YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Một hidrocacbon X cháy thu được: nH2O < nCO2 (chọn phát biểu đúng ?)

  • A. X thuộc lọai không no
  • B. X là Ankađien 
  • C. X có độ bất bão hòa k > 1 
  • D. X có ít nhất 2 liên kết đôi 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Khi đốt hợp chất hữu cơ (HCHC) chứa C, H và O (nếu có) thì:

  nCO2 - nH2O = (k - 1).nHCHC (với k là độ bất bão hòa của HCHC).

  Áp dụng: nCO2 > nH2O ⇒ nCO2 - nH2O > 0 ⇒ (k - 1).nHCHC > 0 ⇒ k > 1.

  ⇒ các hidrocacbon có k = 0 hoặc k = 1 không thể là X.

  ⇒ X không thể là ankan (k = 0) hoặc xicloankan và anken (k = 1).

  Loại A, B và D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 15937

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON