên tố C, H, O.

  - Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, đơn phân là glucozơ.

  - Được hình thành do phản ứng trùng ngưng loại nước.

  - Liên kết giữa các đơn phân là liên kết glicozit

  * Khác nhau:

  Tinh bột Glicogen Xenlulozơ

  - Số nguyên tử C có trong phân tử.

  - Các đơn phân đồng ngửa

  - Mạch có phân nhánh bên.

  - Là chất dự trữ ở thực vật.

  - Số nguyên tử C có trong phân tử.

  - Các đơn phân đồng ngửa

  - Mạch có phân nhánh bên.

  - Chất dự trữ ở động vật, nấm.

  - Số nguyên tử C có trong phân tử.

  - Các đơn phân 1 sấp, 1 ngửa.

  - Mạch không phân nhánh bên.

  - Tham gia cấu tạo thành tế bào thực vật.

   

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>