AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một cây có bộ nhiễm sắc thể lƣỡng bội là 24. Một tế bào lƣỡng bội của noãn tiến hành quá trình giảm phân tạo 4 tế bào con. Một trong 4 tế bào sẽ tiến hành phân chia liên tiếp để tạo túi phôi (thể giao tử cái). Hãy cho biết trong túi phôi chứa bao nhiêu tế bào và mỗi tế bào chứa bao nhiêu nhiễm sắc thể? 

  • A. 4 tế bào với mỗi tế bào có 12 nhiễm sắc thể
  • B. 4 tế bào với mỗi tế bào có 24 nhiễm sắc thể
  • C. 8 tế bào với mỗi tế bào có 12 nhiễm sắc thể 
  • D. 8 tế bào với mỗi tế bào có 24 nhiễm sắc thể

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>